O substantivo

Icona iDevice

Obxectivos

Cando remates de traballar esta sección debes ser quen de:

  • Recoñecer nun texto os substantivos e distinguilos doutros tipos de palabras.
  • Distinguir os seus tipos e clasificalos adecuadamente.

Para iso debes previamente:

  • Coñecer as características de forma, significado e función do substantivo.
  • Coñecer a definición de cada un dos tipos de substantivos.

Índice de contidos

1. Que é un substantivo e como se recoñece.

  • Actividades.

2. Tipos de substantivos. 

3. Comúns e propios.

  • Actividades. 

4. Concretos e abstractos.

  • Actividades. 

5. Contables e incontables.

  • Actividades. 

6. Individuais e colectivos.

  • Actividades. 

7. Avaliación.