Descrición da actividade


Título

Grammatik einfach erklären und verstehen mit Sprachtypologie

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Especialista na súa materia - Xestión do coñecemento existente.

Forma de participación

Mixta

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1802066
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  19/01/2019  -  20/01/2019
Data límite de inscrición: 17/01/2019
Lugar: Aula 9 do CAFI en Santiago de Compostela
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 6
Horas non presenciais: 2  (En rede)
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

A47EC012 - Catedráticos numerarios. Alemán

511012 - Catedráticos de ensino secundario. Alemán

512001 - Catedráticos de escolas oficiais de idiomas. Alemán

590012 - Profesores de ensino secundario. Alemán

592001 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Alemán

Criterios de selección

Os do plan de formación do profesorado

Obxectivos

1.Ensinar a expresión típica alemana para acercar a estructura da lingua alemana ao alumnado da forma máis axeitada.

2.Ensinar a orde dos elementos na oración dunha maneiro holística e cunha estructura común, non coma un número de regras sen conexión entre si.

3.Ensinar a expresión gramatical e pronunciación dende o punto de vista da utilidade comunicativa e non suxeitas a esquemas de análise lingüística.

Contidos

1.Ensino da expresión do gusto de forma máis asequible e a expresión do desprazamento de forma máis axeitada.

2.A traslación de verbos casteláns ou galegos a adverbios alemáns.

3.Ensino dos relatores lóxicos, o perfecto, a declinación do adxectivo, as oracións relativas, os verbos que rixen preposicións...Prerrequisitos

Ter dominio de alemán a nivel C1


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rodríguez Pérez, Juan Carlos

Enderezo Electrónico:  xcarlosro@edu.xunta.gal