Descrición da actividade


Título

Preparación das probas de certificación das EEOOII. Inglés C2

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1801185
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  07/03/2019  -  23/05/2019
Data límite de inscrición: 07/03/2019
Lugar: CAFI Centro Autonómico de Formación e Innovación
Prazas:  20
Observacións prazas: 
As persoas seleccionadas deberán acreditar que posúen o nivel C1

Horas totais

Horas presenciais: 40
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Temas e subtemas

Plan anual - 2018-2019

Criterios de selección

Obxectivos

1.Preparar ao profesorado para realizar e superar as probas de certificación para o nivel C2 das EEOOII

Contidos

1.Competencias propias do nivel C2 do Marco Común Europeo de Referencia para a aprendizaxe das linguas. Comunicación oral e escrita.Prerrequisitos

Posuir o nivel C1 de inglés


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Ferreira Costa, Mónica

Enderezo Electrónico:  cafi.linguasestranxeiras1@edu.xunta.gal