CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel - Coidados auxiliares de enfermaría - 2020