Saltar navegación

Os ecotopónimos

Baixo esta denominación agrupamos aqueles topónimos que fan referencia de xeito xeral a construcións que poden ter distintas finalidades: vivendas de distintos tipos, edificios de almacenaxe e acubillo de animais domésticos, construcións para vadear un paso, para canalizar auga, edificacións de carácter artístico-relixioso...  Estas poden aparecer nomeadas individualmente ou ben coma colectivos (grupos de...) Tamén incluiremos aquelas "construcións" que se deban á acción de animais coma niños ou tobos.

Outros ecotopónimos