Inicio

Este servizo web permite xerar  solicitudes de habilitación para o exercicio da docencia en centros privados nas ensinazas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional.

AVISOS
  
  • Pode consultar todas as súas habilitacións na pestaña CONSULTAS-AS MIÑAS HABILITACIÓNS na aplicación informática de habilitacións.
  •  RESOLUCIÓNS PUBLICADAS:

 (05/09/2019) Publicada na web a resolución da convocatoria de xuño de 2019 (logo da publicación da resolución da convocatoria na páxina web, enviaranse as resolucións aos correos electrónicos das persoas solicitantes)

 
  • A aplicación informática para a solicitude de habilitación na convocatoria de SETEMBRO DE 2019 estará dispoñible do día 1 de setembro ata o día 16 de setembro, ambos incluídos. O prazo nesta convocatoria prorrógase ata o luns, día 16 de setembro de 2019, toda vez que o día 15 de setembro de 2019, último día do prazo da convocatoria de setembro, é inhábil.

 

INFORMACIÓN XERAL DO PROCEDEMENTO DE HABILITACIÓN

 

Acceda ás preguntas máis frecuentes e á normativa de habilitacións na ligazón: http://www.edu.xunta.es/web/habilitacions (última actualización 05/09/2019)
 

COMO ACCEDER AO SISTEMA?

PERSOAS CON CONTA DE CORREO DA CONSELLERÍA  
As persoas que teñen unha conta de correo electrónico do tipo @edu.xunta.es, deberán acceder pulsando o botón entrar. Despois de autenticarse, deberá acceder a través do menú acceso solicitantes
 
PERSOAS QUE NON TEÑEN CONTA DE CORREO DA CONSELLERÍA
As persoas que non teña unha conta de correo electrónico do tipo @edu.xunta.es , deberá acceder a través do menú acceso solicitantes. Se é a primeira vez que accede á aplicación, poderá iniciar unha solicitude introducindo soamente o seu DNI/NIE para darse de alta na aplicación. No caso de ter algunha solicitude iniciada, deberá acceder co seu DNI/NIE e o código da solicitude.

QUE DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR?

A solicitude de habilitación así como as copias da/s titulación/s, expediente/s académico/s, acreditación do coñecemento da lingua galega e mais da formación pedagóxica e didáctica, no seu caso.
 
Aquelas persoas que xa solicitaron en convocatorias anteriores e xa acreditaron a documentación necesaria para ser habilitadas: Celga 4, formación pedagóxica e didáctica e a certificación académica, non terán que presentala de novo.
 
Só se poderá presentar unha solicitude do mesmo tipo por convocatoria . No caso de presentar máis dunha solicitude do mesmo tipo, a xefatura territorial correspondente unicamente tramitará a última solicitude rexistrada.

CALES SON OS PRAZOS PARA SOLICITAR A HABILITACIÓN?

Os prazos ordinarios de habilitación son os seguintes:
 
a) Do 1 ao 30 de xuño, ambos incluídos
b) Do 1 de setembro ao 15 de setembro, ambos incluídos.
c) Do 10 de xaneiro ao 31 de xaneiro, ambos incluídos.
d) Do 1 de marzo ao 31 de marzo, ambos incluídos