Saltar navegación

A nosa clasificación

 
FITOTOPÓNIMOS

Plantas, árbores, matogueiras

Colectivos de vexetación

ZOOTOPÓNIMOS Fauna salvaxe e animais domésticos
HIDROTOPÓNIMOS

Cursos de auga

Auga estancada

Nomes de ríos

OROTOPÓNIMOS

Formas do relevo terrestre

Exposición e orientación do terreo

Composición do terreo

LITOTOPÓNIMOS

Pedras

Formas e tamaños de pedras 

AGROTOPÓNIMOS

Actividades agropecuarias

Terreos de uso agrícola/ Terreos incultos

Sistemas de cultivo

ECOTOPÓNIMOS

Construcións humanas 

Construcións animais

ODOTOPÓNIMOS

Vías de comunicación

Zonas de paso

HAXIOTOPÓNIMOS Nomes de santos e santas
ANTROTOPÓNIMOS

Derivados de nomes ou apelidos de persoa

Oficios