Curso académico: 2019/2020
Centro: 15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Fernando López Uceira
Vicedirector/a Raúl Aneiros Cabana
Secretario/a Eva María Robles Freire
Xefe/a de estudos María Digna Faraldo Purriños