Curso académico: 2019/2020
Centro: 27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría - Formación e orientación laboral
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría - Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría - Operacións administrativas e documentación sanitaria
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría - Promoción da saúde e apoio psicolóxico ó paciente
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría - Relacións no equipo de traballo
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría - Técnicas básicas de enfermería
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría - Técnicas de axuda odontolóxica/estomatolóxica
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Instalacións de telecomunicacións
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Instalacións eléctricas e automáticas
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Mecanizado
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Educación infantil
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Procesos e calidade na industria alimentaria
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Programación da produción en fabricación mecánica
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Próteses dentais
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Proxectos de edificación
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Sistemas de telecomunicacións e informáticos
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Sistemas electrotécnicos e automatizados
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Apoio á comunicación
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Apoio domiciliario
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Atención e apoio psicosocial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Atención hixiénica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Atención sanitaria
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Destrezas sociais
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Primeiros auxilios
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Teleasistencia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Carpintaría e moble - Control de almacén
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Carpintaría e moble - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Carpintaría e moble - Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Carpintaría e moble - Operacións básicas de carpintaría
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Carpintaría e moble - Operacións básicas de moblaxe
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Construción - Construción
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Construción - Encofrados
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Construción - Fábricas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Construción - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Construción - Formigón armado
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Construción - Interpretación de planos de construción
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Construción - Obras de urbanización
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Construción - Organización de traballos de construción
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Elaboración de produtos alimentarios - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Elaboración de produtos alimentarios - Materias primas na industria alimentaria
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Elaboración de produtos alimentarios - Operacións de acondicionamento de materias primas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Elaboración de produtos alimentarios - Operacións e control de almacén na industria alimentaria
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Elaboración de produtos alimentarios - Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Elaboración de produtos alimentarios - Tratamentos de transformación e conservación
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Dotación sanitaria
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Evacuación e traslado de pacientes
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Loxística sanitaria en emerxencias
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Mantemento mecánico preventivo do vehículo
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Teleemerxencias
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia - Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia - Dispensación de produtos farmacéuticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia - Dispensación de produtos parafarmacéuticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia - Disposición e venda de produtos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia - Formulación maxistral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia - Oficina de farmacia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia - Operacións básicas de laboratorio
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia - Primeiros auxilios
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia - Promoción da saúde
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións eléctricas e automáticas - Automatismos industriais
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións eléctricas e automáticas - Electrónica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións eléctricas e automáticas - Electrotecnia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións eléctricas e automáticas - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións eléctricas e automáticas - Instalacións eléctricas interiores
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Mecanizado - Fabricación por arranque de labra
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Mecanizado - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Mecanizado - Interpretación gráfica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Mecanizado - Procesos de mecanizado
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Mecanizado - Sistemas automatizados
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Documentación técnica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Informática industrial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Sistemas de medida e regulación
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Sistemas de potencia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial - Sistemas secuenciais programables
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Deseño e amoblamento - Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Deseño e amoblamento - Deseño de carpintaría e moble
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Deseño e amoblamento - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Deseño e amoblamento - Instalacións de carpintaría e moblaxe
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Deseño e amoblamento - Prototipos en carpintaría e moble
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Deseño e amoblamento - Xestión da produción en carpintaría e moble
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Autonomía persoal e saúde infantil
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Desenvolvemento cognitivo e motor
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Desenvolvemento socioafectivo
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Didáctica da educación infantil
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Expresión e comunicación
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Habilidades sociais
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Intervención con familias e atención a menores en risco social
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - O xogo infantil e a súa metodoloxía
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Educación infantil - Primeiros auxilios
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en fabricación mecánica - Execución de procesos de fabricación
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en fabricación mecánica - Fabricación asistida por computador (CAM)
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en fabricación mecánica - Mecanizado por control numérico
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en fabricación mecánica - Programación da produción
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en fabricación mecánica - Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Carpintaría e moble
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Instalacións de telecomunicacións
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Instalacións eléctricas e automáticas
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Mecanizado
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Automatización e robótica industrial
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Educación infantil
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Procesos e calidade na industria alimentaria
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Programación da produción en fabricación mecánica
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Próteses dentais
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Sistemas de telecomunicacións e informáticos
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Sistemas electrotécnicos e automatizados
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico - Carpintaría e moble
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Electricidade e electrónica