oposicions

Xestión de oposicións e tribunais

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Usuario/a: Sen identificar Entrar

Inicio


 
 

17/04/2018: Información sobre a participación e entrega de documentación acceso cátedraticos

  Dende o 17 de abril ao 8 de maio de 2018 estará aberto o prazo de inscrición no procedemento de acceso ao corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas nas especialidades ás que fai referencia a base primeira da Orde do 20 de marzo de 2018 pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril de 2018).

Dúbidas frecuentes acceso cátedras

 

As persoas solicitantes deben rexistrarse obrigatoriamente na aplicación oposicions, onde deberán crear unha instancia. As solicitudes dirixiranse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e poderán presentarse:

a) No Rexistro Xeral da Xunta de Galicia.

b) Nos rexistros das xefaturas territoriais da Xunta de Galicia.

c) En calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Coa solicitude deberán achegar a documentación á que fai referencia a base quinta e a que sexa acreditativa da formación e capacidade de tutela nas ensinanzas artísticas.

 

Como crear un acceso ao sistema ou rexistrarse?

Deberá crearse un acceso - aparece como "conta" na aplicación- para poder acceder á solicitude .

Non se trata de crear unha conta de correo nova, senón de crear unha forma de acceder ao sistema para poder participar.

Para crear ese acceso para participar ten que:

 

 1.  Acceder ao menú "Instancias" e premer no botón "crear conta".

 2.  Cubrir os datos que se piden no formulario: DNI, enderezo electrónico, contrasinal, texto de verificación. O texto de verificación é o texto que se mostra na imaxe previa, non se distinguen maiúsculas de minúsculas.

 3.  Logo de cubrir os campos do formulario debe premer no botón "Crear".

 4.  Enviaráselle un correo electrónico ao seu enderezo electrónico para verificar que é correcto polo que debe acceder a este correo que se lle envía e premer na ligazón que vai nel para validar a conta.

 5.  Unha vez validada a conta xa pode acceder coas súas credenciais na opción do menú "Instancias" e crear a súa instancia.

 

Como crear unha instancia?

 •  Ir ao menú "Instancias" e identificarse no sistema. Se non ten unha conta creada debe creala en primeiro lugar, de acordo co indicado no apartado anterior.

 •  Seleccione a convocatoria correspondente.

 •  Na primeira pantalla, solicitude, aparecerá o seu DNI e se vostede participou na convocatoria anterior, ademais do seu DNI o nome e apelidos. Todos os campos restantes deberán ser cubertos por vostede.

 •  Rematada a solicitude, e corrixidos os erros, se é o caso, premer (GARDAR E SEGUINTE).

 •  Unha vez na nova pantalla, se quere volver atrás, observará que existen campos que non poderá cambiar (corpo, titulación...), para poder facelo, deberá comezar de novo.

 •  Se non rematou de cubrir o total de instancia, pode pechar a aplicación, sen pechar a instancia cantas veces queira.

 •  IMPORTANTE: Se pechou a instancia, non poderá volver modificala. Porén, é posible crear unha nova solicitude aproveitando a información e os datos cumprimentados previamente.

 •  Unha vez rematada a introdución dos datos, peche a instancia.

 

Unha vez pechada a instancia quedaranlle por facer dous pasos:

 

Paso 1: Pago de taxas

Pode saltarse este paso se vostede está exento do pago das taxas (ver apartado “resumo de documentación”).

Ao premer no botón "Pagar taxa", crearase unha taxa na Oficina Virtual da Axencia Tributaria de Galicia cos seus datos e co importe que debe pagar. A continuación prema na ligazón que se lle amosará; será redirixido/a á web da Oficina Virtual da Axencia Tributaria de Galicia, na que deberá realizar o pagamento con tarxeta (de calquera entidade a través de ABANCA ou tarxeta de Caixa Rural Galega, Caixabank, Caja Rural de Zamora, Evo Banco a través da correspondente entidade).

 

Para máis información sobre os requisitos técnicos para o pagamento ou resolver calquera dúbida relacionada con este debe dirixirse á Axencia Tributaria de Galicia a través do enderezo http://www.cixtec.es/atendemos.

 

Paso 2: Presentación da solicitude

Para presentar a solicitude deberá en primeiro lugar imprimila. Prema no botón "Imprimir solicitude", revísea e asínea. A continuación deberá presentala nalgún dos lugares e medios indicados na base quinta, apartado 3, achegando a documentación á que fai referencia a convocatoria.

IMPORTANTE: a solicitude só quedará presentada co cumprimento dos pasos antes indicados. O simple feito de validar unha instancia no programa non supón en ningún caso a presentación da solicitude no prazo establecido.

 

Resumo de documentación

 

Á solicitude deberase achegar unha fotocopia compulsada dos seguintes documentos:

a) Certificación expedida polo órgano competente que acredite a condición de persoal aspirante con discapacidade igual ou superior ao 33 %, no caso de terse alegado para os efectos do disposto na base 5.6, relativa aos dereitos de exame, e/ou da participación da persoa aspirante pola quenda de persoas con discapacidade.

b) Os documentos que acrediten a condición de membro de familia numerosa de categoría xeral ou especial, no caso de terse alegado para os efectos do disposto na base 5.6 relativa aos dereitos de exame.

c) A documentación acreditativa dos méritos alegados conforme o previsto no anexo I desta orde.

d) O modelo de presentación de méritos incluído como anexo II.

e) De non constar na base de datos de persoal, fotocopia compulsada do título alegado para acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas.

f) Documentación acreditativa do coñecemento da lingua galega de acordo co disposto na base 3.1.

Tamén deberán achegar a documentación acreditativa da formación e capacidade de tutela nas investigacións propias das ensinanzas artísticas segundo o disposto na base cuarta da convocatoria.

Os seguintes datos consultaranse automaticamente e, polo tanto, non será necesario que achegue a documentación acreditativa, sempre que a persoa interesada exprese o seu consentimento:

 

 •  Identidade da persoa solicitante ou representante.

No caso de que a persoa solicitante non exprese o seu consentimento para a consulta automática deberá achegar a documentación xustificativa que proceda en cada caso.

Subir ao índice

21/03/2018: Información sobre a participación e entrega de documentación

Dende o 22 de marzo ao 13 de abril de 2018 estará aberto o prazo de inscrición nos procesos selectivos para o ingreso nos diferentes corpos docentes que se convoquen pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo de 2018).

As persoas solicitantes deben rexistrarse obrigatoriamente na aplicación oposicions, onde deberán crear unha instancia. É ademais obrigatorio que a solicitude se presente electronicamente a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia dentro do prazo indicado na convocatoria.

 
Como crear un acceso ao sistema ou rexistrarse?
 
Deberá crearse un acceso - aparece como "conta" na aplicación-  para poder acceder á solicitude.
Non se trata de crear unha conta de correo nova, senón de crear unha forma de acceder ao sistema para poder participar.
 
Para crear ese acceso para participar ten que:
 1. Acceder ao menú "Instancias"  e premer no botón "crear conta".
 2. Cubrir os datos que se piden no formulario: DNI, enderezo electrónico, contrasinal, texto de verificación. O texto de verificación é o texto que se mostra na imaxe previa, non se distinguen maiúsculas de minúsculas.
 3. Logo de cubrir os campos do formulario debe premer no botón "Crear".
 4.  Enviaráselle un correo electrónico ao seu enderezo electrónico para verificar que é correcto polo que debe acceder a este correo que se lle envía e premer na ligazón que vai nel para validar a conta.
 5. Unha vez validada a conta xa pode acceder coas súas credenciais na opción  do menú "Instancias" e crear a súa instancia.
 Como crear unha instancia ?
 • Ir ao menú "Instancias" e identificarse no sistema. Se non ten unha conta creada débea crear en primeiro lugar.
 • Seleccione a convocatoria correspondente
 • Na primeira pantalla, solicitude, aparecerá o seu DNI e se vostede participou na convocatoria anterior, ademais do seu DNI o nome e apelidos. Tódolos campos restantes deberán ser cubertos por vostede.
 • Rematada a solicitude, e corrixidos os erros, se é o caso, premer (GARDAR E SEGUINTE).
 • Unha vez na nova pantalla, se quere volver atrás, observará que existen campos que non poderá cambiar (corpo, titulación...), para poder facelo, deberá comezar de novo.
 • Se non rematou de cubrir o total de instancia, pode pechar a aplicación, sen pechar a instancia cantas veces queira.
 • IMPORTANTE: Se pechou a instancia, non poderá volver modificala. Porén, é posible crear unha nova solicitude aproveitando a información e os datos cumprimentados previamente. 
 • Unha vez rematada a introdución dos datos, peche a instancia.

 Unha vez pechada a instancia quedaranlle por facer dous pasos:

Paso 1: Pago de taxas

Pode saltarse este paso se vostede está exento do pago das taxas (ver apartado “resumo de documentación”).

Ao premer no botón "Pagar taxa", crearase unha taxa na Oficina Virtual da Axencia Tributaria de Galicia cos seus datos e co importe que debe pagar.

A continuación prema na ligazón que se lle amosará; será redirixido/a á web da Oficina Virtual da Axencia Tributaria de Galicia, na que deberá realizar o pagamento con tarxeta (de calquera entidade a través de ABANCA ou tarxeta de Caixa Rural Galega, Caixabank, Caja Rural de Zamora, Evo Banco a través da correspondente entidade).

Para máis información sobre os requisitos técnicos para o pagamento ou resolver calquera dúbida relacionada con este debe dirixirse á Axencia Tributaria de Galicia a través do enderezo http://www.cixtec.es/atendemos.

 

Paso 2: Presentación electrónica da instancia

Prema no botón "Enviar a Sede Electrónica para presentación" para enviar o borrador da súa instancia á Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Amosaráselle unha ligazón que o/a dirixirá á Sede Electrónica para presentar a súa instancia electronicamente.

 

Para acceder á Sede Electrónica e presentar a súa instancia debe posuír un certificado electrónico válido ou Chave365.

Ao presentar electronicamente a solicitude daráselle a opción de achegar a documentación en formato electrónico (ver apartado “resumo de documentación”).

Recorde que pode xerar tantos borradores como instancias peche, pero só será válida a última que presente na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

IMPORTANTE: A única forma válida de presentación de instancias é a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

Non se admitirán instancias presentadas en papel.

 

Resumo de documentación

 1. No caso de non dispor do título, certificación académica que acredite que se realizaron todos os estudos para a obtención deste xunto co recibo de pagamento dos dereitos de expedición. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá presentarse a credencial da súa homologación.

  Porén, en todo caso deberán achegar o título aquelas persoas que posúan o título de mestre/a de ensino primario, diplomatura en profesorado de educación xeral básica, mestre/a ou grao de mestre/a en educación primaria e aqueloutras persoas que posúan unha titulación de licenciatura ou enxeñería nos que se requira unha especialidade para formar parte das listas para cubrir interinidades ou substitucións. Ademais do título, deberán achegar a certificación académica aquelas persoas que posúan o título de mestre/a de ensino primario, diplomatura en profesorado de educación xeral básica, mestre/a, grao de mestre/a en educación primaria, licenciatura ou grao coa especialidade ou mención nalgún idioma estranxeiro.

 2. De ser o caso, documentación acreditativa de posuír a formación pedagóxica e didáctica ou da formación equivalente, ou da docencia efectiva que a substitúa.

 3. Documentación acreditativa do coñecemento da lingua galega.

 4. Documentación acreditativa da titulación de español, no caso de persoas que non posúan a nacionalidade española e non teñan como idioma oficial o español.

 5. Documentación xustificativa da exención ou bonificación das taxas.

 6. Documentación acreditativa da discapacidade que xustifique a necesidade da adaptación, para o persoal aspirante que solicite a adaptación de tempo e medios.

 7. Documentación identificativa para o persoal aspirante que non teña a nacionalidade española.

 

Non é necesario achegar nin a titulación alegada, nin a documentación acreditativa de posuír a formación pedagóxica e didáctica ou o coñecemento do galego ou castelán, no caso daquelas persoas que xa o fixeran nos procedementos selectivos convocados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, polas Ordes do 17 de marzo de 2014, 11 de marzo de 2015, 4 de abril de 2016 ou 7 de abril de 2017 (salvo no caso de que a persoa interesada non outorgue consentimento expreso para que sexan consultados).

 

NOTA PARA A COBERTURA DA SOLICITUDE: a titulación de arquitectura figura no despregable do campo “titulacións” ao elixir a opción licenciatura no campo “tipo de titulación”; a titulación de arquitectura técnica figura no despregable do campo “titulacións” ao elixir a opción diplomatura no campo “tipo de titulación”. Os títulos de doutoramento aparecen no campo “tipo de titulación” ao premer na opción de “mostrar máis titulacións”; neste caso, no campo “titulación” deberá escoller a especialidade do doutoramento.

 

Os seguintes datos consultaranse automaticamente e, polo tanto, non será necesario que achegue a documentación acreditativa, sempre que a persoa interesada exprese o seu consentimento:

 • Identidade da persoa solicitante ou representante.

 • Títulos oficiais universitarios, sen prexuízo do disposto no punto 1 do apartado anterior.

 • Títulos oficiais non universitarios que dean acceso á función docente e que consten no Rexistro Central do Ministerio de Educación.

 • Consulta da inexistencia de antecedentes penais por delitos sexuais.

 • Acreditación da condición de familia numerosa, no caso de estar recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia (só no caso de que sexa alegada esta circunstancia).

 • Acreditación da condición de discapacidade, no caso de estar recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia (só no caso de que sexa alegada esta circunstancia).

 • Inscrición como demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria, sen estar percibindo prestación ou subsidio de desemprego (só no caso de que sexa alegada esta circunstancia).

No caso de que a persoa solicitante non exprese o seu consentimento para a consulta automática deberá achegar a documentación xustificativa que proceda en cada caso.

 

Subir ao índice

12/03/2018: Información sobre a convocatoria

Toda a información relacionada coa convocatoria de oposicións poden consultala a través da seguinte ligazón:
http://www.edu.xunta.gal/portal/oposicions2018  (Convocatoria, datas, distribución por tribunales, etc. )

Os chamamentos e notas dos tribunais, así como os criterios de avaliación e calquera outra información dos tribunais aparece na pestana 3.Consultas públicas  desta mesma páxina https://www.edu.xunta.es/oposicions/

Subir ao índice

Preguntas máis frecuentes da inscrición en liña

Inicio | Accesibilidade | Aviso | Privacidade | Contacto