habilitacions

habilitacións para a docencia en centros privados

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Usuario/a: Sen identificar Entrar

Inicio

Este servizo web permite xerar  solicitudes de habilitación para o exercicio da docencia en centros privados nas ensinazas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional.

AVISOS
  
  • Pode consultar todas as súas habilitacións na pestaña CONSULTAS entrando na aplicación informática de habilitacións coas súas claves
  •  RESOLUCIÓNS PUBLICADAS:

 (15/11/2017) Publicadas na web as resolucións da convocatoria de setembro de 2017.

 
Posteriormente á publicación destas na páxina web enviaránselle aos correos electrónicos dos solicitantes as resolucións coa maior brevidade posible.
 
  • A aplicación informática para a solicitude de habilitación na convocatoria de MARZO DE 2018 estará dispoñible do día 1 ao 31 de marzo, ambos incluídos.

 

INFORMACIÓN XERAL DO PROCEDEMENTO DE HABILITACIÓN

 

Acceda ás preguntas máis frecuentes e á normativa de habilitacións na ligazón: http://www.edu.xunta.es/web/habilitacions (última actualización 14/11//2017)
 

COMO ACCEDER AO SISTEMA?

PERSOAL CON CONTA DE CORREO DA CONSELLERÍA  
As persoas que teñen unha conta de correo electrónico do tipo @edu.xunta.es, deberán acceder pulsando o botón entrar. Despois de autenticarse, deberá acceder a través do menú acceso solicitantes
 
PERSOAL QUE NON TEN CONTA DE CORREO DA CONSELLERÍA
Aquel persoal que non teña unha conta de correo electrónico do tipo @edu.xunta.es , deberá acceder a través do menú acceso solicitantes. Se é a primeira vez que accede á aplicación, poderá iniciar unha solicitude introducindo soamente o seu DNI/NIE para darse de alta na aplicación. No caso de ter algunha solicitude iniciada, deberá acceder co seu DNI/NIE e o código da solicitude.

QUE DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR?

A solicitude de habilitación así como copias compulsadas da/s titulación/s, expediente académico, acreditación do coñecemento da lingua galega e mais da formación pedagóxica e didáctica.
 
Aquelas persoas que xa solicitaron en convocatorias anteriores e xa acreditaron a documentación necesaria para ser habilitadas: Celga 4, formación pedagóxica e didáctica e a certificación académica, non terán que presentala de novo .
 
Só se poderá presentar unha instancia por tipo de solicitude. No caso de presentar máis dunha instancia do mesmo tipo de solicitude, a xefatura territorial correspondente unicamente tramitará a última instancia rexistrada.

CALES SON OS PRAZOS PARA SOLICITAR A HABILITACIÓN?

Os prazos ordinarios de habilitación son os seguintes:
 
a) Do 1 ao 30 de xuño.
b) Do 1 de setembro ao 15 de setembro, ambos incluídos.
c) Do 10 de xaneiro ao 31 de xaneiro, ambos incluídos.
d) Do 1 de marzo ao 31 de marzo, ambos incluídos

 


Inicio | Accesibilidade | Aviso | Privacidade | Contacto