Convocatoria do programa eduemprende Actúa 2019-2020

A quen vai destinado?

Alumnado de centros sostidos con fondos públicos de Galicia de:

 • Segundo curso de ciclos formativos de grado medio e superior das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño.
 • Bacharelato que estean a cursar "Economía".

Cando se vai desenvolver a actividade?

As actividades que requiran a participación de persoal técnico do IGAPE e da/s persoa/s emprendedora/s realizaranse os martes e os xoves desde o 6 de novembro de 2019 ata o 30 de abril de 2020.

O horario desenvolverase en dúas quendas:

 • De 9:00 a 11:00 horas
 • De 12:00 a 14:00 horas

Adxudicarase unha actividade por centro, na que poderán participar varios grupos de alumnado de ciclos formativos de grao medio e superior das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño, e de bacharelato.

A data de inicio do programa será o 6 de novembro de 2019.

 • Listaxe de centros educativos participantes por provincias.
A Coruña
Centro educativo Data Hora
CPR Nebrija Torre de Hércules (A Coruña) 13/11/2019 12:00 - 13:30
CFEA de Guísamo (Bergondo) 14/11/2019 09:00 - 10:30
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (A Coruña) 14/11/2019 12:00 - 13:30
IES Arcebispo Xelmírez II (Santiago de Compostela) 19/11/2019 09:00 - 10:30
CPR Afundación A Coruña (A Coruña) 21/11/2019 09:00 - 10:30
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol) 21/11/2019 12:00 - 13:30
IES Plurilingüe Eusebio da Guarda (A Coruña) 10/12/2019 12:00 - 13:30
IES Ordes (Ordes) 14/01/2020 12:00 - 13:30
IES San Clemente (Santiago de Compostela) 15/01/2020 09:00 - 10:30
CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela) 15/01/2020 12:00 - 13:30
IES de Fene (Fene) 17/01/2020 12:00 - 13:30
IES Leixa (Ferrol) 28/01/2020 12:00 - 13:30
CIFP Ferrolterra (Ferrol) 28/01/2020 12:00 - 13:30
IES de Ortigueira (Ortigueira) 13/02/2020 12:00 - 13:30
IES Plurilingüe Elviña (A Coruña) 18/02/2020 12:00 - 13:30
CIFP Compostela (Santiago de Compostela) 05/03/2020 12:00 - 13:30
IES Agra de Raíces (Cee) 31/03/2020 12:00 - 13:30
Lugo
Centro educativo Data Hora
IES Val do Asma (Chantada) 20/11/2019 12:00 - 13:30
IES A Pinguela (Monforte de Lemos) 17/12/2019 09:00 - 10:30
IES Gregorio Fernández (Sarria) 17/12/2019 12:00 - 13:30
CIFP As Mercedes (Lugo) 16/01/2020 09:00 - 10:30
IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes (Lugo) 16/01/2020 12:00 - 13:30
IES Sanxillao (Lugo) 06/02/2020 09:00 - 10:30
IES Francisco Daviña Rey (Monforte de Lemos) 06/02/2020 12:30 - 14:00
Ourense
Centro educativo Data Hora
CIFP Portovello (Ourense) 26/11/2019 09:00 - 10:30
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel (Ourense) 26/11/2019 12:00 - 13:30
IES Xermán Ancochea Quevedo (A Pobra de Trives) 03/12/2019 12:00 - 13:30
CPR Santo Cristo (Ourense) 21/01/2020 12:00 - 13:30
Pontevedra
Centro educativo Data
      Hora
IES Luís Seoane (Pontevedra) 07/11/2019 09:00 - 10:30
IES Montecelo (Pontevedra) 07/11/2019 12:00 - 13:30
CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo) 12/11/2019 09:00 - 10:30
IES A Guía (Vigo) 12/11/2019 12:00 - 13:30
IES Plurilingüe Pintor Colmeiro (Silleda) 28/11/2019 09:00 - 10:30
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez (A Estrada) 28/11/2019 12:00 - 13:30
IES Pedra da Auga (Ponteareas) 16/01/2020 12:00 - 13:30
IES Ribeira do Louro (O Porriño) 23/01/2020 09:00 - 10:30
IES Ricardo Mella (Vigo) 23/01/2020 12:00 - 13:30
IES Plurilingüe A Paralaia (Moaña) 30/01/2020 09:00 - 10:30
CIFP A Xunqueira (Pontevedra) 04/02/2020 16:30 - 18:00
CPR Colegio Hogar Afundación (Vigo) 11/02/2020 09:00 - 10:30
IES Escolas Proval (Nigrán) 11/02/2020 12:00 - 13:30
IES Marco do Camballón (Vila de Cruces) 03/03/2020 12:00 - 13:30

Como se vai desenvolver? 

 • Fase 1: A actividade emprendedora como unha alternativa laboral para o alumnado.
  Participación de persoal técnico do IGAPE e presentación dunha/s persoa/s emprendedora/s.
  O profesorado programará unha sesión na aula para presentar e reflexionar sobre a actividade que se vai realizar na fase 1.
  O profesorado debe enviar ao enderezo electrónico eduemprende@edu.xunta.es o Anexo II coa información relativa a esta actividade desenvolvida na aula.
 • Fase 2: Análise na aula entre o profesorado e o alumnado participante na actividade para obter conclusións.
  O profesorado participante enviará ao enderezo electrónico eduemprende@edu.xunta.es a ficha de recollida de datos que figura como Anexo III.

A actividade na Fase 1 ten unha duración aproximada de 90 minutos e desenvolverase no salón de actos do centro:

 • Participación de persoal técnico do IGAPE. Presentará e coordinará a actividade, contestanto ás cuestións, dúbidas e inquedanzas que o alumnado asistente formule. Favorécese a participación activa do alumnado.
 • Presentación dunha/s persoa/s emprendedora/s que compartan co alumnado a súa experiencia persoal (como xurdiu a súa idea, como puxo en marcha a súa empresa, que problemas tivo e como os solucionou, como o financiou...).
 • Mesa redonda. Estas persoas participarán nun debate compartindo os distintos puntos de vista, lanzando preguntas entre eles para afondar naqueles aspectos que poidan interesar máis ao alumnado e provocando a participación deste respondendo ás cuestións ou preguntas que suxiran.

Solicitude

As solicitudes enviaranse segundo o modelo do Anexo I ao enderezo electrónico eduemprende@edu.xunta.es, co seguinte asunto: PROGRAMA ACTÚA 2019-2020

O prazo de presentación de solicitudes remata o 15 de outubro de 2019.

Na ficha de solicitude (Anexo I) deben figurar os seguintes datos.

 • Denominación do centro
 • Persoa de contacto
 • Teléfono de contacto
 • Data de preferencia
 • Enderezo electrónico de contacto
 • Grupos de alumnado participante

Selección dos centros

Os centros seleccionaranse segundo a orde de entrada da solicitude no enderezo sinalado e a adecuación das preferencias á dispoñibilidade do persoal técnico do IGAPE.

Unha vez sinalada a data de desenvolvemento da actividade no centro, este deberá enviar ao enderezo electrónico eduemprende@edu.xunta.es, os datos da/s persoa/s emprendedoras propostas polo centro para a súa participación, co seguinte asunto: PROGRAMA ACTÚA.

Etiquetas: