Inicio


 

PRAZO DE SOLICITUDE DE COMISIÓN DE SERVIZO EN ATENCIÓN A SITUACIÓNS DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL PARA O CURSO ACADÉMICO 2019-20

O único prazo de solicitude de comisión de servizos por concicliación da vida laboral e familiar é do 24 de maio de 2019 ao 6 de xuño de 2019, ambos inclusive.

Para as persoas que superen o procedemento selectivo de ingreso ou acceso no corpo correspondente e estean pendentes de ser nomeadas funcionarias en prácticas pola Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional, o prazo será de dous días hábiles contados desde a publicación da relación de persoas aprobadas polo tribunal correspondente.

Para formular unha solicitude de comisións de servizos deberá acceder ao enderezo www.edu.xunta.es/cadp e presentala na Sede electrónica da Xunta de Galicia, seguindo as instrucións que se indican na citada aplicación.

Normativa: Orde de 15 de abril de 2019 (DOG do 30 de abril de 2019)

 

INSTRUCIÓNS SOBRE A SOLICITUDE DE COMISIÓN DE SERVIZOS POR CONCILIACIÓN FAMILIAR E LABORAL:

 

Paso 1: Solicitude dunha comisión de servizos por conciliación familiar e laboral

 

1 Para solicitar unha comisión de servizos deberá acceder ao enderezo http://www.edu.xunta.es/cadp

 

2 Para facer a súa solicitude de comisión de servizos debe elixir a opción do menú “solicitudes” e aparecerá unha pantalla para cubrir os datos de corpo, especialidade, modalidade... unha vez cubertos prema en “comezar solicitude”. Se participou en “cadp” recuperaralle a ultima solicitude que realizou.

 

As persoas interesadas poderán, se é o caso, modificar a “modalidade de participación”.

 

 En todo caso, as persoas interesadas deben achegar coa solicitude a seguinte documentación, segundo o caso:

 

 • No caso de embarazo, informe médico coa data probable de parto 

 • Certificación literal de nacemento ou copia do libro de familia actualizado 

 • Copia de sentenza xudicial pola que se establece a custodia compartida 

 • Copia da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou o acollemento permanente ou preadoptivo.

 • Copia da resolución administrativa de acollemento permanente ou preadoptivo cando non fose expedida pola Xunta de Galicia.

 • Copia da resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% dos fillos ou fillas menores de doce anos, cando non fose expedida pola Xunta de Galicia.

 •  

3 Os seguintes datos consultaranse automaticamente e, polo tanto, non será necesario que achegue a documentación acreditativa, sempre que a persoa interesada exprese o seu consentimento:

 

 • Identidade da persoa solicitante ou representante

 • Certificado de residencia da persoa solicitante

 • Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% dos fillos ou fillas menores de doce anos cando fose expedida pola Xunta de Galicia

 • Resolución administrativa de acollemento permanente ou preadoptivo respecto dos fillos ou fillas menores de dezaseis anos cando fose expedida pola Xunta de Galicia.

4 Unha vez cuberta todos os datos e as peticións de centros/localidades deberá “validar a instancia” e presentala electronicamente tal como indicamos no paso 2.

 

 

5 Logo de presentar a solicitude na Sede Electrónica non poderá modificala. Podería realizar unha nova solicitude, entendendo que a única válida é a presentada en último lugar.

 

IMPORTANTE: O persoal docente que teña a obriga de participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais e que solicite unha comisión de servizos por conciliación familiar e laboral ademais terá que efectuar unha solicitude pola modalidade ordinaria.

 

Paso 2: Presentación electrónica da instancia (para acceder á Sede Electrónica debe posuír un certificado electrónico válido ou Chave 365)

 

Prema no botón "Enviar a Sede Electrónica para presentación" para enviar o borrador da súa solicitude (Anexo I) á Sede Electrónica da Xunta de Galicia. A continuación, amosaráselle unha ligazón Ir á Sede Electrónica” para presentar a súa solicitude (Anexo I) electronicamente.

 

Logo de ingresar na sede electrónica, o sistema ofreceralle a opción de achegar a documentación previamente dixitalizada en formato electrónico na pestana Anexar documentación”. Logo de anexada a documentación, deberá premer na icona “continuar” e pasará ao paso de asinar a solicitude e presentar a documentación xa anexada, onde deberá premer a incona correspondente a Asinar e presentar no Rexistro.

 

Logo de asinada e presentada electronicamente a súa solicitude coa documentación anexada, o derradeiro paso é premer na pestana de Obter recibo” onde lle indica que “A súa solicitude foi presentada correctamente no rexistro electrónico da Xunta de Galicia” e ten a opción de gardar/imprimir o xustificante de presentación da solicitude e a solicitude asinada electronicamente.

 

IMPORTANTE: A única forma válida de presentación de instancias é a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Non se admitirán instancias presentadas en papel.

 

Teléfonos de contacto:

1) Profesorado de secundaria: 981545406, 981545407, 981545255, 981544486

2) Mestres: 981544482, 981544488, 981545440.

 

Enderezos de correo electrónico:

Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.es

Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

COMISIÓNS DE SERVIZOS POR MOTIVOS DE SAÚDE

APERTURA DO SEGUNDO PRAZO PARA O PERSOAL DOCENTE DO CORPO DE MESTRES

O segundo prazo para solicitar unha comisión de servizo por motivo de saúde é o comprendido entre o 24 de maio e o 13 de xuño de 2019 (15 días hábiles)

Poderán solicitar unha comisión de servizo por motivo de saúde neste prazo o persoal docente do corpo de mestres que participou no concurso xeral de traslados.

APERTURA DO SEGUNDO PRAZO PARA O PROFESORADO DE SECUNDARIA

O segundo prazo para solicitar unha comisión de servizos por motivos de saúde é o comprendido entre o 15 de maio de 2019 e o 29 de maio de 2019, ambos incluídos.

Poderán solicitar unha comisión de servizo por motivos de saúde neste prazo todo o persoal docente dos corpos de catedráticos, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de artes plásticas e deseño e mestres de taller de artes plásticas e deseño que participaron no concurso de traslados.

 

O primeiro prazo para solicitar unha comisión de servizos por motivos de saúde foi o comprendido entre o 15 de abril de 2019 e o 30 de abril de 2019, ambos incluídos.

Poderán solicitar unha comisión de servizo por motivos de saúde neste novo prazo todo o persoal docente dos corpos de catedráticos, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de artes plásticas e deseño ou mestres de taller de artes plásticas e deseño e mestres, que non participaran no concurso de traslados, e o profesorado interino, profesorado de relixión e profesorado procedente doutra Comunidade Autónoma.

Normativa: Orde do 30 de abril de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 09/05/07), (Corrección de Erros, DOG do 11/05/2007)

INSTRUCIÓNS SOBRE A REALIZACIÓN DA SOLICITUDE DE COMISIÓN DE SERVIZOS POR RAZÓNS DE SAÚDE

 1. Para solicitar unha comisión de servizos deberá acceder ao enderezo www.edu.xunta.es/cadp.

 2. O persoal docente que depende da Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional deberá acceder utilizando a súa conta de correo no dominio @edu.xunta.es, empregando para acceder o seu usuario e o seu contrasinal.

 3. Para realizar a súa solicitude de comisión de servizos debe elixir a opción do menú “solicitar comisión de servizos” e aparecerá unha pantalla co tipo de comisións de servizos que se poden solicitar. Para poder solicitar a comisión ten que premer na opción “Solicitar” da comisión correspondente.

 4. O profesorado solicitante debe cubrir os seus datos de participación, peticións e a documentación que alega. O persoal docente que dependa da Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional que xa participase o ano pasado no concurso de adxudicación de destinos provisionais por calquera modalidade, recuperaráselle a instancia do ano pasado, e poderá modificala se o desexa.

 5. Logo de cubertos todos os datos, a persoa solicitante ten que acceder á pestana “Validación final” e premer no botón “Validar instancia”. A continuación, para obter o documento coa solicitude que deben presentar por rexistro, deberá premer o botón “Obter comprobante da instancia” e xerarase un documento PDF coa solicitude cuberta. Esta solicitude deberá imprimila dende o buzón de informes e presentala por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións Públicas. Coa solicitude deberá achegar a documentación que alegue para optar á comisión solicitada.

 6. Mentres o prazo estea aberto, as persoas participantes poderán modificar a súa instancia no mesmo enderezo entrando na opción do menú “As miñas solicitudes” ou ben na opción “Solicitar comisións de servizo” nas comisións solicitadas premendo en “Modificar”. AVISO IMPORTANTE: A única instancia válida será a presentada por rexistro, polo tanto se a persoa solicitante fai cambios SEMPRE debe gardar os cambios e validalos na pestana “Validación final”, imprimir de novo a solicitude modificada e presentala segundo o xa dito.

 7. O persoal docente que non depende da Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional (o persoal docente procedente doutra comunidade autónoma) e desexe solicitar unha comisión de servizos por motivos de saúde, deberá solicitar unha conta de correo temporal no enderezo https://www.edu.xunta.es/contausuario/ e achegar por correo electrónico, nos enderezos que se indican ao final destas instrucións, a seguinte documentación escanada:

  1. Certificación expedida polo órgano competente da administración da que dependa con indicación expresa dos seguintes datos:

   1. Nome, apelidos e NIF, Corpo ao que pertence e especialidade/s das que é titular e ten recoñecida/s

   2. Data de nomeamento/posesión de persoal funcionario de carreira

   3. Situación administrativa actual

   4. Causa de acceso e dato do último destino (concurso, expectativa...)

   5. Puntuación obtida na oposición

  2. Datos: enderezo/domicilio, dirección de correo e un número de móbil, no que recibirá unha clave de activación (PIN) para activar a súa conta de correo no enderezo http://www.edu.xunta.es/contausuario/, e elixir a opción 2.2 “Activar conta”.

  3. Seguidamente, poderá solicitar comisión de servizos na seguinte dirección www.edu.xunta.es/cadp.

 8. A solicitude de comisión de servizos por motivos de saúde, que deberá presentarse por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións Públicas, irá dirixida á Xefatura Territorial na que se estea prestando realmente servizos. Para o caso do persoal docente que non depende da Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional, a instancia de comisión de servizos por razóns de saúde deberá ir dirixida a Xefatura Territorial á que pertence o centro/localidade da súa primeira petición.

INFORMACIÓN SOBRE AS PETICIÓNS DE CENTROS RURAIS AGRUPADOS (CRA): Neste tipo de centros as especialidades de Educación Infantil e Educación Primaria non se consideran itinerantes. Para o resto das especialidades todas teñen o perfil de itinerantes, polo tanto se os participantes efectúan peticións aos Centros rurais agrupados deberan marcar o recadro correspondente.

INFORMACIÓN SOBRE AS PRAZAS BILINGÜES E DE ORIENTACIÓN: Para solicitar este tipo de prazas o persoal participante deberá reunir os requisitos necesarios para efectuar as ditas peticións. No caso das prazas de Orientación deberán acreditar algunha das titulacións establecidas no artigo 13 da Orde do 7 de xuño de 2018 (DOG do 14 de xuño).

Para as prazas bilingües deberán acreditar algunha das titulacións establecidas na Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas (DOG do 26 de abril de 2011), modificada pola Orde do 21 de xuño de 2016 (DOG do 7 de xullo).

No caso de que algún dos requisitos non figuren no seu expediente deberán enviar a documentación esixida antes de formular a solicitude de comisión de servizos aos enderezos de correo electrónico que se indican a continuación:

Enderezos de correo electrónico:

- Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.es

- Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es

Teléfonos de información:

- Profesorado de secundaria: 981 54 54 06, 981 54 52 55.

- Mestres: 981 54 44 82, 981 54 44 88, 981 54 54 40