oposicions

Xestión de oposicións e tribunais

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Usuario/a: Sen identificar Entrar

Inicio


 
 

06/07/2017: Anexo de alegación de méritos para a fase de concurso

Modelo de alegación dos méritos para a fase de concurso.

 

Subir ao índice

22/06/2017: Información sobre a convocatoria

Toda a información relacionada coa convocatoria de oposicións poden consultala a través da seguinte ligazón:
http://www.edu.xunta.gal/portal/oposicions2017  (Convocatoria, datas, distribución por tribunales, etc. )

Os chamamentos e notas dos tribunais, así como os criterios de avaliación e calquera outra información dos tribunais aparece na pestana 3.Consultas públicas  desta mesma páxina https://www.edu.xunta.es/oposicions/

Subir ao índice

19/04/2017: Modelo de solicitude para a adaptación de tempo e/ou medios

Modelo de solicitude para a adaptación de tempo e/ou medios. Descargar

Subir ao índice

07/04/2017: Información sobre a participación e entrega de documentación

 

 Dende o 18 de abril ao 9 de maio de 2017estará aberto o prazo de inscrición nos procesos selectivos para o ingreso nos diferentes corpos docentes que se convoquen de acordo co DOG do 17 de abril de 2017.

Os solicitantes deben rexistrarse obrigatoriamente na aplicación oposicions, onde deberán crear unha instancia. É ademais obrigatorio que a solicitude se presente electrónica ou presencialmente en calquera dos rexistros que recolle a lexislación vixente e dentro do prazo indicado na convocatoria.

 
  Como crear un acceso ao sistema ou rexistrarse?
 
Deberá crearse un acceso - aparece como "conta" na aplicación-  para poder acceder á solicitude .
Non se trata de crear unha conta de correo nova, senón de crear unha forma de acceder ao sistema para poder participar.
 
Para crear ese acceso para participar ten que:
 1. Acceder ao menú "Instancias"  e premer no botón "crear conta".
 2. Cubrir os datos que se piden no formulario: DNI, enderezo electrónico, contrasinal, texto de verificación. O texto de verificación é o texto que se mostra na imaxe previa, non se distinguen maiúsculas de minúsculas.
 3. Logo de cubrir os campos do formulario debe premer no botón "Crear".
 4.  Enviaráselle un correo electrónico ao seu enderezo electrónico para verificar que é correcto polo que debe acceder a este correo que se lle envía e premer no enlace que vai nel para validar a conta.
 5. Unha vez validada a conta xa pode acceder coas súas credenciais na opción  do menú "Instancias" e crear a súa instancia.
 
 Como crear unha instancia ?
 • Ir ao menú "Instancias" e identificarse no sistema. Se non ten unha conta creada débea crear en primeiro lugar.
 • Seleccione a convocatoria correspondente
 • Na primeira pantalla, solicitude, aparecerá o seu DNI e se vostede participou na convocatoria anterior, ademais do seu DNI o nome e apelidos.  Tódolos campos restantes deberán ser cubertos por vostede.
 • Rematada a solicitude, e corrixidos os erros, se é o caso, premer (GARDAR E SEGUINTE).
 • Unha vez na nova pantalla, se quere volver atrás, observará que existen campos que non poderá cambiar (corpo, titulación...), para poder facelo, deberá comezar de novo.
 • Se non rematou de cubrir o total de instancia, pode pechar a aplicación, sen pechar a instancia cantas veces queira.
 • IMPORTANTE: Se pechou a instancia, non poderá volver modificala. Porén, é posible crear unha nova solicitude aproveitando a información e os datos cumprimentados previamente. 
 • Unha vez rematada a introdución dos datos, peche a instancia.
 • Deba presentar por rexistro electrónico ou rexistro presencial a solicitude.
 • Recorde que pode xerar tantos borradores como instancias peche,  pero só será válida a entregada no rexistro electrónico ou presencial correspondente.
 • O pagamento pode facerse telematicamente mediante a ligazón que aparece para eses efectos ou ben xerando través de internet o impreso de taxas cumprimentado da Comunidade Autónoma de Galicia.

 Presentación de instancias:

Recoméndase empregar a presentación electrónica das solicitudes na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Para presentala deste xeito debe ter un certificado electrónico válido ou Chave365. Ao presentar electrónicamente a solicitude daráselle a opción de achegar a documentación en formato electrónico.

Resumo de documentación

Xustificante de pagamento de taxas: Non se debe achegar. Chequearase automáticamente.

Copia dos títulos universitarios ou non universitarios que dan acceso: Non se debe achegar, a non ser que vostede denegue o acceso ao Rexistro Central de Títulos do Ministerio de Educación. Se só dispón do certificado de pagamento dos dereitos do título entón terá que achegar este documento xunto coa certificación académica, xa que neste caso é posibel que o seu título aínda non figure no Rexistro Central de Títulos do Ministerio de Educación e non se poderá comprobar automáticamente. Se fai a presentación electrónica da solicitude poderá achegar nese momento documento en formato electrónico da copia do pagamento dos dereitos do título e copia da certificación académica. Se fai a presentación presencial deberá achegar eses dous documentos en soporte papel.

Copia da xustificación da formación pedagóxica: Se xa a achegou nalgún dos procesos selectivos dos últimos 3 anos da Consellería de Cultura, Educación e O.U. non é necesario que a achegue de novo. Noutro caso debea achegar, xa sexa en formato electrónico se fai a presentación electrónica da solicitude ou en soporte papel se fai a presentación nun rexistro presencial da solicitude.

Copia da acreditación do coñecemento de lingua galega: Se xa a achegou nalgún dos procesos selectivos dos últimos 3 anos da Consellería de Cultura, Educación e O.U. non é necesario que a achegue de novo. Noutro caso debea achegar, xa sexa en formato electrónico se fai a presentación electrónica da solicitude ou en soporte papel se fai a presentación nun rexistro presencial da solicitude.

Copia da acreditación do coñecemento de lingua castelán: Se xa a achegou nalgún dos procesos selectivos dos últimos 3 anos da Consellería de Cultura, Educación e O.U. non é necesario que a achegue de novo. Noutro caso debea achegar, xa sexa en formato electrónico se fai a presentación electrónica da solicitude ou en soporte papel se fai a presentación nun rexistro presencial da solicitude.

Copia do recoñecemento do grao de discapacidade: Debea achegar se está recoñecida por outra comunidade autónoma ou se estando recoñecida pola Xunta de Galicia vostede denega a súa comprobación automática.

Copia do certificado de familia numerosa de categoria xeral ou especial: Debea achegar se está recoñecida por outra comunidade autónoma ou se estando recoñecida pola Xunta de Galicia vostede denega a súa comprobación automática.

Copia do certificado de desemprego e cobro de prestacións: Non se debe achegar a non ser que vostede denegue a súa consulta automática contra o Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Noutro caso debea achegar, xa sexa en formato electrónico se fai a presentación electrónica da solicitude ou en soporte papel se fai a presentación nun rexistro presencial da solicitude.

 

Presentar no rexistro electrónico (Sede electrónica) ou calquera dos rexistros presenciais dos previstos no artigo 16.4º da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Non se admitirán instancias cubertas a man.

 

 Como efectuar o pagamento das taxas?
 

Importe e pagamento dos dereitos de exame:

Os dereitos de exame serán os seguintes:

Importe xeral, sen bonificación nin exención:

Profesores de ensino secundario: 41,15 euros.

Profesores de música e artes escénicas: 41,15 euros

Profesores técnicos de formación profesional: 35,43 euros.

Mestres: 35,43 euros.

 

Bonificación do 50 % á inscrición solicitada nos seguintes casos:

a) Persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

b) Persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, seis meses antes da data da convocatoria de probas selectivas nas cales soliciten a súa participación e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Importe co 50% de bonificación de Profesores de ensino secundario: 20,58 euros.

Importe co 50% de bonificación de Profesores de música e artes escénicas: 20,58 euros.

Importe co 50% de bonificación de Profesores técnicos de formación profesional: 17,72 euros.

Importe co 50% de bonificación de Mestres: 17,72 euros.

 

Exención do pagamento dos dereitos de exame nos seguintes casos:

a) Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.

b) Persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

 

 
CÓDIGOS PARA CUBRIR O DOCUMENTO DO PAGAMENTO DAS TAXAS:                                        

 

CÓDIGOS
Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Código
0
7
Servicio de
Secretaría
Código
0
1
Delegación de

Servizos Centrais
Código
1
3
 
 
 
 
Taxa: denominación
Inscripción oposicións corpo de
 
 
 
Código
 
 
3
0
0
3
0
2
 
 
 
 

 

 
 
 • Ligazón para o pagamento das taxas.

Aquí

 
As entidades nas que pode realizar o ingreso son:
 
Abanca
BBVA
Banco Pastor
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Santander
Bankia
Caixa Geral Depositos
Caixa Rural de Lugo
Caja Rural Zamora
EVO Banco S.A.
Ibercaja
Caixabank
Targobank

LEMBRE QUE TANTO SE REALIZA O PAGAMENTO DAS TAXAS TELEMATICA COMO PRESENCIALMENTE NON TEN QUE ACHEGAR O XUSTIFICANTE DESTE.

 

 

 

 

 

 

 

Subir ao índice

Preguntas máis frecuentes da inscrición en liña

Inicio | Accesibilidade | Aviso | Privacidade | Contacto