Convenios en vigor no ámbito da formación profesional dual

Asinados no ano 2021


Televés S.A.U. CIFP Politécnico de Santiago - CS Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos
Financiera Maderera S.A.
CIFP Politécnico de Santiago - CM Procesamento e transformación da madeira
CIFP Politécnico de Santiago - CM Operacións de Laboratorio
Ignacio González Montes, S.A. (Elaboración de produtos alimentarios no CIFP Coroso) CIFP Coroso - CM Elaboración de produtos alimentarios
Confederación de Empresarios de Galicia
Varias empresas (Automatización e robótica industrial no IES Fernando Blanco) IES Fernando Blanco - CS Automatización e robótica industrial
Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A. (Automatización e robótica industrial no IES Fernando Blanco) IES Fernando Blanco - CS Automatización e robótica industrial
Ángel López Soto, S.L. (Elaboración de produtos alimentarios no CIFP Coroso) CIFP Coroso - CM Elaboración de produtos alimentarios
Salica, Alimentos Congelados, S.A. (Elaboración de produtos alimentarios no CIFP Coroso) CIFP Coroso - CM Elaboración de produtos alimentarios

Asinados no ano 2020


Agacal e varias empresas (Aproveitamento e conservación do medio natural no CFEA Pedro Murias) CFEA Pedro Murias - CM Aproveitamento e conservación do medio natural
Varias empresas (Carrozaría no CIFP Someso) CIFP Someso - CM Carrozaría
Varias empresas (Electromecánica de maquinaria no CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CM Electromecánica de maquinaria
Varias empresas (Transporte e loxística no IES Ramón Menéndez Pidal) IES Ramón Menéndez Pidal - CS Transporte e loxística
Jevaso, S.L. IES Ramón Menéndez Pidal - CS Transporte e loxística
Taller Empalme Villalba, S.L. CIFP As Mercedes - CS Automoción
Varias empresas (Transporte e loxística no IES Ramón Menéndez Pidal) IES Ramón Menéndez Pidal - CS Transporte e loxística
Varias empresas (Termalismo e benestar no CIFP A Farixa) CIFP A Farixa - CS Termalismo e benestar
Finanzauto, S.A. CIFP As Mercedes - CS Automoción
Varias empresas (CIFP Portovello, IES A Guía, IES Luís Seoane e IES Ramón Menéndez Pidal)
CIFP Portovello - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES A Guía - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES Luís Seoane - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES Ramón Menéndez Pidal - CM Comercialización de produtos alimentarios
Varias empresas (Produción agropecuaria no IES Cidade de Antioquía) IES Cidade de Antioquía - CM Produción agropecuaria
Varias empresas (Produción agropecuaria no IES Cidade de Antioquía) IES Cidade de Antioquía - CM Produción agropecuaria
Xercode Media Software S.L. IES San Clemente - CS Desenvolvemento de aplicacións web
Varias empresas (Desenvolvemento de aplicacións web no IES San Clemente) IES San Clemente - CS Desenvolvemento de aplicacións web
Varias empresas (Carrozaría no IES A Sangriña) IES A Sangriña - CM Carrozaría
Varias empresas (Construcións metálicas no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CS Construcións metálicas
Varias empresas (Proxectos de edificación no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CS Proxectos de edificación
Varias empresas (Construción no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CM Construción
Financiera Maderera S.A. e Foresa Industrias Químicas del Noroeste S.A. CIFP Politécnico de Santiago - CS Mecatrónica industrial
Gam España Servicios de Maquinaria S.L.U. (CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CM Electromecánica de maquinaria
Ourenlift, S.L. IES Manuel Chamoso Lamas - CS Automatización e robótica industrial
Varias empresas (Deseño e amoblamento no CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CS Deseño e amoblamento
Varias empresas (Soldadura e caldeiraría no IES de Valga) IES de Valga - CM Soldadura e caldeiraría
Varias empresas (Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos no CIFP Coroso) CIFP Coroso - CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos
Lonza Biologics Porriño S.L. e CZ Veterinaria S.A. CIFP Manuel Antonio - CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
Navantia S.M.E. (CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro) CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro - CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
Varias empresas (Construción no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CM Construción
A. Pazos de Lusco, S.L. CIFP A Granxa - CM Aceites de oliva e viños
Varias empresas (Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma no CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel, no IES Maximino Romero de Lema e no IES de Teis)
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel - CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
IES Maximino Romero de Lema - CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
IES de Teis - CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
Varias empresas (Instalacións de produción de calor no IES Chan do Monte) IES Chan do Monte - CM Instalacións de produción de calor
Navantia S.M.E. (CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CS Mecatrónica industrial
Varias empresas (Aceites de oliva e viños no CIFP A Granxa) CIFP A Granxa - CM Aceites de oliva e viños
Varias empresas (Aproveitamento e conservación do medio natural no IES Plurilingüe San Rosendo) IES Plurilingüe San Rosendo - CM Aproveitamento e conservación do medio natural
Varias empresas (Instalacións de produción de calor no IES Chan do Monte) IES Chan do Monte - CM Instalacións de produción de calor
Varias empresas (Construcións metálicas no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CS Construcións metálicas
Varias empresas (Desenvolvemento de aplicacións web no IES Fernando Wirtz Suárez) IES Fernando Wirtz Suárez - CS Desenvolvemento de aplicacións web
Varias empresas (Proxectos de edificación no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CS Proxectos de edificación
Nove Grupo Gastronómico e varias empresas (CIFP Compostela)
CIFP Compostela - CS Dirección de cociña
CIFP Compostela - CS Dirección de servizos de restauración
Varias empresas (CIFP Compostela)
CIFP Compostela - CS Dirección de cociña
CIFP Compostela - CS Dirección de servizos de restauración
Varias empresas (Instalacións de produción de calor no CIFP Coroso) CIFP Coroso - CM Instalacións de produción de calor
Varias empresas (Instalacións de produción de calor no CIFP Coroso) CIFP Coroso - CM Instalacións de produción de calor
Arenal Perfumerías S.L.U.
IES A Guía - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
CIFP As Mercedes - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
Varias empresas (Carrozaría no IES A Sangriña) IES A Sangriña - CM Carrozaría
Citadel S.L.U. IES Val do Asma - CS Administración e finanzas
Feu Vert Ibérica S.A.
IES A Guía - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES Ramón Menéndez Pidal - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES A Pontepedriña - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
Roomleader S.L. e IGM WEB S.L. IES Val do Asma - CS Desenvolvemento de aplicacións web
Varias empresas (IES Manuel Chamoso Lamas) IES Manuel Chamoso Lamas - CS Automatización e robótica industrial
Varias empresas (IES Plurilingüe A Paralaia) IES Plurilingüe A Paralaia - CS Automatización e robótica industrial
Ignacio González Montes, S.A. CIFP Coroso - CM Elaboración de Produtos Alimentarios
Pescanova España, S.L. CIFP Manuel Antonio - CM Elaboración de produtos alimentarios
Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade) CIFP Valentín Paz Andrade - CM Instalacións de produción de calor
Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade) CIFP Valentín Paz Andrade - CM Instalacións de produción de calor
Varias empresas (Estilismo e dirección de peiteado IES A Pinguela) IES A Pinguela - CS Estilismo e Dirección de Peiteado
Varias empresas (Estilismo e dirección de peiteado IES A Pinguela) IES A Pinguela - CS Estilismo e Dirección de Peiteado
Varias empresas (IES Monte Neme) IES Monte Neme - CS Mecatrónica industrial
Varias empresas (Mecanizado no CIFP Someso) CIFP Someso - CM Mecanizado
Varias empresas (Soldadura e caldeiraría no CIFP Someso) CIFP Someso - CM Soldadura e caldeiraría
Viveiros Mende, Jardinería Jesús, Landelar e El Jardín de Carlos IES de Vilamarín - CM Xardinaría e floraría
Varias empresas (Calzado e complementos de moda no IES A Pinguela) IES A Pinguela - CM Calzado e complementos de moda
Martínez Otero Contract, S.L. IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez - CM Instalacion e amoblamento
Varias empresas (Automoción no CIFP As Mercedes) CIFP As Mercedes - CS Automoción
Varias empresas (IES Plurilingüe Castro da Uz) IES Plurilingüe Castro da Uz - CM Soldadura e caldeiraría
Ángel López Soto, S.L. CIFP Coroso - CM Elaboración de produtos alimentarios
Geriatros, S.A.U. e Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U. IES Lamas de Abade - CM Coidados auxiliares de enfermaría
Salica, Alimentos Congelados, S.A. CIFP Coroso - CM Elaboración de produtos alimentarios
Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade) CIFP Valentín Paz Andrade - CM Soldadura e caldeiraría
Windar Offshore S.L. CIFP Ferrolterra - CS Construcións metálicas
Geriatros, S.A.U. e Gero vitalia Ourense, S.L.
CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel - CM Coidados auxiliares de enfermaría
IES Ricardo Mella - CM Coidados auxiliares de enfermaría
Inversiones Hosteleras de Galicia S.L.
IES Sanxillao - CS Dirección de cociña
IES Sanxillao - CS Dirección de servizos de restauración
Breogán Motor, S.L. CIFP Someso - CM Carrozaría
Viveros y servicios forestales Caselas SL IES Plurilingüe San Rosendo - CM Aproveitamento e conservación do medio natural
Técnicas en Instalaciones Renovables S.L.
CIFP Ferrolterra - CS Mecatrónica industrial
CIFP Ferrolterra - CS Enerxías renovables

Asinados no ano 2019


Varias empresas (IES A Pinguela) IES A Pinguela - CS Estilismo e dirección de peiteado
Talleres López y Vázquez, S.L. CIFP As Mercedes - CS Automoción
Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade) CIFP Valentín Paz Andrade - CM Carrozaría
Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L., e Gacamar, S.A. CIFP Carlos Oroza - CS Xestión de aloxamentos turísticos
Varias empresas (CIFP A Xunqueira) CIFP A Xunqueira - CM Electromecánica de vehículos automóbiles
Varias empresas (IES Ramón Menéndez Pidal e IES A Pontepedriña)
IES Ramón Menéndez Pidal - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES A Pontepedriña - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
Queserías Entrepinares S.A.U. CIFP Politécnico de Lugo - CS Automatización e robótica industrial
Varias empresas (IES A Pinguela) IES A Pinguela - CS Estilismo e dirección de peiteado
Albacora S.A. INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico - CS Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións
Leroy Merlin España, S.L.U.
IES A Guía - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES Ramón Menéndez Pidal - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES A Pontepedriña - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
Distribuciones Froiz, S.A.U.
IES A Guía - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES Luís Seoane - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES Ramón Menéndez Pidal - CM Comercialización de produtos alimentarios
Tahona Coruña S.L. CIFP Paseo das Pontes - CM Panadaría, repostaría e confeitaría
Varias empresas (CIFP Ánxel Casal - Monte Alto, CIFP Politécnico de Lugo e IES Leixa)
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto - CM Coidados auxiliares de enfermaría e CM Atención a persoas en situación de dependencia
CIFP Politécnico de Lugo - CM Coidados auxiliares de enfermaría e CM Atención a persoas en situación de dependencia
IES Leixa - CM Coidados auxiliares de enfermaría e CM Atención a persoas en situación de dependencia
Varias empresas (CIFP Coroso) CIFP Coroso - CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos
Varias empresas (IES A Pinguela) IES A Pinguela - CS Estilismo e dirección de peiteado
Ángel López Soto, S.L. CIFP Coroso - CM Elaboración de produtos alimentarios
Navantia, S.A., S.M.E. CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro - CS Asistencia á dirección
Navantia, S.A., S.M.E. CIFP Ferrolterra - CS Deseño en fabricación mecánica
Varias empresas (Automatización e robótica industrial no IES Manuel Chamoso Lamas) IES Manuel Chamoso Lamas - CS Automatización e robótica industrial
Varias empresas (Construción no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CM Construción
Industrias Guerra S.A. CIFP As Mercedes - CM Electromecánica de maquinaria
Varias empresas (CIFP Paseo das Pontes) CIFP Paseo das Pontes - CM Panadaría, repostaría e confeitaría
Varias empresas (IES Universidade Laboral) IES Universidade Laboral - CM Navegación e pesca de litoral
Varias empresas (Automatización e robótica industrial no CIFP Politécnico de Lugo) CIFP Politécnico de Lugo - CS Automatización e robótica industrial
Repsol S.A. IES A Sardiñeira - CS Química industrial
Varias empresas (Carrozaría no CIFP Porta da Auga) CIFP Porta da Auga - CM Carrozaría
Varias empresas (CIFP Portovello, CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, IES A Guía, IES A Pontepedriña, IES Luís Seoane e IES Ramón Menéndez Pidal)
CIFP Portovello - CM Comercialización de produtos alimentarios
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES A Guía - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES A Pontepedriña - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES Luís Seoane - CM Comercialización de produtos alimentarios
IES Ramón Menéndez Pidal - CM Comercialización de produtos alimentarios
Varias empresas (Electromecánica de vehículos automóbiles no CIFP Someso) CIFP Someso - CM Electromecánica de vehículos automóbiles
Varias empresas (IES Universidade Laboral)
IES Universidade Laboral - CM Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións
IES Universidade Laboral - CM Navegación e pesca de litoral
Novafrigsa, S.A. CIFP Politécnico de Lugo - CM Elaboración de produtos alimentarios
Varias empresas (CIFP As Mercedes) CIFP As Mercedes - CM Electromecánica de maquinaria
Varias empresas (Proxectos de edificación no CIFP Someso) CIFP Someso - CS Proxectos de edificación
Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla la Mancha y Galicia CIFP Porta da Auga - CM Atención a persoas en situación de dependencia
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
CIFP Paseo das Pontes - CS Dirección de servizos de restauración e CS Dirección de cociña
IES de Foz - CS Dirección de servizos de restauración e CS Dirección de cociña
CIFP Carlos Oroza - CS Xestión de aloxamentos turísticos
CIFP Compostela - CS Xestión de aloxamentos turísticos
IES de Vilamarín - CS Xestión de aloxamentos turísticos
CIFP Someso - CS Estética integral e benestar
CIFP Politécnico de Santiago - CS Sistemas electrotécnicos e automatizados
CIFP Valentín Paz Andrade - CM Instalacións frigorificas e de climatización
Varias empresas (Construción no CIFP Porta da Auga) CIFP Porta da Auga - CM Construción
Varias empresas (IES A Guía, IES Ramón Menéndez Pidal e IES A Pontepedriña)
IES A Guía - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES Ramón Menéndez Pidal - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES A Pontepedriña - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
Media Markt Saturn Administración España, SAU
IES A Guía - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES Ramón Menéndez Pidal - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
IES A Pontepedriña - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
Talleres La Campiña, S.L. CIFP As Mercedes - CS Automoción
Varias empresas (Soldadura e caldeiraría no CIFP Someso) CIFP Someso - CM Soldadura e caldeiraría
Varias empresas (CIFP Ferrolterra) CIFP Ferrolterra - CS Programación da produción en fabricación mecánica
Cad Tech Ingenieros S.L. CIFP Ferrolterra - CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos
Tecnologías Plexus, S.L. e Balidea Consulting & programing, S.L.
CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel - CS Desenvolvemento de aplicacións web
IES San Clemente - CS Desenvolvemento de aplicacións web
Arce Clima Sistemas y Aplicaciones S.L. IES Universidade Laboral - CS Eficiencia enerxética e enerxía solar
Electrónica y comunicaciones noroeste, S.L. CIFP Ferrolterra - CS Mantemento electrónico
Técnicas en Instalaciones Renovables S.L.
CIFP Ferrolterra - CS Mecatrónica industrial
CIFP Ferrolterra - CS Enerxías renovables
Varias empresas (IES Plurilingüe San Rosendo) IES Plurilingüe San Rosendo - CM Aproveitamento e conservación do medio natural
Varias empresas (Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico) INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico - CS Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións
Varias empresas (CIFP Politécnico de Santiago e CIFP Valentín Paz Andrade)
CIFP Politécnico de Santiago - CM Carrozaría
CIFP Politécnico de Santiago - CS Automoción
CIFP Valentín Paz Andrade - CM Carrozaría
Varias empresas (IES A Sangriña) IES A Sangriña - CM Carrozaría
Aluminios Cortizo, S.A.U. CIFP Politécnico de Santiago - CS Construcións metálicas
Galicia Auto Estampación S.A. IES Universidade Laboral - CS Mecatrónica industrial
Nestle España S.A., Crown Food España S.A.U. e Aluminios Cortizo S.A.U. IES Fermín Bouza Brey - CS Mecatrónica industrial
Unidad de Vehículos Industriales, S.A. IES Universidade Laboral - CM Carrozaría
ANFACO-CECOPESCA e varias empresas (IES Fermín Bouza Brey) IES Fermín Bouza Brey - CS Mecatrónica industrial
INDITEX, S.A. CIFP Paseo das Pontes - CM Confección e moda
Salica, Alimentos Congelados S.A. CIFP Coroso - CM Elaboración de produtos alimentarios
Varias empresas (IES de Valga) IES de Valga - CM Soldadura e caldeiraría
VIAQUA Gestión Integral de Aguas de Galicia S.A.U. CIFP Politécnico de Santiago - CM Redes e estacións de tratamento de augas
Faragulla empresarial S.L. IES Val do Asma - CS Axencias de viaxe e xestión de eventos
Citadel S.L.U. IES Val do Asma - CS Administración e finanzas
Hotusa Hotel S.A. e Restel S.A. IES Val do Asma - CS Axencias de viaxe e xestión de eventos
Inversiones Hosteleras de Galicia S.L.
IES Sanxillao - CM Cociña e gastronomía
IES Sanxillao - CM Servizos en restauración
IES Muralla Romana - CS Estética integral e benestar
Roomleader S.L. e IGM WEB S.L. IES Val do Asma - CS Desenvolvemento de aplicacións web

Asinados no ano 2018


Volkswagen Group España Distribución S.A. e varias empresas CIFP Politécnico de Santiago - CS Automoción
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
CIFP Carlos Oroza - CS Dirección de servizos en restauración e CS Dirección de cociña
CIFP Paseo das Pontes - CS Dirección de servizos en restauración e CS Dirección de cociña
IES de Foz - CS Dirección de servizos en restauración e CS Dirección de cociña
CIFP Carlos Oroza - CS Xestión de aloxamentos turísticos
CIFP Compostela - CS Xestión de aloxamentos turísticos
IES de Vilamarín - CS Xestión de aloxamentos turísticos
CIFP Politécnico de Santiago - CS Sistemas electrotécnicos e automatizados
Windar offshore S.L. CIFP Ferrolterra - CM Soldadura e caldeiraría
ANFACO-CECOPESCA e varias empresas IES Fermín Bouza Brey - CS Mecatrónica Industrial
Unidad de Vehículos Industriales, S.A. IES Universidade Laboral - CM Carrozaría