Descrición da actividade


Título

Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel C1

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1901081
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  08/10/2019  -  17/06/2020
Data límite de inscrición: 25/09/2019
Lugar: EOI de Santiago - Sección de Sar
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 120
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

590 - Profesores de ensino secundario
591 - Profesores técnicos de formación profesional
597 - Mestres

Temas e subtemas

Plan anual - 2010-2011
Plan anual - 2016-2017
Plan anual - 2017-2018
Plan anual - 2018-2019

Criterios de selección

Profesorado de centros plurilingües, profesorado de seccións bilingües, profesorado de centros con seccións bilingües, profesorado que desexe acreditarse para impartir clases en centros plurilingües ou en seccións bilingües

Obxectivos

1.Utilizar o idioma con fluidez e naturalidade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, adaptándose con facilidade a unha gama extensa de situacións e rexistros.

2.Comprender e producir textos complexos sobre temas xerais, da súa especialidade e/ou dos ámbitos académico e profesional, cun bo dominio dun repertorio amplo de recursos lingüísticos.

3.Contextualizar as interrelacións entre a lingua e as distintas áreas que se imparten no centro, facendo fincapé nos temas, textos, competencia profesional, situacións as pectos socioculturais e léxico.

Observacións

Horario: Martes 18:40-20:40 e Xoves 18:30-20:30.

Contidos

1.A comunicación: idiomas e sociedade.

2.As relacións persoais, a cultura, a economía, o mundo natural,...

3.As relacións sociais, académicas e profesionais.

4.Recursos idiomáticos: usos idiomáticos frecuentes.

5.Énfase na autonomía da aprendizaxe e a autoavaliación.

6.Utilización das TIC.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Lorigados Freire, Ana María

Enderezo Electrónico:  cafi.linguasestranxeiras3@edu.xunta.gal