1. Alta das instancias

 • É a primeira vez que accedo o sistema de inscrición en liña e non estou rexistrado. ¿Podo facer a inscrición?

Non, primeiro debe rexistrarse.

 

 • Rexistreime na convocatoria de oposicións outro ano e este non consigo acceder con esas contrasinais?

Tense que rexistrar en cada convocatoria de oposicións, as contas elimínanse ao finalizar cada convocatoria.

 

 • Esquecín o meu contrasinal e quero acceder á miña solicitude para reimprimila ou modificala. ¿Podo recuperala?

Si, debe premer na ligazón "Esquecín o meu contrasinal" que hai na páxina de acceso (menú instancias)

 

 • Por equivocación fixen varios intentos con contrasinais incorrectos para acceder ao sistema. Agora cando intento acceder móstrase:

  A súa conta de rexistro está bloqueada por superar o limite máximo de intentos.

  Acceda desde o enlace que aparece na pantalla para solicitar o desbloqueo da mesma.

  ¿Que debo facer?

Debe premer no enlace que se mostra na páxina co texto "Solicitar desbloqueo", pediráselle o seu DNI e enviaráselle un correo electrónico para desbloquear a súa conta

Envióuselle un correo electrónico cos datos necesarios para poder desbloquear a súa conta de rexistro.

 

 

Subir ao índice

2. Requisitos de titulación dos participantes

 

 • Para reunir o requisito de titulación é preciso ter aboado os dereitos de expedición do título ou é suficiente con ter superado tódalas materias que configuran o plan de estudos?

É preciso estar en posesión do título ou ter satisfeitos os dereitos de expedición deste.

 

 • Cal e a titulación requirida para presentarse ao corpo de mestres?

 Debe estar en posesión dalgún dos seguintes títulos: mestre/a ou grao en mestre/a de educación infantil ou de educación primaria, profesor/a de educación xeral básica ou título de mestre/a de ensino primario. Recorde que este título é o esixido para o ingreso no corpo de mestres e polo tanto poderase presentar a calquera das especialidades convocadas independentemente da especialidade ou mención que conste no seu título.

 

 • Cal é a titulación requirida para presentarse ao corpo de profesores técnicos de formación profesional?

 Debe posuír calquera título de doutoramento, licenciatura, enxeñería, arquitectura ou título de grao correspondente, ou título de diplomatura universitaria, arquitectura técnica, enxeñería técnica ou título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes a efectos de docencia.

Nas especialidades de Mantemento de Vehículos, Mecanizado e Mantemento de Máquinas e Peiteado serán admitidos os que, aínda carecendo da titulación esixida con carácter xeral, posúan unha das titulacións declaradas equivalentes para os efectos de docencia que se relacionan no anexo VIII da presente orde.

 

 

 • Cal é a titulación esixida para o ingreso no corpo de profesores de ensino secundario?

 Estar en posesión do título de doutoramento, licenciatura, enxeñería, arquitectura ou título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes a efectos de docencia. 

Nas especialidades de Tecnoloxía, Administración de Empresas, Formación e Orientación Laboral, Informática, Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos, Organización e Proxectos da Fabricación Mecánica, Procesos na Industria Alimentaria e Sistemas Electrónicos, serán admitidos os que, aínda carecendo da titulación esixida con carácter xeral, posúan unha das titulacións que se relacionan no anexo VII da presente orde.

 

 • NOTA PARA A COBERTURA DA SOLICITUDE: a titulación de arquitectura figura no despregable do campo “titulacións” ao elixir a opción licenciatura no campo “tipo de titulación”; a titulación de arquitectura técnica figura no despregable do campo “titulacións” ao elixir a opción diplomatura no campo “tipo de titulación”. Os títulos de doutoramento aparecen no campo “tipo de titulación” ao premer na opción de “mostrar máis titulacións”; neste caso, no campo “titulación” deberá escoller a especialidade do doutoramento.  

   

 • É obrigatorio posuír a formación pedagóxica e didáctica?

 Si para os corpos de profesores técnicos e de profesores de ensino secundario.

 

 • É preciso achegar o título, a xustificación do coñecemento da lingua galega e, se é o caso, do castelán, a formación pedagóxica e didáctica e o pagamento das taxas?

 1.- Non, se a persoa aspirante se presentou a algún dos procedementos selectivos convocados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional desde a Orde do 17 de marzo de 2014

 

 2.- En todo caso, as persoas interesadas deben achegar coa solicitude a seguinte documentación: 

 • No caso de non dispor do título, certificación académica que acredite que se realizaron todos os estudos para a obtención deste xunto co recibo de pagamento dos dereitos de expedición. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá presentarse a credencial da súa homologación.

Porén, en todo caso deberán achegar o título aquelas persoas que posúan o título de mestre/a de ensino primario, diplomatura en profesorado de educación xeral básica, mestre/a ou grao de mestre/a en educación primaria e aqueloutras persoas que posúan unha titulación de licenciatura ou enxeñería nos que se requira unha especialidade para formar parte das listas para cubrir interinidades ou substitucións. Ademais do título, deberán achegar a certificación académica aquelas persoas que posúan o título de mestre/a de ensino primario, diplomatura en profesorado de educación xeral básica, mestre/a, grao de mestre/a en educación primaria, licenciatura, enxeñería ou grao coa especialidade ou mención nalgún idioma estranxeiro. Así mesmo, aquelas persoas graduadas en educación primaria que obtiveran unha mención nunha Universidade distinta da que obtiveron o título, e aleguen esta mención para a súa inclusión nas listas de interinidades ou substitucións deberán achegar certificación académica oficial expedida pola Universidade acreditativa da obtención da mención.

 • De ser o caso, documentación acreditativa de posuír a formación pedagóxica e didáctica ou da formación equivalente, ou da docencia efectiva que a substitúa.

 • Documentación acreditativa do coñecemento da lingua galega.

 • Documentación acreditativa da titulación de español, no caso de persoas que non posúan a nacionalidade española e non teñan como idioma oficial o español.

 • Documentación xustificativa da exención ou bonificación das taxas.

 • Documentación acreditativa da discapacidade que xustifique a necesidade da adaptación, para o persoal aspirante que solicite a adaptación de tempo e medios.

 • Documentación identificativa para o persoal aspirante que non teña a nacionalidade española. 

Non será necesario achegar nin a titulación alegada nin a acreditación da formación pedagóxica e didáctica nin o documento xustificativo do coñecemento do galego ou, se é o caso, do castelán, no caso daquelas persoas que xa o fixeran nos procedementos selectivos convocados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional desde a Orde do 17 de marzo de 2014 sempre que a persoa interesada outorgue o seu consentimento expreso para que sexan consultados ou obtidos os ditos documentos.  

 3. Os seguintes datos consultaranse automaticamente e, polo tanto, non será necesario que achegue a documentación acreditativa, sempre que a persoa interesada exprese o seu consentimento:

 • Identidade da persoa solicitante ou representante

 • Títulos oficiais universitarios, sen prexuízo do disposto no apartado 1º do punto 2.

 • Títulos oficiais non universitarios que dean acceso á función docente e que consten no Rexistro Central do Ministerio de Educación

 • Consulta da inexistencia de antecedentes penais por delitos sexuais.

 • Acreditación da condición de familia numerosa, no caso de estar recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia (só no caso de que sexa alegada esta circunstancia).

 • Acreditación da condición de discapacidade, no caso de estar recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia (só no caso de que sexa alegada esta circunstancia).

 • Inscrición como demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria, sen estar percibindo prestación ou subsidio de desemprego (só no caso de que sexa alegada esta circunstancia). 

   

 • En que prazo deben reunirse os requisitos xerais e mailos requisitos específicos para cada caso? 

Deberán posuírse no día no que remate o prazo de presentación de solicitudes e manterse ata o momento da toma de posesión como persoal funcionario de carreira.

Subir ao índice

3. Prazo de solicitudes

 • Cando remata o prazo de presentación de solicitudes?

O prazo remata o 1 de abril de 2019 incluído.

As solicitudes presentadas fóra de prazo non serán admitidas.

 Non se admitirá tampouco o pagamento das taxas fóra do prazo. Lémbrase que se deben pagar taxas por cada especialidade na que se inscriba.

 O pagamento das taxas realizarase de xeito electrónico. Logo de pechada a instancia, deberá ir ao “paso 1: pago de taxas”. Ao premer no botón "Pagar taxa", crearase unha taxa na Oficina Virtual da Axencia Tributaria de Galicia cos seus datos e co importe que debe pagar. A continuación prema na ligazón que se lle amosará; será redirixido/a á web da Oficina Virtual da Axencia Tributaria de Galicia, na que poderá optar por realizar o pagamento mediante cargo en conta bancaria (cando se posúa unha conta bancaria nas seguintes entidades: ABANCA, Banco Sabadell, Caixa Rural Galega, Caixabank, Caja Rural de Zamora, Evo Banco); ou ben realizar o pagamento con tarxeta (de calquera entidade a través de ABANCA ou tarxeta de Caixa Rural Galega, Caixabank, Caja Rural de Zamora, Evo Banco a través da correspondente entidade):

Para máis información sobre os requisitos técnicos para o pagamento ou resolver calquera dúbida relacionada con este debe dirixirse á Axencia Tributaria de Galicia a través do enderezo https://ovt.atriga.gal/atendemos.

 

 • Pode presentarse primeiro a solicitude e facer posteriormente o pagamento das taxas fóra de prazo?

 Non. É necesario presentar tanto a solicitude como realizar o pagamento das taxas dentro do prazo establecido para a presentación de solicitudes (desde o 11 de marzo ao 1 de abril de 2019, ámbolos dous incluídos).

 Ademais, NON se terá que entregar o xustificante de pagamento das taxas xa que a propia consellería verificará o pago de modo automático.

 O simple pagamento das taxas no prazo de presentación de solicitudes non substituirá en ningún caso o trámite de presentación electrónica da solicitude de participación no procedemento selectivo dentro do prazo establecido. É dicir, a presentación da solicitude e o pagamento das taxas deberán realizarse dentro do prazo comprendido entre o 11 de marzo e o 1 de abril de 2019.

O xustificante do pagamento poderá descargarse ademais desde www.edu.xunta.es/oposicions unha vez finalizado o pago.

 

 

Subir ao índice

4. Acto de presentación e comezo das probas

 • Cando está previsto que comecen as probas?

O procedemento selectivo, segundo establece a convocatoria, dará comezo o 22 de xuño de 2019, sen prexuízo do disposto nas bases oitava e novena da convocatoria no que atinxe ás probas de acreditación de coñecemento do castelán e do galego, para quen proceda, que terán lugar o día 7 de xuño de 2019, ás 17.00 e 18.00 horas respectivamente.

O acto de presentación, de asistencia obrigatoria, terá lugar o 22 de xuño de 2019 ás 9.00 horas.

Os sucesivos chamamentos serán realizados polo respectivo tribunal nos locais en que teñan lugar as probas e na páxina www.edu.xunta.es/oposicions.

 

 • Se está exento de realizar a proba de acreditación do coñecemento do galego, é necesario asistir ao acto de presentación? 

Si, o acto de presentación é de asistencia obrigatoria para todas as persoas aspirantes, polo que teñen que asistir aínda no suposto de que estean exentas de realizar a proba de acreditación do coñecemento do galego ou, de ser o caso, do castelán. Este acto de presentación ten carácter persoalísimo e, en consecuencia, non se admitirán acreditacións nin poderes de representación. As persoas aspirantes que non asistan ao dito acto decaerán nos seus dereitos e serán excluídas do procedemento, agás nos casos de forza maior debidamente xustificados e libremente apreciados polo tribunal; igualmente, será motivo de exclusión o feito de presentarse nun tribunal ao cal non se estea adscrito. 

Subir ao índice

5. Acreditación do coñecemento de lingua galega

 • É obrigatorio acreditar o coñecemento da lingua galega?

Si, e no caso de non posuír ningún dos requisitos establecidos no punto 3.2.1.c) da orde da convocatoria deberá realizar unha proba escrita que terá carácter eliminatorio.

 • Cando se está exento de realizar a proba de acreditación de coñecemento de lingua galega?

Estarase exento cando se acredite o coñecemento da lingua galega co Celga IV, validación do certificado de coñecemento de lingua galega (Celga 4), curso de perfeccionamento da lingua galega, validación do curso de perfeccionamento en lingua galega feita polo órgano competente, o título de licenciatura en filoloxía galego-portuguesa, certificado de aptitude ou nivel avanzado da escola oficial de idiomas ou certificado de ter o curso de especialización en lingua galega.

Lémbrase que as persoas aspirantes que aleguen estar exentas de realizar a proba de coñecemento do galego, presentarán coa solicitude, se é o caso, o correspondente documento xustificativo. Se a persoa aspirante xa presentou este documento nalgún dos procesos selectivos de profesorado convocados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional desde a Orde do 17 de marzo de 2014 non o debe achegar de novo.

Subir ao índice

6. Fase de prácticas

 • Se se supera o procedemento selectivo e se prestou servizos con anterioridade como profesor/a interino/a, estase exento da fase de prácticas?

Non. Segundo se establece na base 20.6 da convocatoria, para estar exento da fase de prácticas é preciso acreditar ter prestado servizos, polo menos durante un ano, como funcionario/a de carreira dun corpo docente.

 

 

Subir ao índice

7. Listaxe de interinidades e substitucións

 

 • Se presta servizos nas listas de interinidades e substitucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, ten a obriga de presentarse ao procedemento selectivo?

Si. Están obrigadas a participar todas aquelas persoas que prestan servizos en calquera especialidade da comunidade autónoma sempre e cando se convoque a especialidade/especialidades nas que presta servizos. 

Tamén cumprirá coa citada obriga quen participe en procedementos selectivos convocados para o ingreso nalgún corpo da función pública docente noutra comunidade autónoma. Neste caso ten que achegar á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos unha certificación de ter realizado a proba con anterioridade ao 20 de xullo de 2019.

 

 • Se se convoca a especialidade na que presta servizos, está obrigado a presentarse por esa mesma especialidade ou polo mesmo corpo?

Non. Bastará con participar en calquera especialidade de calquera dos corpos docentes que se convoquen.

 

 • Cando pode decaer dos seus dereitos na lista na que presta servizos?

- Cando se convoque a especialidade na que presta servizos e non participe no procedemento selectivo por calquera especialidade de calquera dos corpos docentes que se convoquen, sexa en Galicia ou noutra Comunidade Autónoma. 

- Cando non acuda ao acto de presentación así como a calquera das probas para as que sexa convocado/a polo tribunal, incluído o acto de lectura das probas. Neste suposto entenderase que se retira do procedemento selectivo e decaerá en todos os seus dereitos con respecto das listas das especialidades convocadas e ademais, se é o caso, da lista de orientación do corpo de mestres.

 

 • Que requisitos debe cumprir para ser incluído/a nas listas de interinidades e substitucións? 

- Participar no procedemento selectivo pola especialidade en cuxa lista desexa ser incluído/a e manifestar expresamente na solicitude a súa vontade de inclusión na lista.

- Cumprir con todos os requisitos esixidos pola convocatoria.

- Para cada especialidade posuír unha das titulacións que se relacionan na Orde pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, de Profesores de Ensinanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ou, de non tela, superar a primeira proba.

 

 

Subir ao índice

8. Programación nas ensinanzas de réxime especial

 

8. Programación nas ensinanzas de réxime especial

 • Nas especialidades de Piano e Linguaxe Musical pódese facer a programación sobre o currículo das ensinanzas elementais de réxime especial de música?

Non. No punto 4 da base común 12 da Orde do 21 de febrero de 2019 establécese:

"As programacións versarán sobre os seguintes currículos:

......

No caso das especialidades correspondentes ao corpo de profesores de música e artes escénicas: Decreto 203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de música."

Subir ao índice