CIFP Valentín Paz Andrade - Instalacións de produción de calor - 2020