Descrición da actividade


Título

Preparación das probas de certificación das EEOOII. Inglés B1

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1901176
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  05/03/2020  -  30/06/2020
Data límite de inscrición: 04/03/2020
Lugar: CAFI, Lamas de Abade s/n, 15702 Santiago de Compostela
Prazas:  20
Observacións prazas: 
Deberase acreditar o nivel anterior do MCERL

Horas totais

Horas presenciais: 40
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Temas e subtemas

Plan anual - 2017-2018

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1.Preparar ao profesorado para realizar e superar as probas de certificación para o nivel B1 das EEOOII

Observacións

Impartirase xoves de 16:00 a 20:30 horas

Contidos

1.Competencias propias do nivel B1 do Marco Común Europeo de Referencia para a aprendizaxe das linguas. Comunicación oral e escritaPrerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Lorigados Freire, Ana María

Enderezo Electrónico:  cafi.linguasestranxeiras3@edu.xunta.gal