Selector rápido de contidos

O proceso de admisión a ciclos para o curso 2015-2016 terá lugar na segunda quincena de xuño

Curso sobre packaging

Docentes do IES Leixa, do CIFP Compostela (Santiago) e Colexio Calvo Sotelo (A Coruña) participan nun curso sobre packaging impartido por Francisco Rivas, director técnico de Lantero Embalaxe, como actividade incluída no proxecto de formación do profesorado no que están a participar os tres centros educativos.

 

Actividades e visitas

Os estudantes e docentes do ciclo superior de Dietética desprazáronse a Camariñas onde visitarons as instalacións que o grupo CEDEIMAR ten na localidade.

Pola súa banda, o profesor Francisco José Teijido volveu desprazarse a Cedeira onde impartiu a segunda sesión de Primeiros auxilios aos estudantes de ciclos do instituto IES Punta Candieira.

Visita a ASPANAES

Estudantes e docentes dos ciclos de Coidados auxiliares de enfermaría e de Atención a persoas en situación de dependencia visitaron as instalacións de ASPANAES e conviviron cos nenos e nenas do seu colexio de educación especial.

Esta visita serve de preámbulo das actividades que se van a realizar cos nenos e nenas da asociación ASPANAES no IES Leixa ata final de curso.

Selección de estadías formativas 2015. Resolución definitiva

Selección de estadías formativas 2015. Resolución definitiva -

Publicada a Resolución definitiva da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2015 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

 

Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2014-2015

Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2014-2015 -

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na citada Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

 

Obxecto

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 5 que todas as persoas deben ter a posibilidade de se formar ao longo da vida, e que o sistema educativo debe facilitar e as administracións públicas deben promover que toda a poboación chegue a alcanzar unha formación de educación secundaria postobrigatoria ou equivalente. Consonte o anterior, as probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na citada Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

 

Relación de ciclos e prazas obxecto desta convocatoria

 

Requisitos das persoas solicitantes

Cumprir os requisitos de acceso establecidos no artigo 36º do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia (para ciclos medios, ESO ou proba de acceso; para ciclos superiores, bacharelato da LOE ou da LOXSE, ou proba de acceso), e ademais:

– Ter 18 anos, para optar aos títulos de técnico

– Ter 20 anos, para optar aos títulos de técnico superior, ou 19 anos no caso de posuír xa o título de técnico

Malia o anterior, coa finalidade de facilitar a formación permanente, a integración social e a inclusión de persoas e de grupos desfavorecidos no mercado de traballo, se houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas dos módulos profesionais asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, teñan acreditada:

– Experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.

Con carácter xeral, non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional nin ter causado baixa no correspondente curso académico.

Excepcionalmente, no caso de que houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas as persoas matriculadas polo réxime de persoas adultas para a superación dos módulos profesionais do mesmo ciclo formativo, sempre que os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba.

Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, obxecto da proba.

 

Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

 

Documentación relacionada

 • Impreso de solicitude para as probas libres a ciclos formativos de formación profesional (anexo I)
 • Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, do Instituto Social da Mariña ou da mutualidade laboral en que se teña afiliación, onde conste a empresa, o grupo de cotización e o período de contratación (vida laboral)
 • Certificación da empresa en que se adquirira a experiencia laboral, que reflicta especificamente a duración dos períodos de prestación de servizos, a categoría laboral, a actividade desenvolvida, o período en que se realizara a devandita actividade e os ciclos formativos relacionados (anexo II)
 • Se quen solicita xa ten módulos superados do ciclo formativo, deberá presentar a correspondente certificación acreditativa
 • Se ten 19 anos e un título de técnico, deberá presentar o depósito do título de técnico (só no caso de solicitar ciclos formativos de grao superior)
 • Se solicita adaptación da proba por recoñecemento de necesidades educativas especiais, xuntará o certificado do recoñecemento do grao de minusvalidez e ditame técnico facultativo
 • Impreso de solicitude de matrícula, que deberá presentarse logo de resultar admitido/a e durante o período establecido

 

Prazo de solicitude de admisión

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 17 ao 30 de abril de 2015 ata as 13:00 h.

 

Calendario de admisión

Solicitudes: 

 • Presentación de solicitudes: do 17 ao 30 de abril ata as 13:00 horas
 • Listaxe provisional de solicitudes: 6 de maio
 • Reclamación contra a listaxe provisional: do 7 ao 11 de maio ata as 13:00 horas
 • Listaxe definitiva de solicitudes: 14 de maio

Adxudicación e matrícula:

 • Listaxe de persoas adxudicadas: 18 de maio
 • Publicación das programacións e das datas de exames no IES Leixa: 18 de maio
 • Matriculación: do 19 ao 21 de maio ata as 13:00 horas
 • Liberados: do 25 ao 29 de maio ata as 13:00 horas
 • Xornada de acollemento no IES Leixa: 3 de xuño

 

Solicitudes de inscrición

 

Documentación e listaxes do procedemento de probas libres

Corrección de erros. Orde do 5 de abril de 2013

Orde do 5 de abril de 2013

Información e documentación de probas libres do curso 2014-2015

 

 

Acreditación de competencias. Fase de asesoramento. Datas e lugares da primeira reunión (grupal)

Acreditación de competencias. Fase de asesoramento. Datas e lugares da primeira reunión (grupal) -

Publicadas as listaxes de de persoas admitidas e excluídas, con data 10 de abril de 2015, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 16 de decembro de 2014 (DOG do 2 de xaneiro de 2015) pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias.

A fase de asesoramento desenvolverase nas sedes correspondentes.

 

Actividades do IES Leixa

O día 14 de de abril se fixeron varias actividades:

 • O coordinador de trasplantes do CHUAC impartiu unha charla sobre trasplantes aos estudantes dos ciclos de Laboratorio de diagnóstico clínico, Dietética e Emerxencias sanitarias.

 

 • Docentes do IES Leixa desprazáronse ao IES Punta Candieira de Cedeira onde impartiron unha sesión de primeiros auxilios básicos aos estudantes de ciclos do centro cedeirés.

Pódense ver todas as actividades na seguinte ligazón.

 

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de admitidos e excluídos

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de admitidos e excluídos -

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2015.

 

Powered by Drupal - Design by artinet