Curso académico: 2019/2020
Centro: 32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Vicente Ribao Docampo
Vicedirector/a Víctor Manuel Alonso Rodríguez
Secretario/a Juan Manuel Carballo Lamas
Xefe/a de estudos Antolín Manuel Abelleira González