CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN LINGUA DE SIGNOS

 

 

Pincha na imaxen para máis información

 

 

FROITA NO LAXEIRO

NESTA SEMANA...FROITA NOVAMENTE!!!

LARANXAS,AMORODOS,MAZÁS,

PLÁTANOS..

LISTAS PROVISIONAIS ADMITIDOS

Segundo a orde do 12 de marzo de 2013 ( DOGA 15 de marzo ) poderanse formular reclamacións ás listaxes provisionais no prazo de 5 días, contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante o consello escolar do Centro .

 

 Os pais / nais do alumnado que está pendente de documentación para poder baremar deberán   achegala  ata o día  VENRES 29 DE ABRIL

PREMEDE NOS ADXUNTOS DE AQUÍ ABAIXO PARA ACCEDER AOS LISTADOS DE ADMITIDOS EN PROVISIONAL DOS DIFERENTES CURSOS.

 

 

Plantando árbores

Hoxe algúns representantes de cada clase (un neno e unha nena) plantaron no xardín do colexio un acivro e unha xacaranda, para celebrar as festividades de abril: Día da Árbore, Día do Libro e o cuarto centenario da morte de Cervantes. Esperamos que medren pronto e ben.

SEMINARIO DE CONVIVENCIA

Algúns mestres do cole están a participar nun seminario de estretexias para favorecer a convivencia no centro.Neste seminario, elaboráronse diversos materiais para traballar a intelixencia emocional nas aulas. Aquí tendes algunha mostra.


RECORDATORIO IMPORTANTE!!!!

A Xefatura Territorial aprobou as datas propostas polo Consello Escolar do Centro. O vindeiro 15 de abril e 16 de maio serán NON LECTIVOS.

Surf no Laxeiro

OS CHICOS E CHICAS DE PRADO SURF ESCOLA ESTIVERON NO COLE PARA ACECARNOS AO MUNDO DO SURF. DESTA VEZ, POIDERON CABALGAR AS OLAS, TODOS OS NENOS E NENAS DE PRIMARIA.
 
 

BAREMACIÓN

PROCESO DE BAREMACIÓN CURSO 2016/2017

  • Ábrese  o proceso de baremación para os cursos: 

4º DE EDUCACIÓN INFANTIL ( 3 ANOS )

6º DE EDUCACIÓN INFANTIL ( 5 ANOS )

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

·        A data de presentación de documentación xustificativa é do 1 ao 12 de abril

  • DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR:

Documentación xustificativa necesaria según os apartados que aleguen:

-          Irmáns no Centro.

Fotocopia completa do libro de familia e libro de familia para cotexar.

-          Traballadores do Centro.

Certificación expedida polo Centro.

-          Proximidade do Centro ao domicilio familiar.

Certificado do Padrón Municipal no que figuren todos os membros da unidade familiar que convivan nel e a data de alta do domicilio cunha antigüidade mínima dun ano respecto ao inicio do procedemento de admisión.

Se neses certificados de empadroamento non figura algún proxenitor, o centro deberá requirir a sinatura e fotocopia do DNI do outro.

No caso de non coincidir o domicilio familiar e fiscal  e no caso de non ter unha antigüidade mínima dun ano, deberán presentar a seguinte documentación:

  • Copia da escritura de compraventa ou doazón, ou contrato de aluguer da vivenda declarada como domicilio familiar.
  • Contrato de alta de recibos actualizados de subministracións ( auga, luz, gas ) a nome da persoa ou persoas que solicitan a admisión.

-          Proximidade do Centro ao lugar de traballo.

A ) Traballadores por conta allea: Documento expedido polo empregador e copia do contrato de traballo.

B ) Traballadores por conta propia: Alta censual inicial ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria, con todas as modificacións posteriores a altas na Tesourería da Seguridade Social no réxime correspondente.

C ) Persoal das administracións Públicas: Certificación expedida pola xefatura de persoal correspondente.

-          Renda anual per cápita.

Autorización para a comprobación dos datos correctamente cumprimentada e asinada ( xa se atopa no centro ) e copia completa do libro de familia.

-          Condición de familia numerosa.

Fotocopia do título oficial en vigor ou carné familiar, ou copia da solicitude de recoñecemento ou renovación. Neste último caso achegar fotocopia do título, da súa renovación ou carné.

-          Condición de familia monoparental.

“ Para os efectos desta Lei, enténdese por familia monoparental o núcleo familiar composto por un único progenitor/a que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e os fillos/as menores ao seu cargo, sempre  que o outro progenitor/a non contribúa economicamente ao seu sustento ”.

Fotocopia do libro de familia, certificado de convivencia, resolución xudicial de separación, divorcio ou medidas paterno-filiais ou convenio regulador.

-          Discapacidade:

Certificado do grao de minusvalía expedido pola Consellería de Traballo e Benestar ou órgano competente doutras administracións Públicas.

NO CASO DE NON PRESENTAR AS CORRESPONDENTES XUSTIFICACIÓNS DOS DIFERENTES APARTADOS ESTES VALORARANSE CON CERO PUNTOS ( Segundo consta na orde 12 de marzo de 2013)

 

 

LETRAS DESEMPATE PROCESO ADMISIÓN

PARA OS EFECTOS DA RESOLUCIÓN DO DESEMPATE NA PUNTUACIÓN FINAL NA ORDE DE ADMSIÓN DO ALUMNADO NOS CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS NO CURSO 2016/2017, COFORME AO RESULTADO DO SORTEO, AS LETRAS DE PRIORIDADE QUE AFECTAN AO PRIMEIRO APELIDO SON AS LETRAS "H" E "C"; ASÍ MESMO, AFECTAN AO SEGUNDO APELIDO AS LETRAS "E" E "A".

VACANTES CURSO 2016/2017

 

PROCESO ADMISIÓN / MATRICULACIÓN ALUMNADO CURSO 201

VACANTES PARA O VINDEIRO CURSO 2016  / 2017

 

EDUCACIÓN INFANTIL

 

4º CURSO: 44 + 6 NEAE

5º CURSO: 0

6º CURSO: 0

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

1º CURSO: 0

2º CURSO: 0

3º CURSO: 0

4º CURSO: 7

5º CURSO: 12

6º CURSO: 0

 

En Vigo, 26 de febreiro de 2016

 

A dirección do Centro

 

        
 

Distribuir contido