Descrición da actividade


Título

Servizos de virtualización tipo I e tipo II. Técnicas de alta dispoñibilidade

Competencias profesionais

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Forma de participación

En rede

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1401010
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  06/10/2014  -  14/12/2014
Data límite de inscrición: 15/09/2014
Lugar: En rede
Prazas:  25
Observacións prazas: 
Compartida Informática e comunicacións Electricidade e electrónica.

Horas totais

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 50
 

Destinatarios

 • Ciclos formativos
 •   + Electricidade e electrónica
      # Ciclos formativos de grao superior
        - CSELE02 - Sistemas de telecomunicacións e informáticos
          * MP0552 - Sistemas informáticos e redes locais
          * MP0555 - Redes telemáticas
        - CS09004 - Sistemas de telecomunicación e informáticos (Tít. LOXSE)
          * CS0196 - Seguridade nas instalacións de telecomunicación e informática
    + Informática e comunicacións
      # Ciclos formativos de grao medio
      # Ciclos formativos de grao superior

Corpos e especialidades

511107 - Catedráticos de ensino secundario. Informática

511124 - Catedráticos de ensino secundario. Sistemas electrónicos

511125 - Catedráticos de ensino secundario. Sistemas electrotécnicos e automáticos

590107 - Profesores de ensino secundario. Informática

590124 - Profesores de ensino secundario. Sistemas electrónicos

590125 - Profesores de ensino secundario. Sistemas electrotécnicos e automáticos

591202 - Profesores técnicos de formación profesional. Equipos electrónicos

591206 - Profesores técnicos de formación profesional. Instalacións electrotécnicas

591227 - Profesores técnicos de formación profesional. Sistemas e aplicacións informáticas

Temas e subtemas

Plan anual - 2014-2015
Plan anual - 2016-2017

Criterios de selección

Os xerais do plan anual. Requisitos: Precísanse coñecementos de redes a nivel IP e de instalación de SO Windows e Linux.

Obxectivos

1.Identificar e utilizar as distintas técnicas de virtualización: Tipo I e Tipo II. Xestionar e configurar ferramentas de virtualización de tipo I e tipo II.

2.Instalar, configurar e manipular máquinas virtuais en ferramentas de virtualización de tipo I e tipo II. Despregar técnicas de backup de máquinas virtuais.

3.Despregar sistemas de almacenamento remoto e redes multicamiño para implementar sistemas en alta dispoñibilidade.

Contidos

1.Introdución á virtualización. Instalación de VirtualBox e configuración de máquinas virtuais de escritorio.

2.Manexo avanzado e virtualización de servizos con VirtualBox.

3.Técnicas de almacenamento remoto: CIFS, NFS e iSCSI. Implementación con ferramenta NAS.

4.Ferramentas para virtualización de servizos. Introdución a Xen Server. Características e instalación.

5.Instalación e configuración de máquinas virtuais con Xen Server.

6.Técnicas de alta dispoñibilidade con Xen Server.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Varela Tato, María Esther

Enderezo Electrónico:  cafi.fp@edu.xunta.es