Descrición da actividade


Título

Administración de infraestruturas de dominios baixo Windows

Competencias profesionais

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Forma de participación

En rede

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1801002
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  08/10/2018  -  09/12/2018
Data límite de inscrición: 06/06/2018
Lugar: En rede
Prazas:  25

Horas totais

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 40
 

Destinatarios

 • Ciclos formativos
 •   + Informática e comunicacións
      # Ciclos formativos de grao medio
        - CMIFC01 - Sistemas microinformáticos e redes
          * MP0222 - Sistemas operativos monoposto
          * MP0224 - Sistemas operativos en rede
      # Ciclos formativos de grao superior
        - CSIFC01 - Administración de sistemas informáticos en rede
          * MP0369 - Implantación de sistemas operativos
          * MP0374 - Administración de sistemas operativos
          * MP0379 - Proxecto de administración de sistemas informáticos en rede
        - CSIFC02 - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
          * MP0483 - Sistemas informáticos
        - CSIFC03 - Desenvolvemento de aplicacións web
          * MP0483 - Sistemas informáticos

Corpos e especialidades

511107 - Catedráticos de ensino secundario. Informática

590107 - Profesores de ensino secundario. Informática

591227 - Profesores técnicos de formación profesional. Sistemas e aplicacións informáticas

Temas e subtemas

Plan anual - 2017-2018
Plan anual - 2018-2019
Plan anual - 2019-2020

Criterios de selección

Os do plan anual

Obxectivos

1.Entender os elementos que compoñen un Servizo de Directorio (Active Directory) e implantalos empregando ferramentas de Microsoft.

2.Configurar escenarios complexos de servizo de directorio: Controladores adicionais, Servidores de arquivos, Subdominios, Sitios, Bosques, etc.

3.Xestionar usuarios e recursos mediante interface gráfica e liña de comandos.

Contidos

1.Active Directory, Controladores adicionais, Subdominios, Sitios, Bosques, etc.

2.Relacións de confianza entre dominios.

3.Delegacións.

4.GPOs.

5.DFS, Bitlocker, EFS, Storage Pools, iSCSI.

6.Powershell.

7.Configurar aplicacións web de terceiros que se autentiquen empregando o servizo de directorio (Moodle).Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Varela Tato, María Esther

Enderezo Electrónico:  cafi.fp@edu.xunta.es

Programa

G1801002 - Guia do curso - Novembro-2018.pdf