Datas Recollida Vales

 DATAS PARA A RECOLLIDA DOS VALES DE AXUDA PARA LIBROS DE TEXTO:

1º, 2º, 3º  PRIMARIA: Mércores, 9 de xullo. De 10.30 a 12.30 horas.

4º, 5º, 6º  PRIMARIA: Xoves, 10 de xullo. De 10.30 a 12.30 horas.

Os vales non recollidos estarán de novo dispoñibles a partir do 1 de setembro.

Calendario Escolar 2014-2015

Publicada a Orde do 13 de xuño de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2014/15 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Máis información no portal educativo: http://www.edu.xunta.es/web/calendarioescolar

LIBROS DE TEXTO 2014-2015

 LIBROS DE TEXTO  -  CURSO 2014-2015

LIBROS DE TEXTO EDUCACIÓN INFANTIL

INFANTIL 4 (3 anos)

INFANTIL 5 (4 anos)

INFANTIL 6 (5 anos)

 

LIBROS DE TEXTO EDUCACIÓN PRIMARIA

 

LISTAXE COMPLETA DE INFANTIL E PRIMARIA

12 XUÑO: XORNADA DE VOTACIÓN

 

ESCRUTINIO FINAL
  %
Total censo
113  
Total votantes  101 89,38
Abstención  12  10,61
Votos válidos  101 89,38
Votos "SI" 98  86,72
Votos "NON" 2  1,76
Votos nulos 0  0
Votos en branco  1  0,88
 
SEGUIMENTO  DA VOTACIÓN
  %
Votantes ás 10 horas 41 36,28
Votantes ás 12 horas 61
53,98
Votantes ás 14 horas 79 69,91
Votantes ás 16 horas 83
73,45
Votantes ás 18 horas 93
82,30
Votantes ás 20 horas 100 88,49

AVISO XORNADA VOTACION

12 XUÑO

De 9 a 21 h.

 

Dende as 9 ata as 21 horas, na Biblioteca do centro, as familias poderán exercer o seu dereito a voto para a "Implantación da Xornada Única en sesión de mañá".

 • A Mesa Electoral será constituída ás 8.45 horas, en acto público, coa presencia dos membros titulares e suplentes.
 • Só poderá votar un único membro da unidade familiar (pai, nai ou titor legal) e que figure no censo electoral.
 • Antes de votar, deberán presentar o seu DNI á presidencia da Mesa Electoral.
 • O voto será, en todo caso, directo, secreto e non delegable.

Ao longo da xornada, nesta web, iremos ofrecendo - cada dúas horas- a porcentaxe de participación na votación.

Ao remate da xornada (21 horas), farase o reconto dos votos en acto público, ao que poden asistir todas as persoas interesadas.

Unha vez rematado o escrutinio, asinarase a Acta e publicarase inmediatamente o resultado nesta web, como adianto informativo para as familias e resto comunidade escolar.

Axuda Libros 2014/2015

Orde do 28 de maio do 2014, (DOG nº 102 do venres, 30 de maio do 2014) pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o curso 2014/2015. (Ver a Orde no DOG)

DESCARGAR A ORDE DO DOG EN FORMATO PDF

As solicitudes poderán obterse no noso centro, nas Xefaturas Territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Tamén poderán descargarse en  formato PDF no portal educativo do enderezo electrónico http://www.edu.xunta.es/web, ou xa directamente nesta ligazón:

IMPRESOS DE SOLICITUDE EN FORMATO PDF

O prazo de presentación de instancias para o alumnado desta convocatoria será do 2 de xuño ao 2 de xullo do 2014 para educación primaria, e do 25 de xuño ao 28 de xullo para educación secundaria.

Presentaranse unha solicitude por cada alumno matriculado. As axudas serán solicitadas polos pais, nais e titores legais do alumnado. Unha vez cuberta a solicitude e debidamente asinada, deberán presentala -preferentemente- no centro no que estea matriculado o alumnado, coa seguinte documentación:

 • (A) Copia do Libro de Familia, no que figuren todos os membros da unidades familiar.
  • No caso de non ter Libro de Familia, ou se a situación familiar a 31 de decembro do 2012, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento o documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:
   • Sentenza xudicial de separación ou divorcio.
   • Certificado ou volante de convivencia.
   • Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.
 • (B) No caso de discapacidade dalgúns dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude ou do alumno, deberá presentar un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia a 31 de decembro do 2012:
  • Certificado emitido polo órgano competente do grao de minusvalidez, cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%.
  • Resolución ou certificado, emitido pola Seguridade Social, de pensión de incapaciade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez ou documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo de inutilidade. 
 • (C) No caso de vilolencia de xénero no ámbito familiar, documentación acreditativa.
  • Nesta convocatoria, para os efectos de determinar a renda per cápita familiar, terase en conta a situación persoal e familiar en 31 de decembro do 2012 e o exercicio fiscal do 2012.
  • Non se terán en conta os fillos nacidos, adoptados ou acollidos despois desta data.
  • Para os efectos do cálculo da renda per cápita computarán por dous os membros da unidade familiar que figurando na solicitude, teñen unha discapacidade igual ou superior ao 33%, que acrediten unha pensión de incapacidade permanente ou que teñan recoñecida unha pensión de xubilación por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

XornadaUnica

 

       ***        E S P E C I A L     X O R N A D A     Ú N I C A        ***    

HEMEROTECA...

 

Informamos á comunidade educativa que hoxe, día 9 de maio, chegou ao noso centro o escrito oficial co informe favorable do Servizo de Transporte Escolar da Delegación Provincial, para a implantación da xornada única.

Co motivo das votacións, que próximamente se realizarán nos tres centros educativos de Xuño, Porto do Son e Portosín, o CENSO de membros das unidades familiares con dereito a voto estará exposto no taboleiro da porta principal do centro, dende o venres día 9 de maio ata o luns 19 de maio, ambos os dous incluídos, para que os votantes das unidades familiares (pais, nais e titores legais) COMPROBEN os seus datos persoais e poidan facer na Dirección as posibles reclamacións ou correccións no censo, antes do día da votación.

Nos próximos días, achegarémoslles a información do "PLAN ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES" propostas polo colexio, pola ANPA do noso centro e polo Concello de Porto do Son.

Próximamente, tamén serán convocados a REUNIÓNS por titorías, onde serán informados con máis detalle do proceso iniciado.

Powered by Drupal - Design by artinet