Autoavaliación 13

Comproba os teus coñecmeentos
Sinala as afirmacións que son totalmente correctas:
 
Todas as linguas teñen unha única forma de falarse, aínda que algunhas persoas falan con incorreccións.
Verdadeiro Falso
 
Todas as linguas teñen distintas formas de falarse e iso non quere dicir que sexan formas incorrectas de falar.
Verdadeiro Falso
 
As variedades dunha lingua débense a distintos factores, como a época histórica ou a profesión da persoa que fala, por exemplo.
Verdadeiro Falso
 
As variedades diatópicas, tamén chamadas rexistros, teñen que ver co lugar xeográfico onde se fala unha lingua.
Verdadeiro Falso
 
As variedades diastráticas ou niveis débense á formación e profesión da persoa que fala.
Verdadeiro Falso
 
Dúas persoas amigas non falan o mesmo entre si que se estivesen falando con descoñecidos.
Verdadeiro Falso
 
O tema do que se fala nunca inflúe na forma de falar.
Verdadeiro Falso
 
Distinguimos dous rexistros: un dialectal e outro informal ou coloquial.
Verdadeiro Falso
 
Unha pronuncia coidada e un vocabulario preciso son, entre outras, características dun rexistro formal.
Verdadeiro Falso
 
Se a unha persoa lle escoitamos usar palabras "comodín", como chisme ou aquelar, dicimos que está usando un rexistro coloquial.
Verdadeiro Falso
 
O normal é que nas conversas de familia e amizade se utilice un rexistro formal.
Verdadeiro Falso