Inicio

Este servizo web permite xerar  solicitudes de habilitación para o exercicio da docencia en centros privados nas ensinazas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional.

AVISOS
  
  • Pode consultar todas as súas habilitacións na pestaña CONSULTAS-AS MIÑAS HABILITACIÓNS na aplicación informática de habilitacións.
  •  RESOLUCIÓNS PUBLICADAS:

 (07/11/2018) Publicada na web a resolución da convocatoria de setembro de 2018.

 
Logo da publicación na páxina web da resolución da convocatoria, enviaranse as resolucións aos correos electrónicos das persoas solicitantes.
 
  • A aplicación informática para a solicitude de habilitación na convocatoria de XANEIRO DE 2019 estará dispoñible do día 10 ao 31 de xaneiro, ambos incluídos.

 

INFORMACIÓN XERAL DO PROCEDEMENTO DE HABILITACIÓN

 

Acceda ás preguntas máis frecuentes e á normativa de habilitacións na ligazón: http://www.edu.xunta.es/web/habilitacions (última actualización 07/11/2018)
 

COMO ACCEDER AO SISTEMA?

PERSOAS CON CONTA DE CORREO DA CONSELLERÍA  
As persoas que teñen unha conta de correo electrónico do tipo @edu.xunta.es, deberán acceder pulsando o botón entrar. Despois de autenticarse, deberá acceder a través do menú acceso solicitantes
 
PERSOAS QUE NON TEÑEN CONTA DE CORREO DA CONSELLERÍA
As persoas que non teña unha conta de correo electrónico do tipo @edu.xunta.es , deberá acceder a través do menú acceso solicitantes. Se é a primeira vez que accede á aplicación, poderá iniciar unha solicitude introducindo soamente o seu DNI/NIE para darse de alta na aplicación. No caso de ter algunha solicitude iniciada, deberá acceder co seu DNI/NIE e o código da solicitude.

QUE DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR?

A solicitude de habilitación así como as copias compulsadas da/s titulación/s, expediente/s académico/s, acreditación do coñecemento da lingua galega e mais da formación pedagóxica e didáctica, no seu caso.
 
Aquelas persoas que xa solicitaron en convocatorias anteriores e xa acreditaron a documentación necesaria para ser habilitadas: Celga 4, formación pedagóxica e didáctica e a certificación académica, non terán que presentala de novo .
 
Só se poderá presentar unha solicitude do mesmo tipo por convocatoria . No caso de presentar máis dunha solicitude do mesmo tipo, a xefatura territorial correspondente unicamente tramitará a última solicitude rexistrada.

CALES SON OS PRAZOS PARA SOLICITAR A HABILITACIÓN?

Os prazos ordinarios de habilitación son os seguintes:
 
a) Do 1 ao 30 de xuño, ambos incluídos
b) Do 1 de setembro ao 15 de setembro, ambos incluídos.
c) Do 10 de xaneiro ao 31 de xaneiro, ambos incluídos.
d) Do 1 de marzo ao 31 de marzo, ambos incluídos