Descrición da actividade


Título

Preparación das probas de certificación das EEOOII. Inglés B2

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1801183
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  07/03/2019  -  16/05/2019
Data límite de inscrición: 27/02/2019
Lugar: CAFI Aulas 13 e 12 do CAFI
Prazas:  20
Observacións prazas: 
As persoas seleccionadas deberán acreditar que posúen o nivel B1

Horas totais

Horas presenciais: 40
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Temas e subtemas

Plan anual - 2017-2018
Plan anual - 2018-2019

Criterios de selección

Criterio xerais do Plan Anual de Formación

Obxectivos

1.Peparar ao profesorado para realizar e superar as probas de certificación para o nivel B2 das EEOOII

Contidos

1.Competencias propias do nivel B2 do Marco Común Europeo de Referencia para a aprendizaxe das linguas. Comunicación oral e escrita.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Torres Soto, Juana

Enderezo Electrónico:  juana.torres@edu.xunta.gal