Normativa

  •   Réxime ordinario     Orde do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da...
  •     Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia.
  •   Probas de acceso aos ciclos formativos     Orde do 21 de xaneiro de 2021 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de...
  • FCT
      Normativa que regula o módulo de FCT      Orde do 24 de maio de 2005 pola que se regula o desenvolvemento de estadías formativas en empresas ou institucións situadas...
  •   Normativa autonómica     Orde do 25 de maio de 2021 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e...
  •     Orde do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de...
  •     Orde do 4 de xuño de 2021 pola que se regula, no ámbito do sistema educativo da Comunidade Autónoma de Galicia, o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas...
Distribuir contido