Posesivos

PERSOA

SINGULAR

PLURAL

MASCULINO

FEMININO

MASCULINO

FEMININO

SINGULAR

1

meu

miña

meus

miñas

2

teu

túa

teus

túas

3

seu

súa

seus

súas

PLURAL

1

noso

nosa

nosos

nosas

2

voso

vosa

vosos

vosas

3

seu

súa

seus

súas

 

 

 

Demostrativos

PROXIMIDADE

NÚMERO

MASCULINO

FEMININO

NEUTRO

I

SINGULAR

este

esta

isto

PLURAL

estes

estas

 

II

SINGULAR

ese

esa

iso

PLURAL

eses

esas

 

III

SINGULAR

aquel

aquela

aquilo

PLURAL

aqueles

aquelas

 

 

Indefinidos

Cuantificadores

Identificadores

algún, algunha, algúns, algunhas

ningún, ningunha, ningúns, ningunhas

un, unha, uns, unhas

varios, varias

pouco, pouca, poucos, poucas

bastante, bastantes

abondo, abonda, abondos, abondas

moito, moita, moitos, moitas

demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas máis

menos

tanto, tanta, tantos, tantas

todo, toda, todos, todas

cada

ambos, ambas

entrambos, entrambas

alguén; algo; ninguén; nada; ren/res; cada cal; cadaquén

outro,outra, outros, outras

calquera

tal, tales

mesmo, mesma, mesmos, mesmas

propio, propia, propios, propias

certo, certa, certos, certas

determinado, determinada, determinados, determinadas

quenquera

o demais, a demais, os demais, as demais

o máis, a máis, os máis, as máis

 Numerais

Cardinais

Ordinais

Multiplicativos

Partitivos

un / unha

dous / dúas

tres

catro

cinco

seis

sete

oito

nove

dez

once

doce

trece catorce quince dezaseis dezasete dezaoito dezanove vinte

primeiro, primeira

segundo, segunda

terceiro, terceira

cuarto, cuarta

quinto, quinta

sexto, sexta

sétimo, sétima

oitavo, oitava

noveno, novena

décimo, décima

dobre;

duplo, dupla

triplo, tripla

cuádruplo, cuádrupla quíntuplo, quíntupla séxtuplo, séxtupla séptuplo, séptupla óctuplo, óctupla

nónuplo, nónupla décuplo, décupla céntuplo, céntupla

medio, media

terzo, terza

cuarto, cuarta

quinto, quinta

sexto, sexta

sétimo, sétima

oitavo, oitava

noveno, novena

décimo, décima

onceavo, onceava doceavo, doceava

treceavo, treceava

catorceavo, catorceava

etc

centésimo, -a

milésimo, -a

millonésimo, -a

vinte e un,

vinte e unha,

vinte e dous,

vinte e dúas,

etc.

trinta trinta e un,

trinta e unha,

etc.

corenta ...

cincuenta ...

sesenta ...

setenta ...

oitenta ...

noventa ...

cen

undécimo, undécima /

décimo primeiro,

décimo primeira;

duodécimo, duodécima /

décimo segundo,

décimo segunda;

décimo terceiro,

décimo terceira;

etc

vixésimo, vixésima; vixésimo primeiro,

vixésimo primeira;

vixésimo segundo,

vixésimo segunda

etc.

trixésimo...

cuadraxésimo... quincuaxésimo... sesaxésimo... septuaxésimo...

octoxésimo...

nonaxésimo...

centésimo...

milésimo...

millonésimo...

 

cento un, cento unha

etc.

douscentos /duascentas

trescentos / trescentas catrocentos / -as cincocentos / -as,

quiñentos/ -as seiscentos / -as setecentos / -as oitocentos / -as novecentos / -as

mil