Inicio


 
 

31/07/2018: Relación definitiva de aspirantes seleccionados que acceden ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas

Publícase a relación definitiva de aspirantes seleccionados que acceden ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas.

Descargar aquí.

Subir ao índice

26/07/2018: Nova redacción do punto oitavo da información para as persoas aspirantes que superen o procedemento de acceso ao corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas

Achégase nova redacción do punto oitavo da información para as persoas aspirantes qque superen o procedemento de acceso ao Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas.

Descargar información.

Anexo II.

Subir ao índice

24/07/2018: Listado de persoas que superaron o procedemento selectivo de acceso ao corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas

Faise público o listado de persoas que superaron o procedemento selectivo de acceso ao corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, segundo a base décima da Orde do 20 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril).

 

Descargar

 

De acordo co punto terceiro da citada base décima, aquelas persoas aspirantes que acaden a puntuación para acceder por máis dunha especialidade do mesmo corpo, deberán optar por unha delas para os efectos do seu nomeamento como persoal funcionario do corpo, renunciando ao resto, no prazo de dous días hábiles a partir da publicación da lista de persoas aspirantes seleccionadas, e cubriranse as outras prazas coas persoas aspirantes que proceda, en función das puntuacións acadadas no procedemento selectivo. Polo tanto, o prazo para o exercicio da opción é o comprendido entre o 24/07/2018 e o 26/07/2018, ambos incluídos.
 
O modelo cuberto de exercicio de opción (anexo I) poderá presentarse en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e logo da súa presentación, en todo caso, deberá remitirse o escanado do citado modelo por correo electrónico ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.es
 

Subir ao índice

23/07/2018: Publicación do baremo definitivo no procedemento de acceso a Cátedras

Publícase o baremo definitivo do procedemento de acceso ao corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música (base novena da orde de convocatoria).

Descargar

 

Subir ao índice

18/07/2018: Distribución das 105 prazas do corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas (actualizada)

Distribución das 105 prazas do corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas entre os Conservatorios Superiores de Música da Coruña e Vigo. (actualizada) Descargar.

Subir ao índice

18/07/2018: Información para as persoas aspirantes que superen o procedemento de acceso ao corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas

Achégase información para as persoas aspirantes qque superen o procedemento de acceso ao Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas.

Descargar información.

Descargar anexo I.

Descargar anexo II.

Subir ao índice

05/07/2018: Publicación do baremo provisional no procedemento de acceso a Cátedras

Publícase o baremo provisional do procedemento de acceso ao corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música (base novena da orde de convocatoria).

  • Ábrese un prazo de cinco días hábiles - dende o día 6 de xullo ao 12 de xullo de 2018- para presentar reclamacións ao baremo provisional.

Descargar.

Subir ao índice

04/07/2018: Anexo de alegación de méritos para a fase de concurso

Modelo de alegación dos méritos para a fase de concurso.

 

Subir ao índice

25/06/2018: Publicación dos listados definitivos de persoas admitidas e excluidas no procedemento de acceso a Cátedras

Fanse públicos os listados definitivos de persoas admitidas e excluidas no procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril).
 
Listado definitivo de persoas admitidas
 
Listado de finitivo de persoas excluidas

 

Subir ao índice

06/06/2018: Publicación dos listados provisionais de persoas admitidas e excluidas no procedemento de acceso a Cátedras

Fanse públicos os listados provisionais de persoas admitidas e excluidas no procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril).

Persoas admitidas

Persoas excluidas

As persoas interesadas poderán formular as reclamacións que coiden oportunas no prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación dos listados no enderezo www.edu.xunta.es/oposicions.

Subir ao índice

12/03/2018: Información sobre a convocatoria

Toda a información relacionada coa convocatoria de oposicións poden consultala a través da seguinte ligazón:
http://www.edu.xunta.gal/portal/oposicions2018  (Convocatoria, datas, distribución por tribunales, etc. )

Os chamamentos e notas dos tribunais, así como os criterios de avaliación e calquera outra información dos tribunais aparece na pestana 3.Consultas públicas  desta mesma páxina https://www.edu.xunta.es/oposicions/

Subir ao índice

Preguntas máis frecuentes da inscrición en liña