Curso académico: 2019/2020
Centro: 27007247 - IES Francisco Daviña Rey
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ciclos formativos Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) Non
Ciclos formativos Réxime de adultos Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) - Relacións no equipo de traballo Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) - Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) - Operacións administrativas e documentación sanitaria Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) - Formación e orientación laboral Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) - Promoción da saúde e apoio psicolóxico ó paciente Non
Ciclos formativos Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Instalacións de telecomunicacións Non
Electromecánica de vehículos automóbiles Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Educación infantil Non
Sistemas de telecomunicacións e informáticos Non
Ciclos formativos Réxime de adultos Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas de transmisión e freada Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Motores Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Circuítos de fluídos, suspensión e dirección Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas de carga e arranque Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Primeiros auxilios Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Organización da atención ás persoas en situación de dependencia Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Destrezas sociais Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Características e necesidades das persoas en situación de dependencia Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Atención e apoio psicosocial Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Apoio á comunicación Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Apoio domiciliario Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Atención sanitaria Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Atención hixiénica Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Formación e orientación laboral Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Teleasistencia Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Educación infantil - O xogo infantil e a súa metodoloxía Non
Educación infantil - Expresión e comunicación Non
Educación infantil - Desenvolvemento cognitivo e motor Non
Ciclos formativos Proba libre Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Instalacións de telecomunicacións Non
Electromecánica de vehículos automóbiles Non
Atención a persoas en situación de dependencia Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Educación infantil Non
Sistemas de telecomunicacións e informáticos Non
Ciclos formativos Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Formación Profesional Básica Non
Electricidade e electrónica Non
Mantemento de vehículos Non
Educación secundaria obrigatoria Non
Bacharelato Non
Ciencias Non
Humanidades e ciencias sociais Non