Curso académico: 2019/2020
Centro: 27006516 - CIFP Politécnico de Lugo
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ciclos formativos Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) Non
Ciclos formativos Réxime de adultos Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) - Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) - Relacións no equipo de traballo Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) - Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) - Técnicas básicas de enfermería Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) - Operacións administrativas e documentación sanitaria Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) - Formación e orientación laboral Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) - Promoción da saúde e apoio psicolóxico ó paciente Non
Ciclos formativos Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Mecanizado Non
Instalacións eléctricas e automáticas Non
Farmacia e parafarmacia Non
Instalacións de telecomunicacións Non
Atención a persoas en situación de dependencia Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Educación infantil Non
Programación da produción en fabricación mecánica Non
Proxectos de edificación Non
Procesos e calidade na industria alimentaria Non
Sistemas electrotécnicos e automatizados Non
Sistemas de telecomunicacións e informáticos Non
Automatización e robótica industrial Non
Próteses dentais Non
Laboratorio clínico e biomédico Non
Ciclos formativos Réxime de adultos Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Mecanizado - Procesos de mecanizado Non
Mecanizado - Fabricación por arranque de labra Non
Mecanizado - Sistemas automatizados Non
Mecanizado - Formación e orientación laboral Non
Emerxencias sanitarias - Loxística sanitaria en emerxencias Non
Emerxencias sanitarias - Dotación sanitaria Non
Emerxencias sanitarias - Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia Non
Emerxencias sanitarias - Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia Non
Emerxencias sanitarias - Teleemerxencias Non
Emerxencias sanitarias - Anatomofisioloxía e patoloxía básicas Non
Emerxencias sanitarias - Formación e orientación laboral Non
Emerxencias sanitarias - Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia Non
Emerxencias sanitarias - Evacuación e traslado de pacientes Non
Emerxencias sanitarias - Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles Non
Emerxencias sanitarias - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Mecanizado - Interpretación gráfica Non
Emerxencias sanitarias - Mantemento mecánico preventivo do vehículo Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Automatismos industriais Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Electrónica Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Electrotecnia Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Instalacións eléctricas interiores Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Formación e orientación laboral Non
Farmacia e parafarmacia - Formación e orientación laboral Non
Farmacia e parafarmacia - Dispensación de produtos farmacéuticos Non
Farmacia e parafarmacia - Disposición e venda de produtos Non
Farmacia e parafarmacia - Anatomofisioloxía e patoloxía básicas Non
Farmacia e parafarmacia - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Farmacia e parafarmacia - Operacións básicas de laboratorio Non
Farmacia e parafarmacia - Promoción da saúde Non
Farmacia e parafarmacia - Formulación maxistral Non
Farmacia e parafarmacia - Primeiros auxilios Non
Farmacia e parafarmacia - Oficina de farmacia Non
Farmacia e parafarmacia - Dispensación de produtos parafarmacéuticos Non
Elaboración de produtos alimentarios - Operacións e control de almacén na industria alimentaria Non
Elaboración de produtos alimentarios - Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos Non
Elaboración de produtos alimentarios - Formación e orientación laboral Non
Elaboración de produtos alimentarios - Tratamentos de transformación e conservación Non
Elaboración de produtos alimentarios - Operacións de acondicionamento de materias primas Non
Elaboración de produtos alimentarios - Materias primas na industria alimentaria Non
Carpintaría e moble - Operacións básicas de carpintaría Non
Carpintaría e moble - Operacións básicas de moblaxe Non
Carpintaría e moble - Control de almacén Non
Carpintaría e moble - Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble Non
Carpintaría e moble - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Construción - Construción Non
Construción - Interpretación de planos de construción Non
Construción - Fábricas Non
Construción - Encofrados Non
Construción - Formigón armado Non
Construción - Organización de traballos de construción Non
Construción - Obras de urbanización Non
Construción - Formación e orientación laboral Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Primeiros auxilios Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Organización da atención ás persoas en situación de dependencia Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Destrezas sociais Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Características e necesidades das persoas en situación de dependencia Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Atención e apoio psicosocial Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Apoio á comunicación Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Apoio domiciliario Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Atención sanitaria Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Atención hixiénica Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Formación e orientación laboral Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Teleasistencia Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Educación infantil - Didáctica da educación infantil Non
Educación infantil - O xogo infantil e a súa metodoloxía Non
Educación infantil - Expresión e comunicación Non
Educación infantil - Desenvolvemento cognitivo e motor Non
Educación infantil - Formación e orientación laboral Non
Educación infantil - Autonomía persoal e saúde infantil Non
Educación infantil - Desenvolvemento socioafectivo Non
Educación infantil - Habilidades sociais Non
Educación infantil - Intervención con familias e atención a menores en risco social Non
Educación infantil - Primeiros auxilios Non
Educación infantil - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Mecanizado por control numérico Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Fabricación asistida por computador (CAM) Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Execución de procesos de fabricación Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Programación da produción Non
Automatización e robótica industrial - Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos Non
Automatización e robótica industrial - Sistemas secuenciais programables Non
Automatización e robótica industrial - Sistemas de medida e regulación Non
Automatización e robótica industrial - Sistemas de potencia Non
Automatización e robótica industrial - Documentación técnica Non
Automatización e robótica industrial - Informática industrial Non
Automatización e robótica industrial - Formación e orientación laboral Non
Deseño e amoblamento - Prototipos en carpintaría e moble Non
Deseño e amoblamento - Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble Non
Deseño e amoblamento - Instalacións de carpintaría e moblaxe Non
Deseño e amoblamento - Deseño de carpintaría e moble Non
Deseño e amoblamento - Xestión da produción en carpintaría e moble Non
Deseño e amoblamento - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Ciclos formativos Proba libre Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Mecanizado Non
Emerxencias sanitarias Non
Instalacións eléctricas e automáticas Non
Farmacia e parafarmacia Non
Instalacións de telecomunicacións Non
Carpintaría e moble Non
Atención a persoas en situación de dependencia Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Educación infantil Non
Programación da produción en fabricación mecánica Non
Proxectos de edificación Non
Procesos e calidade na industria alimentaria Non
Sistemas electrotécnicos e automatizados Non
Sistemas de telecomunicacións e informáticos Non
Automatización e robótica industrial Non
Mantemento electrónico Non
Próteses dentais Non
Laboratorio clínico e biomédico Non
Ciclos formativos Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Formación Profesional Básica Non
Electricidade e electrónica Non
Carpintaría e moble Non