Curso académico: 2019/2020
Centro: 15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ciclos formativos Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Animación de actividades físicas e deportivas (Tít. LOXSE) Non
Ciclos formativos Proba libre Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Animación de actividades físicas e deportivas (Tít. LOXSE) Non
Ciclos formativos Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Sistemas microinformáticos e redes Non
Xestión administrativa Non
Actividades comerciais Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Administración de sistemas informáticos en rede Non
Guía, información e asistencia turísticas Non
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Non
Proxectos de edificación Non
Desenvolvemento de aplicacións web Non
Administración e finanzas Non
Márketing e publicidade Non
Asistencia á dirección Non
Xestión de vendas e espazos comerciais Non
Ensinanza e animación sociodeportiva Non
Ciclos formativos Réxime de adultos Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Sistemas microinformáticos e redes - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Sistemas microinformáticos e redes - Montaxe e mantemento de equipamentos Non
Sistemas microinformáticos e redes - Sistemas operativos monoposto Non
Sistemas microinformáticos e redes - Redes locais Non
Sistemas microinformáticos e redes - Sistemas operativos en rede Non
Sistemas microinformáticos e redes - Formación e orientación laboral Non
Sistemas microinformáticos e redes - Aplicacións web Non
Xestión administrativa - Operacións administrativas da compravenda Non
Xestión administrativa - Tratamento informático da información Non
Xestión administrativa - Técnica contable Non
Xestión administrativa - Formación e orientación laboral Non
Xestión administrativa - Empresa e administración Non
Xestión administrativa - Tratamento da documentación contable Non
Xestión administrativa - Inglés Non
Comercialización de produtos alimentarios - Mercadotecnia do comercio alimentario Non
Comercialización de produtos alimentarios - Atención comercial en negocios alimentarios Non
Comercialización de produtos alimentarios - Seguridade e calidade alimentaria no comercio Non
Comercialización de produtos alimentarios - Preparación e acondicionamento de produtos frescos e transformados Non
Comercialización de produtos alimentarios - Ofimática aplicada ao comercio alimentario Non
Comercialización de produtos alimentarios - Formación e orientación laboral Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Administración de sistemas informáticos en rede - Implantación de sistemas operativos Non
Administración de sistemas informáticos en rede - Planificación e administración de redes Non
Administración de sistemas informáticos en rede - Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información Non
Administración de sistemas informáticos en rede - Formación e orientación laboral Non
Desenvolvemento de aplicacións web - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Desenvolvemento de aplicacións web - Proxecto de desenvolvemento de aplicacións web Non
Desenvolvemento de aplicacións web - Deseño de interfaces web Non
Desenvolvemento de aplicacións web - Despregamento de aplicacións web Non
Desenvolvemento de aplicacións web - Desenvolvemento web en contorno servidor Non
Desenvolvemento de aplicacións web - Desenvolvemento web en contorno cliente Non
Administración e finanzas - Xestión da documentación xurídica e empresarial Non
Administración e finanzas - Recursos humanos e responsabilidade social corporativa Non
Administración e finanzas - Ofimática e proceso da información Non
Administración e finanzas - Xestión de recursos humanos Non
Administración e finanzas - Xestión financeira Non
Administración e finanzas - Contabilidade e fiscalidade Non
Administración e finanzas - Xestión loxística e comercial Non
Administración e finanzas - Simulación empresarial Non
Administración e finanzas - Proxecto de administración e finanzas Non
Asistencia á dirección - Inglés Non
Asistencia á dirección - Segunda lingua estranxeira - Francés Non
Asistencia á dirección - Xestión da documentación xurídica e empresarial Non
Asistencia á dirección - Recursos humanos e responsabilidade social corporativa Non
Asistencia á dirección - Ofimática e proceso da información Non
Asistencia á dirección - Proceso integral da actividade comercial Non
Asistencia á dirección - Comunicación e atención á clientela Non
Asistencia á dirección - Protocolo empresarial Non
Asistencia á dirección - Xestión avanzada da información Non
Asistencia á dirección - Formación e orientación laboral Non
Asistencia á dirección - Organización de eventos empresariais Non
Asistencia á dirección - Segunda lingua estranxeira - Italiano Non
Asistencia á dirección - Segunda lingua estranxeira - Portugués Non
Asistencia á dirección - Segunda lingua estranxeira - Alemán Non
Ciclos formativos Proba libre Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Sistemas microinformáticos e redes Non
Xestión administrativa Non
Actividades comerciais Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Administración de sistemas informáticos en rede Non
Guía, información e asistencia turísticas Non
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Non
Proxectos de edificación Non
Desenvolvemento de aplicacións web Non
Administración e finanzas Non
Márketing e publicidade Non
Asistencia á dirección Non
Xestión de vendas e espazos comerciais Non
Ensinanza e animación sociodeportiva Non
Ciclos formativos Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Formación Profesional Básica Non
Informática de oficina Non