Inicio


 
 

18/07/2019: Mantemento programado da aplicación informática

Hoxe dia 18 de xullo dende as 11:00  as 11:15 horas non estará dispoñible a aplicación informática debido a tarefas de mantemento programadas.

Subir ao índice

03/07/2019: Anexo alegación de méritos

Modelo de alegación dos méritos para a fase de concurso.

Subir ao índice

17/06/2019: INFORMACIÓN SOBRE XERAL SOBRE OPOSICIONS 2019

Na seguinte ligazón pode atopar máis información sobre a convocatoria 2019. Prema aquí

Subir ao índice

04/06/2019: PROCEDEMENTO PARA FORMULAR RECURSO ÁS LISTAS DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

 De acordo coa base 6.4 da Orde do 21 de febreiro de 2019 (DOG do 8 de marzo), contra a resolución que aproba a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas o persoal interesado poderá formular por medios electrónicos recurso de alzada á conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo de un mes, a partir do día seguinte ao da súa publicación na páxina web da consellería, no enderezo elecgtrónico www.edu.xunta.gal, segundo o diposto no artigo 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

Para realizar o recurso á lista definitiva de persoas admitidas e excluídas deberá acceder a sede electrónica da Xunta de Galicia na seguinte ligazón https://sede.xunta.gal/portada

 

Unha vez acceda á sede:

1º Identificarse co seu usuario e contrasinal

2º Premer no botón Acción do código de procedemento ED001A 2019/...

3º Aparecerá unha mensaxe coa seguinte lenda: Recurso

4º Cubrir o formulario, anexar a documentación se é o caso, asinar e presentar electronicamente

No caso das persoas que non figuren na listas definitivas de persoas admitidas/excluídas o procedemento para alegacións deberá realizarse mediante o modelo xenérico PR004A dispoñible na sede electrónica no seguinte enderezo: https://ficheiros-web.xunta.gal/sede/modelos-normalizados/RecursoAlzada

Subir ao índice

16/05/2019: PROCEDEMENTO PARA FORMULAR RECLAMACIÓNS ÁS LISTAS PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

 O prazo de reclamacións contra as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas é de cinco (5) días hábiles e comeza o venres día 17 de maio e remata o venres día 24 de maio de 2019. As reclamacións deberán formularse por medios electrónicos e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de acordo co establecido na base sexta da Orde do 21 de febreiro de 2019.

Para realizar reclamacións á lista provisional de persoas admitidas e excluídas deberá acceder a sede electrónica da Xunta de Galicia na seguinte ligazón https://sede.xunta.gal/portada

Unha vez acceda á sede:

1º Identificarse co seu usuario e contrasinal

2º Premer no botón Acción do código de procedemento ED001A 2019/...

3º Aparecerá unha mensaxe coa seguinte lenda: Alegacións

4º Cubrir o formulario, anexar a documentación se é o caso, asinar e presentar electronicamente

 

No caso das persoas que non figuren na listas de persoas admitidas/excluídas o procedemento para alegacións deberá realizarse mediante o modelo xenérico PR004A dispoñible na sede electrónica.

Subir ao índice

08/03/2019: INFORMACIÓN SOBRE A INCRICIÓN NAS OPOSICIONS 2019

 Desde o 11 de marzo ao 1 de abril de 2019 estará aberto o prazo de inscrición nos procesos selectivos para o ingreso nos diferentes corpos docentes que se convoquen pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm.48, do 8 de marzo de 2019).
As persoas solicitantes deben rexistrarse obrigatoriamente na aplicación Oposicións, onde deberán crear unha instancia. É ademais obrigatorio que a solicitude se presente electronicamente a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia dentro do prazo indicado na convocatoria.

Como crear un acceso ao sistema ou rexistrarse?

Deberá crearse un acceso -aparece como"conta" na aplicación- para poder acceder á solicitude.
Non se trata de crear unha conta de correo nova, senón de crear unha forma de acceder ao sistema para poder participar.

Para crear ese acceso para participar ten que:
1. Acceder ao menú "Instancias" e premer no botón "crear conta".
2. Cubrir os datos que se piden no formulario: DNI, enderezo electrónico, contrasinal, texto de verificación. O texto de verificación é o texto que se mostra na imaxe previa, non se distinguen maiúsculas de minúsculas.
3. Logo de cubrir os campos do formulario debe premer no botón "Crear".
4. Enviaráselle un correo electrónico ao seu enderezo electrónico para verificar que é correcto polo que debe acceder a este correo que se lle envía e premer na ligazón que vai nel para validar a conta.
5. Unha vez validada a conta xa pode acceder coas súas credenciais na opción do menú "Instancias" e crear a súa instancia.


Como crear unha instancia ?


• Ir ao menú "Instancias" e identificarse no sistema. Se non ten unha conta creada débea crear en primeiro lugar.
• Seleccione a convocatoria correspondente
• Na primeira pantalla,solicitude, aparecerá o seu DNI e se vostede participou na convocatoria anterior, ademais do seu DNI o nome e apelidos. Tódolos campos restantes deberán ser cubertos por vostede.
• Rematada a solicitude, e corrixidos os erros, se é o caso, premer (GARDAR E SEGUINTE).
• Unha vez na nova pantalla, se quere volver atrás, observará que existen campos que non poderá cambiar (corpo, titulación...), para poder facelo, deberá comezar de novo.
• Se non rematou de cubrir o total de instancia, pode pechar a aplicación, sen pechar a instancia cantas veces queira.
• IMPORTANTE: Se pechou a instancia, non poderá volver modificala. Porén, é posible crear unha nova solicitude aproveitando a información e os datos cumprimentados previamente.
• Unha vez rematada a introdución dos datos, peche a instancia.
Unha vez pechada a instancia quedaranlle por facer dous pasos:


Paso 1: Pago de taxas


Pode saltarse este paso se vostede está exento do pago das taxas (ver apartado “resumo de documentación”).


Ao premer no botón "Pagar taxa", crearase unha taxa na Oficina Virtual da Axencia Tributaria de Galicia cos seus datos e co importe que debe pagar.


A continuación prema na ligazón que se lle amosará; será redirixido/a á web da Oficina Virtual da Axencia Tributaria de Galicia, na que deberá realizar o pagamento con tarxeta (de calquera entidade a través de ABANCA ou tarxeta de Caixa Rural Galega, Caixabank, Caja Rural de Zamora, Evo Banco a través da correspondente entidade).


Importante: finalizado o proceso de pago, comprobe que na pantalla aparece “pagado”
Para máis información sobre os requisitos técnicos para o pagamento ou resolver calquera dúbida relacionada con este debe dirixirse á Axencia Tributaria de Galicia a través do enderezo http://www.cixtec.es/atendemos.

Paso 2: Presentación electrónica da instancia


Prema no botón "Enviar a Sede Electrónica para presentación" para enviar o borrador da súa instancia á Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Amosaráselle unha ligazón que o/a dirixirá á Sede Electrónica para presentar a súa instancia electronicamente.

Para acceder á Sede Electrónica e presentar a súa instancia debe posuír un certificado electrónico válido ou Chave365.


Ao presentar electronicamente a solicitude daráselle a opción de achegar a documentación en formato electrónico (ver apartado “resumo de documentación”).


Recorde que pode xerar tantos borradores como instancias peche, pero só será válida a última que presente na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.


IMPORTANTE: A única forma válida de presentación de instancias é a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia.
Non se admitirán instancias presentadas en papel.

Resumo de documentación


1. No caso de non dispor do título, certificación académica oficial que acredite que se realizaron todos os estudos para a obtención deste xunto co recibo acreditativo conforme se efectuou o pagamento correspondente dos dereitos de expedición. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá presentarse a credencial da súa homologación ou ben a credencial de recoñecemento da titulación para exercer a profesión de profesor de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanza de idiomas, mestre en educación primaria ou en educación infantil.
Deberán achegar tamén a certificación académica oficial que acredite que se realizaron todos os estudos para a obtención do título xunto co recibo acreditativo conforme se efectuou o pagamento correspondente dos dereitos de expedición, aquelas persoas que posúan o título de mestre/a de ensino primario, diplomatura en profesorado de educación xeral básica, mestre/a ou grao de mestre/a en educación primaria e aqueloutras persoas que posúan unha titulación de licenciatura ou enxeñería nos que se requira unha especialidade para formar parte das listas para cubrir interinidades ou substitucións.
Así mesmo, aquelas persoas graduadas en educación primaria que obtiveran unha mención nunha Universidade distinta da que obtiveron o título, e aleguen esta mención para a súa inclusión nas listas de interinidades ou substitucións deberán achegar certificación académica oficial expedida pola Universidade acreditativa da obtención da mención.

2. De ser o caso, documentación acreditativa de posuír a formación pedagóxica e didáctica ou da formación equivalente, ou da docencia efectiva que a substitúa.
3. Documentación acreditativa do coñecemento da lingua galega.
4. Documentación acreditativa da titulación de español, no caso de persoas que non posúan a nacionalidade española e non teñan como idioma oficial o español.
5. Documentación xustificativa da exención ou bonificación das taxas.
6. Documentación acreditativa da discapacidade que xustifique a necesidade da adaptación, para o persoal aspirante que solicite a adaptación de tempo e medios.
7. Documentación identificativa para o persoal aspirante que non teña a nacionalidade española.


Non é necesario achegar nin a titulación alegada, nin a documentación acreditativa de posuír a formación pedagóxica e didáctica ou o coñecemento do galego ou castelán, no caso daquelas persoas que xa o fixeran nos procedementos selectivos convocados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional desde a Orde do 17 de marzo de 2014 (salvo no caso de que a persoa interesada non outorgue consentimento expreso para que sexan consultados).

NOTA PARA A COBERTURA DA SOLICITUDE: a titulación de arquitectura figura no despregable do campo “titulacións” ao elixir a opción licenciatura no campo “tipo de titulación”; a titulación de arquitectura técnica figura no despregable do campo “titulacións” ao elixir a opción diplomatura no campo “tipo de titulación”. Os títulos de doutoramento aparecen no campo “tipo de titulación” ao premer na opción de “mostrar máis titulacións”; neste caso, no campo “titulación” deberá escoller a especialidade do doutoramento.

Os seguintes datos consultaranse automaticamente e, polo tanto, non será necesario que achegue a documentación acreditativa, sempre que a persoa interesada exprese o seu consentimento:


• Identidade da persoa solicitante ou representante.
• Títulos oficiais universitarios, sen prexuízo do disposto no punto 1 do apartado anterior.
• Títulos oficiais non universitarios que dean acceso á función docente e que consten no Rexistro Central do Ministerio de Educación e Formación Profesional.
• Consulta da inexistencia de antecedentes penais por delitos sexuais.
• Acreditación da condición de familia numerosa, no caso de estar recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia (só no caso de que sexa alegada esta circunstancia).
• Acreditación da condición de discapacidade, no caso de estar recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia (só no caso de que sexa alegada esta circunstancia).
• Inscrición como demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria, sen estar percibindo prestación ou subsidio de desemprego (só no caso de que sexa alegada esta circunstancia).


Teléfonos de información:

- Profesorado de secundaria: 981-545406, 981-545255, 981-545409, 981-545494

- Mestres: 981-545495, 981-544487

 

Ou a través dos seguintes correos electrónicos:

- Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.es

- Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es

Subir ao índice

Preguntas máis frecuentes da inscrición en liña