36019669

36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor

986512311 ies.cotarelo.vilagarcia@edu.xunta.es
986512655 IES Armando Cotarelo Valledor
Latitude: 42.589820
Lonxitude: -8.784041
Rúa Armando Cotarelo Valledor, 4-6

36611, Vilagarcía de Arousa
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0449 Formación e orientación laboral
ZMP0156 Inglés
ZMP0438 Operacións administrativas de compravenda
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
ZMP0369 Implantación de sistemas operativos
ZMP0374 Administración de sistemas operativos
ZMP0381 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0375 Servizos de rede e internet
ZSCOM04 Márketing e publicidade
ZMP1110 Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias
ZMP1007 Deseño e elaboración de material de comunicación
ZMP1109 Lanzamento de produtos e servizos
ZMP1008 Medios e soportes de comunicación
ZMP1009 Relacións públicas e organización de eventos de márketing
ZMP1011 Traballo de campo na investigación comercial