Autoavaliación 12

Icona de pregunta iDevice Comproba os teus coñecementos

Escolle a opción correcta para clasificar o substantivo escrito en maiúscula na frase:

Miña IRMÁ xa rematou os estudos.

común, concreto, contable, individual.
común, abstracto
común, individual, incontable

Miña irmá xa rematou os ESTUDOS.
común, concreto, contable, colectivo
común, abstracto
común, abstracto, incontable

A TORTA faise con leite, fariña e ovos.
común, concreto, contable
común, concreto, contable, de materia
común, concreto, contable, individual

A torta faise con LEITE, fariña e ovos.
común, abstracto, incontable
común, abstracto, incontable, individual
común, concreto, incontable

A torta faise con leite, FARIÑA e ovos.
común, concreto, incontable, individual
común, concreto, incontable
común, abstracto

A torta faise con leite, fariña e OVOS.
común, concreto, contable
común, concreto, contable, de materia
común, concreto, contable, individual
Icona de iDevice Comproba os teus coñecementos (2)
Escribe a palabra correcta para completar os enunciados seguintes:

Os substantivos que indican en singular un conxunto de unidades denomínanse denomínanse substantivos .

Antón, Luísa e Ancares son substantivos .

Os nomes propios de lugar reciben a denominación de .

Os nomes propios de persoas denomínanse .

Un substantivo concreto pode ser de dous tipos: incontable, continuo ou de materia ou ben contable, descontinuo ou .

O susbstantivos forza, altura e confianza son comúns e

O substantivo ouro é común, concreto e

O substantivo fento é común, concreto, contable e

O substantivo exército é  , , e .

O colectivo correspondente a alumnos e alumnas é .

O colectivo correspondente a abellas é .

O colectivo correspondente a illas é .

O colectivo correspondente a cen anos é .

O colectivo correspondente a máquinas é .