Autoavaliación 05

Icona de iDevice Comproba os teus coñecementos
Completa os enunciados coa palabra axeitada en cada caso.
  • Nas descricións dáse unha organización da información
  • As referencias ao espazo exprésanse mediante adverbios de e  frases preposicionais con ese mesmo valor
  • As palabras máis importantes e frecuentes na descrición son os substantivos e os .
  • As oracións habituais son as . Tamén son frecuentes as construcións e adversativas.
  • Entre os recursos expresivos máis usados están as comparacións e as .
  • Utilízanse con frecuencia , antónimos, hipónimos, hiperónimos...
  • Nas descricións úsase tanto a linguaxe científica como a ou a coloquial