Agora mesmo hai 0 usuarios e 0 invitados conectados.
Distribuir contido

COMEZO DE CURSO

10 DE SETEMBRO: PRESENTACIÓN.

HORARIO PARA O DÍA 10:

 • INFANTIL 3 ANOS: De 10.45 a 12.00 horas.
 • O alumnado de 3 anos terá un periodo de adaptación dende o día 10 ata o 19, inclusive, de 10.45 a 12 horas.
 • INFANTIL 4 - 5  ANOS E PRIMARIA: De 10.00 a 12.00 horas.

HORARIO RESTO DO CURSO: De 9.45 a 14.45 horas.

2014-2015: Vales Axuda Libros

1º, 2º, 3º  de PRIMARIA: Mércores, 9 de xullo. De 10.30 a 12.30 horas.

4º, 5º, 6º  de PRIMARIA: Xoves, 10 de xullo. De 10.30 a 12.30 horas.

Os vales non recollidos estarán de novo dispoñibles o día 1 de setembro.

2014-2015: Libros de texto

 

LISTAXE COMPLETA

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA

3 anos 4 anos 5 anos

2014-2015: Solicitude para Axuda de Libros

Orde do 28 de maio do 2014, (DOG nº 102 do venres, 30 de maio do 2014) pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o curso 2014/2015. (Ver a Orde no DOG)

 

DESCARGAR A ORDE DO DOG.

DESCARGAR OS IMPRESOS DE SOLICITUDE.

As impresos de solicitude poderán recollelos no noso centro, nas Xefaturas Territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou tamén poden descargalos na ligazón que figura máis arriba.

O prazo de presentación de instancias para o alumnado desta convocatoria será do 2 de xuño ao 2 de xullo do 2014 para educación primaria, e do 25 de xuño ao 28 de xullo para educación secundaria.

Presentaranse unha solicitude por cada alumno matriculado. As axudas serán solicitadas polos pais, nais e titores legais do alumnado. Unha vez cuberta a solicitude e debidamente asinada, deberán presentala -preferentemente- no centro no que estea matriculado o alumnado, coa seguinte documentación:

 • (A) Copia do Libro de Familia, no que figuren todos os membros da unidades familiar.
  • No caso de non ter Libro de Familia, ou se a situación familiar a 31 de decembro do 2012, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento o documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:
   • Sentenza xudicial de separación ou divorcio.
   • Certificado ou volante de convivencia.
   • Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.
 • (B) No caso de discapacidade dalgúns dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude ou do alumno, deberá presentar un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia a 31 de decembro do 2012:
  • Certificado emitido polo órgano competente do grao de minusvalidez, cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%.
  • Resolución ou certificado, emitido pola Seguridade Social, de pensión de incapaciade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez ou documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo de inutilidade. 
 • (C) No caso de vilolencia de xénero no ámbito familiar, documentación acreditativa.
  • Nesta convocatoria, para os efectos de determinar a renda per cápita familiar, terase en conta a situación persoal e familiar en 31 de decembro do 2012 e o exercicio fiscal do 2012.
  • Non se terán en conta os fillos nacidos, adoptados ou acollidos despois desta data.
  • Para os efectos do cálculo da renda per cápita computarán por dous os membros da unidade familiar que figurando na solicitude, teñen unha discapacidade igual ou superior ao 33%, que acrediten unha pensión de incapacidade permanente ou que teñan recoñecida unha pensión de xubilación por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Powered by Drupal - Design by artinet