Curso académico: 2019/2020
Centro: 32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Coidados auxiliares de enfermaría
Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Dietética
Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Saúde ambiental
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Formación e orientación laboral
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Operacións administrativas e documentación sanitaria
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Promoción da saúde e apoio psicolóxico ó paciente
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Relacións no equipo de traballo
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Técnicas básicas de enfermería
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Técnicas de axuda odontolóxica/estomatolóxica
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Administración de sistemas informáticos en rede
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Desenvolvemento de aplicacións web
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Documentación e administración sanitarias
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Hixiene bucodental
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Laboratorio clínico e biomédico
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Laboratorio de análise e de control de calidade
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Operacións de laboratorio
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Sistemas microinformáticos e redes
Plan LOE Réxime de adultos Administración de sistemas informáticos en rede - Administración de sistemas operativos
Plan LOE Réxime de adultos Administración de sistemas informáticos en rede - Administración de sistemas xestores de bases de datos
Plan LOE Réxime de adultos Administración de sistemas informáticos en rede - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Administración de sistemas informáticos en rede - Implantación de aplicacións web
Plan LOE Réxime de adultos Administración de sistemas informáticos en rede - Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
Plan LOE Réxime de adultos Administración de sistemas informáticos en rede - Planificación e administración de redes
Plan LOE Réxime de adultos Administración de sistemas informáticos en rede - Seguridade e alta dispoñibilidade
Plan LOE Réxime de adultos Administración de sistemas informáticos en rede - Servizos de rede e internet
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Bases de datos
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Contornos de desenvolvemento
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Sistemas informáticos
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións web - Bases de datos
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións web - Contornos de desenvolvemento
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións web - Desenvolvemento web en contorno cliente
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións web - Desenvolvemento web en contorno servidor
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións web - Deseño de interfaces web
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións web - Despregamento de aplicacións web
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións web - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións web - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións web - Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións web - Programación
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións web - Proxecto de desenvolvemento de aplicacións web
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de aplicacións web - Sistemas informáticos
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Dotación sanitaria
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Evacuación e traslado de pacientes
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Loxística sanitaria en emerxencias
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Mantemento mecánico preventivo do vehículo
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Teleemerxencias
Plan LOE Réxime de adultos Farmacia e parafarmacia - Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
Plan LOE Réxime de adultos Farmacia e parafarmacia - Dispensación de produtos farmacéuticos
Plan LOE Réxime de adultos Farmacia e parafarmacia - Dispensación de produtos parafarmacéuticos
Plan LOE Réxime de adultos Farmacia e parafarmacia - Disposición e venda de produtos
Plan LOE Réxime de adultos Farmacia e parafarmacia - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Farmacia e parafarmacia - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Farmacia e parafarmacia - Formulación maxistral
Plan LOE Réxime de adultos Farmacia e parafarmacia - Oficina de farmacia
Plan LOE Réxime de adultos Farmacia e parafarmacia - Operacións básicas de laboratorio
Plan LOE Réxime de adultos Farmacia e parafarmacia - Primeiros auxilios
Plan LOE Réxime de adultos Farmacia e parafarmacia - Promoción da saúde
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas microinformáticos e redes - Aplicacións ofimáticas
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas microinformáticos e redes - Aplicacións web
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas microinformáticos e redes - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas microinformáticos e redes - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas microinformáticos e redes - Montaxe e mantemento de equipamentos
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas microinformáticos e redes - Redes locais
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas microinformáticos e redes - Seguridade informática
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas microinformáticos e redes - Servizos en rede
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas microinformáticos e redes - Sistemas operativos en rede
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas microinformáticos e redes - Sistemas operativos monoposto
Plan LOE Proba libre Administración de sistemas informáticos en rede
Plan LOE Proba libre Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
Plan LOE Proba libre Desenvolvemento de aplicacións web
Plan LOE Proba libre Documentación e administración sanitarias
Plan LOE Proba libre Emerxencias sanitarias
Plan LOE Proba libre Farmacia e parafarmacia
Plan LOE Proba libre Hixiene bucodental
Plan LOE Proba libre Laboratorio clínico e biomédico
Plan LOE Proba libre Laboratorio de análise e de control de calidade
Plan LOE Proba libre Operacións de laboratorio
Plan LOE Proba libre Sistemas microinformáticos e redes
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Informática de oficina