FP Dual. Convocatoria xuño 2018

Requisitos das persoas solicitantes

  • Ter entre dezaoito anos (ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo) e vinte e nove anos no momento de inicio do ciclo formativo.
  • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos establecidos no artigo 41 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, segundo a redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora educativa, ou na disposición adicional terceira desta última lei, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente, e que se detallan no modelo de solicitude, no anexo I.
  • Carecer da cualificación profesional obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
  • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
  • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

As persoas interesadas presentarán unha única solicitude, utilizando o formulario normalizado do anexo I, que se entregará nun dos centros que figuran no apartado Oferta por concello, preferentemente no centro onde se oferte o ciclo para o que solicita admisión. A solicitude irá dirixida á dirección do centro educativo.

Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude ou solicita máis dun proxecto, non se terá en conta a súa petición.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 25 de xuño ata as 13.00 horas do día 3 de xullo de 2018.

Ampliación do prazo de presentación de solicitudes

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes para os proxectos de formación profesional dual de ciclos formativos convocados pola orde do 14 de xuño de 2018, que tras a finalización do período establecido de solicitudes, aínda dispoñen de prazas vacantes.

A persoa interesada en matricularse nalgún destes ciclos formativos presentará unha única solicitude en calquera dos centros que aparecen no anexo II da Orde do 14 de xuño de 2018, preferentemente no centro onde se oferte o ciclo para o que solicita admisión.

Nota: O prazo ampliado de presentación de solicitudes rematou o 21/10/2018.

Documentación

A solicitude de admisión, anexo I, deberá ir acompañada da seguinte documentación:

  • Copia do pasaporte ou do documento de identificación da Unión Europea, cando non se dispoña de DNI ou NIE.
  • No caso de non ter realizados os estudos ou as probas de acceso no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, certificación académica en que conste o expediente académico e o depósito do título, de ser o caso, ou o certificado da superación da proba de acceso ao ciclo formativo ou da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
  • Currículo co formato Europass, que se poderá elaborar no enderezo:
    https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Listaxes do procedemento de admisión

O prazo de presentación de solicitudes está pechado.

Oferta por concello

Seleccione o concello na columna da esquerda para visualizar a oferta.

15005269 - IES Urbano Lugrís

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Sistemas electrotécnicos e automatizados Gas Natural SDG, S.A Convenio

15005397 - IES Fernando Wirtz Suárez

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Desenvolvemento de aplicacións web Indra Sistemas, S.A Convenio
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Indra Sistemas, S.A Convenio

15024513 - CIFP Someso

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Soldadura e caldeiraría
Malasa Grupo, S.L.
Mantiñan Lestayo S.L.
Convenio
Convenio de adhesión
Carpintaría e moble
Malasa Grupo, S.L
Metales y muebles especiales S.L
Convenio
Convenio de adhesión
Automoción
Automóviles y Recambios de la Grela, S.A
Báltico Automoción Pérez Rumbao, S.A.
Bétula Cars, S.L
Finisterre Motor, S.L
Inturasa-Perez Rumbao, S.A
Breogan Motor S.L.
Compostela Motor S.A.
Convenio
Convenio de adhesión

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Cociña e gastronomía Paradores de Turismo de España S.A. Convenio
Servizos en restauración Paradores de Turismo de España S.A. Convenio
Dobre titulación en Dirección de cociña e Dirección de servizos de restauración Eurostarts Hotel Company, S.L.U. Convenio

15005749 - IES Universidade Laboral

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Navegación e pesca de litoral
Pesquera Benquerencia, S.L
Pesquera Rodríguez Parapar, S.L.U
Álvarez e hijos, S.A
Pesquera Socio, S.L
Pesquera Parrocha, S.L
Pesquera Koiro, S.L
Fumeiro de Celeiro, S.L
Antonio Santos Alonso, S.L
Pesquera Lucense, S.A
López Candia, S.A
Regal Pesca Atlántico, S.L
Pesquerías del Buen Viaje, S.L
Pesquera Boer, S.L
Pesquera Joralca, S.L
Alegrín, S.L
Silure Pesca, S.L
Hermanos García Yáñez, S.L
Pesqueras Novo, S.L
Pesquera Brisca, S.L
Regal Pesca Litoral, S.L
Puerto de Celeiro, S.A
Mariscador S.L.
Comunidade de bens Luis Pombo Martínez
Convenio
Convenio de adhesión
Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións
Pesquera Benquerencia, S.L
Pesquera Rodríguez Parapar, S.L.U
Álvarez e hijos, S.A
Pesquera Socio, S.L
Pesquera Parrocha, S.L
Pesquera Koiro, S.L
Fumeiro de Celeiro, S.L
Antonio Santos Alonso, S.L
Pesquera Lucense, S.A
López Candia, S.A
Regal Pesca Atlántico, S.L
Pesquerías del Buen Viaje, S.L
Pesquera Boer, S.L
Pesquera Joralca, S.L
Alegrín, S.L
Silure Pesca, S.L
Hermanos García Yáñez, S.L
Pesqueras Novo, S.L
Pesquera Brisca, S.L
Regal Pesca Litoral, S.L
Puerto de Celeiro, S.A
Mariscador S.L.
Comunidade de bens Luis Pombo Martínez
Convenio
Convenio de adhesión

15006754 - CIFP Ferrolterra

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Soldadura e caldeiraría Windar offshore, S.L Convenio
Instalacións de produción de calor Gas Natural SDG, S.A Convenio
Programación da produción en fabricación mecánica Navantia S.A. Convenio
Deseño en fabricación mecánica Navantia S.A. Convenio
Deseño e amoblamento Grupo Cándido Hermida, S.L Convenio

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Sistemas electrotécnicos e automatizados Eurostarts Hotel Company, S.L.U. Convenio
Carpintaría e moble Carpintería Ramón García S.L. Convenio
Automoción
Autos Patiño Noia, S.L
Automóviles Sánchez, S.A
Galicia Distribucción de Automóviles, S.A
Alvaro Hermida, S.L
Pérez Rumbao Car, S.L
Varela Motor, S.L.
Volkswagen Group España Distribucción, S.A
Jose Maria Arrojo Adegunde,S.A.
Vehículos Pérez Rumbao, S.A
Automóviles Pérez Rumbao, S.A
Yáñez, S.L.
Convenio
Mantemento electrónico Televés, S.A. Convenio
Construcións metálicas
Aluminios Cortizo S.A.U
Metalúrgica del Deza, S.L.
Convenio
Convenio de adhesión

15016000 - CIFP Compostela

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Xestión de aloxamentos turísticos Eurostarts Hotel Company, S.L.U. Convenio

27003175 - IES Val do Asma

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Administración e finanzas Citadel S.L.U. Convenio
Axencias de viaxes e xestión de eventos
Hotusa Hotel S.A.
Restel S.A.
Faragulla empresarial S.L.
Convenio
Convenio de adhesión
Desenvolvemento de aplicacións web
Roomleader, S.A
IGM Web, S.L.
Convenio

27020562 - IES de Foz

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Dobre titulación en Dirección de cociña e Dirección de servizos de restauración Eurostarts Hotel Company, S.L.U. Convenio

36019244 - IES A Sangriña

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Carrozaría
Inturasa-Pérez Rumbao, S.A.
Vehículos Pérez Rumbao, S.A.
Celta Motor, S.L.
Codelauto, S.A.
Taller Sport Novas, S.L.
Automarca Center, S.L.
Álvaro Hermida, S.L.
Convenio

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Deseño e amoblamento Maderas Besteiro S.L. Convenio

27006528 - CIFP As Mercedes

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Enerxías renovables Energías Renovables Operación Mantenimiento, S.L. Convenio

27015773 - IES Muralla Romana

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Estética integral e benestar Inversiones Hosteleras de Galicia S.L. Convenio

27016455 - IES Sanxillao

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Servizos en restauración Inversiones Hosteleras de Galicia S.L. Convenio

27006966 - IES Plurilingüe San Rosendo

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Aproveitamento e conservación do medio natural
Carronza, S.L
Maderas Argimiro, S.L
Maderas Masma, S.L
Maderas Naciente, S.L
Maderas Patricio, S.L
Maderas Villapol, S.A
Maderera de Cospeito, S.L
Hijos de Ramón Rubal, S.L
Tojeiro y Vidal, S.L
Maderas Díaz Ramos, S.L
Forestal Díaz Casariego, S.L
Maderas Míguez de Burela, S.L
Construcción de Obras y Viales Teixeira, S.L
Convenio

27020793 - CIFP Porta da Auga

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Electromecánica de maquinaria
Agro Forestal Rouco, S.L.U.
Talleres El Fondrigo, S.A.
Cooperativas Lácteas Unidas Clun, S.C.G.
Talleres Ramón Castro, S.L.
Logmax Ibérica, S.L.
Centro Técnico Maquinaria Forestal, S.L.
Convenio

32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Electromecánica de maquinaria
Tecnor Lalín Maquinaria, S.L.
Palas Ourense
Aira, sociedade cooperativa galega
Maquinaria para excavaciones de Galicia, S.L.
Maxideza, S.L.
Hermanos Toimil García, S.L.
Convenio

32009131 - IES Universidade Laboral

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Carrozaría Unidad de Vehículos Industriales S.A Convenio

32016285 - IES de Vilamarín

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Xestión de aloxamentos turísticos Eurostarts Hotel Company, S.L.U. Convenio

36019529 - IES Ribeira do Louro

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Mantemento electrónico
CTAG
Digafer, S.A.
Servicios Eléctricos Abelmar, S.A.
Convenio
Convenio de adhesión

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Xestión de aloxamentos turísticos Eurostarts Hotel Company, S.L.U. Convenio
Dobre titulación en Dirección de cociña e Dirección de servizos de restauración Eurostarts Hotel Company, S.L.U. Convenio

36020362 - IES de Valga

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Soldadura e caldeiraría
Alfogar, S.L
Exlabesa building systems, S.A.U.
Curvados Anros, S.L.
Gama e Hijos, S.L.
Sistemas Técnicos de Accesorio e Componentes, S.L
Maimbar XXI, S.L.
Fundivisa, S.A.
Talleres Old de Carpintería Metálica, S.L.
Tune Eureka, S.A.
Convenio

36011579 - IES A Guía

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Xestión de vendas e espazos comerciais Media Markt Saturn Administración, S.A.U. Convenio

36011634 - IES Politécnico de Vigo

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Mecatrónica industrial Benteler Automotive Vigo S.L. Convenio
Mantemento electromecánico
Benteler Automotive Vigo S.L.
Nodosafer, S.L.
Convenio
Convenio de adhesión

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
Lonza Biologics Porriño S.L.
CZ Veterinaria S.A.
Convenio

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Soldadura e caldeiraría
Nodosa, S.L
Pipeworks, S.L
Urkira OX, S.L
Convenio
Automoción
Coper, S.A
Algupibe, S.L
Zina Móvil, S.L
Hyupersa Vigo, S.L.U.
Inturasa-Perez Rumbao, S.A
Bétula Cars, S.L.
Celta Motor, S.L.
Convenio
Convenio de adhesión

36013771 - IES Fermín Bouza Brey

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Mecatrónica industrial
Conserveras del Noroeste, S.A.
Conservas Daporta, S.L.
Conservas Selectas de Galicia, S.L.U.
ANFACO - CECOPESCA
Mascato Salvaterra, S.L.
CEFRICO S.L.
Depuradora Moluscos La Sirena, S.L.
Escurís, S.L.
Ignacio González Montes, S.A.
Convenio