Saltar navegación

Os fitotopónimos

Os fitotopónimos fan referencia, tal e como se explicou, aos nomes de lugar que aluden a plantas, árbores, matogueiras....Son moi comúns en Galicia e tanto se presentan coa denominación individual da árbore, planta ou matogueira, como coa denominación que fai referencia ao colectivo destes, é dicir, que designa a abundancia desta vexetación nun sitio. Aquí van algúns exemplos:

Imaxes comentadas e outros fitotopónimos