Descrición da actividade


Título

Escenarios prácticos de seguridade e alta dispoñibilidade

Actividade precedente

Seguridade e alta dispoñibilidade por proxectos

Tipo precedencia: Curso modificado

Competencias profesionais

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Forma de participación

En rede

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1701010
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  02/10/2017  -  16/12/2017
Data límite de inscrición: 19/09/2017
Lugar: Na rede
Prazas:  25

Horas totais

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 50
 

Destinatarios

 • Ciclos formativos
 •   + Electricidade e electrónica
      # Ciclos formativos de grao superior
        - CSELE02 - Sistemas de telecomunicacións e informáticos
          * MP0552 - Sistemas informáticos e redes locais
          * MP0555 - Redes telemáticas
        - CS09004 - Sistemas de telecomunicación e informáticos (Tít. LOXSE)
          * CS0196 - Seguridade nas instalacións de telecomunicación e informática
    + Informática e comunicacións
      # Ciclos formativos de grao medio
      # Ciclos formativos de grao superior
      # Formación Profesional Básica

Corpos e especialidades

511107 - Catedráticos de ensino secundario. Informática

511124 - Catedráticos de ensino secundario. Sistemas electrónicos

511125 - Catedráticos de ensino secundario. Sistemas electrotécnicos e automáticos

590107 - Profesores de ensino secundario. Informática

590124 - Profesores de ensino secundario. Sistemas electrónicos

590125 - Profesores de ensino secundario. Sistemas electrotécnicos e automáticos

591202 - Profesores técnicos de formación profesional. Equipos electrónicos

591206 - Profesores técnicos de formación profesional. Instalacións electrotécnicas

591227 - Profesores técnicos de formación profesional. Sistemas e aplicacións informáticas

Temas e subtemas

Plan anual - 2017-2018

Criterios de selección

Os do plan anual. Terá preferencia o profesorado de Informática e comunicacións.

Obxectivos

1.Capacitar para implementar escenarios complexos usando virtualización con contedores lxc/lxd, técnicas de cloud-computing e IT automation.

2.Capacitar para realizar a instalación e securización dun portal web/sitio de comercio electrónico así como a instalación dun sistema de videovixilancia.

3.Coñecer as tecnoloxías de cifraxe e saber aplicalas para aumentar a seguridade da información e coñecer e ter en conta a lexislación vixente á hora de instalar e xestionar sistemas.

Contidos

1.Virtualización con contedores LXC/LXD. Imaxes cloud e cloud-init/cloud-config. Automatización dos procesos para crear escenarios personalizados nas aulas para o alumnado (prácticas/exames).

2.Devasas. Portknocking e SPA. NAT. IDS/IPS.

3.Auditoría de sistemas e análise de penetración.

4.Fortificación dun sistema LAMP. HTTPS.

5.Alta dispoñibilidade. Balanceadores de tipo L4 e L7.

6.Sistemas de videovixilancia. Cámaras IP e NVR.

7.LSSI-CE, lei de 'cookies', LOPD e Lei de sinatura electrónica.

8.Securización de comunicacións web, correo electrónico e acceso remoto usando técnicas criptográficas. Cifraxe simétrico e asimétrico. Autenticación mediante chaves.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Pidre Mosquera, José Manuel

Enderezo Electrónico:  cafi.fp@edu.xunta.es

Programa

guia_curso_G1701010.pdf