15006754

15006754 - CIFP Ferrolterra

981333107 cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
981370945 CIFP Ferrolterra
Latitude: 43.486346
Lonxitude: -8.222870
Avenida Ramón y Cajal s/n

15403, Ferrol
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0232 Automatismos industriais
ZMP0233 Electrónica
ZMP0241 Formación e orientación laboral
ZMP0242 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0236 Instalacións de distribución
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
ZMP0240 Máquinas eléctricas
ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0096 Formación e orientación laboral
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0093 Soldadura en atmosfera natural
ZMP0097 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0095 Montaxe
ZMP0094 Soldadura en atmosfera protexida
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0455 Sistemas de transmisión e freada
ZMP0457 Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo
ZMP0453 Sistemas auxiliares do motor
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
ZMP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas
ZMP0524 Configuración de instalacións eléctricas
ZMP0528 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas
ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
ZMP0350 Certificación enerxética de edificios
ZMP0354 Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga
ZMP0353 Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas
ZSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica
ZMP0168 Formación e orientación laboral
ZMP0162 Programación de sistemas automáticos e fabricación mecánica
ZMP0166 Verificación de produtos
ZMP0169 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0161 Fabricación asistida por computador (CAM)
ZMP0163 Programación da produción
ZMP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
ZSFME02 Construcións metálicas
ZMP0251 Formación e orientación laboral
ZMP0248 Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas
ZMP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
ZMP0245 Representación gráfica en fabricación mecánica
ZMP0163 Programación da produción
ZMP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
ZMP0359 Electrónica aplicada
ZMP0360 Equipamentos microinformáticos
ZMP0366 Formación e orientación laboral
ZMP0363 Instalacións de megafonía e sonorización
ZMP0365 Instalacións de radiocomunicacións
ZMP0362 Instalacións eléctricas básicas
ZMP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica
ZMP0367 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía
ZMP0238 Instalacións domóticas