En cumprimento co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos persoais serán tratados e quedarán incorporados nos ficheiros de datos de caracter persoal declarados na orde do 26 de outubro de 2011 publicada no DOGA o luns 7 de novembro de 2011, responsabilidade da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos, coas finalidades expostas en dita orde.

Os datos que se lle solicitan resultan necesarios para a propia xestión do procedemento, de xeito que de non facilitalos non será posible a súa participación. Neste sentido, vostede consinte expresamente á recollida e tratamento dos seus datos para as finalidades recollidas na orde do 26 de outubro de 2011 pola que se regulan os ficheiros de datos de carácter persoal existentes na Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Do mesmo xeito, informámoslle que os datos que nos facilite so poderán ser cedidos aos organismos que explicitamente se relacionan na devandita orde.

En todo caso, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito dirixido á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, edificio administrativo de San Caetano, 15781 Santiago de Compostela, achegando copia do seu DNI ou, de ser o caso, acreditando representación suficiente.

Pregámoslle que no suposto de que se produza algunha modificación nos seus datos de carácter persoal, no lo comunique co fin de mantelos actualizados.

 

FEDER