Descrición da actividade


Título

Claves para as aulas de português do século XXI

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1802004
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  2º trimestre, Curso académico 2018/2019
Data límite de inscrición: 28/02/2019
Lugar: Aula 11 do CAFI en Santiago de Compostela
Prazas:  25
Observacións prazas: 
O nivel de lingua recomendado para asistir a esta actividade é, como mínimo, o B2 do Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511015 - Catedráticos de ensino secundario. Portugués

512015 - Catedráticos de escolas oficiais de idiomas. Portugués

590015 - Profesores de ensino secundario. Portugués

592015 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Portugués

Temas e subtemas

CFR orixe - CAFI
Plan anual - 2018-2019

Criterios de selección

Obxectivos

1.Achegarse ás novas correntes metodolóxicas empregadas no ensino de portugués.

2.Enriquecerse do emprego das TIC para a clase de portugués.

3.Introducir a planificación, deseño e avaliación dun proxecto.

Contidos

1.As novas metodoloxías no ensino de portugués .

2.O emprego das novas tecnoloxías na ensinanza do portugués.

3.Introdución á aprendizaxe baseada en proxectos (ABP).Prerrequisitos

O nivel de lingua recomendado para asistir a esta actividade é, como mínimo, o B2 do Marco Común Europeo de Referencia (MCER).


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rodríguez Pérez, Juan Carlos

Enderezo Electrónico:  xcarlosro@edu.xunta.es