Descrición da actividade


Título

DELF. Alianza francesa. Nivel B2

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1802071
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  27/05/2019  -  21/06/2019
Data límite de inscrición: 15/04/2019
Lugar: CIFP Compostela aulas 103 e 206 Santiago de Compostela
Prazas:  35
Observacións prazas: 
Proba para que acredite o seu nivel de coñecemento en lingua francesa

Horas totais

Horas presenciais: 3
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Obxectivos

1.Acreditar a competencia en idioma francés do profesorado para impartir na lingua estranxeira áreas como materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos.

2.Acadar o nivel B2 do MECRL nas catro destrezas lingüísticas: comprensión e expresión orais e comprensión e expresión escritas.

3.Consolidar estruturas e fórmulas necesarias para a impartición da materia non lingüística en francés no contexto docente.

Observacións

O DELF ( diplôme d'études en langue française) é unha proba para acreditar ao profesorado o nivel B2 en lingua francesa. Consta de dúas partes. PARTE ORAL- 15 minutos de duración un día entre o 27 de maio e 21de xuño de 2019. PARTE ESCRITA- venres 7 de xuño no seguinte horario : 9:30 a 12:00 horas. no CIFP Compostela. Acceso á Aula Virtual como convidado/a. Contrasinal: DELF2019

Contidos

1.Nivel B2 do MCERL.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Ferreira Costa, Mónica

Enderezo Electrónico:  monicaferreira@edu.xunta.gal