Curso académico: 2019/2020
Centro: 36020064 - CIFP Carlos Oroza
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ciclos formativos Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Cociña e gastronomía Non
Panadaría, repostaría e confeitaría Non
Servizos en restauración Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Xestión de aloxamentos turísticos Non
Guía, información e asistencia turísticas Non
Dirección de cociña Non
Dirección de servizos de restauración Non
Ciclos formativos Réxime de adultos Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Estrutura do mercado turístico Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Márketing turístico Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Dirección de aloxamentos turísticos Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Recepción e reservas Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Inglés Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Recursos humanos no aloxamento Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Comercialización de eventos Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Segunda lingua estranxeira - Francés Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Protocolo e relacións públicas Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Xestión do departamento de pisos Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Formación e orientación laboral Non
Dirección de cociña - Gastronomía e nutrición Non
Dirección de servizos de restauración - Segunda lingua estranxeira - Alemán Non
Dirección de servizos de restauración - Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración Non
Dirección de servizos de restauración - Xestión administrativa e comercial en restauración Non
Dirección de servizos de restauración - Recursos humanos e dirección de equipos en restauración Non
Dirección de servizos de restauración - Sommelier Non
Dirección de servizos de restauración - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Dirección de cociña - Procesos de preelaboración e conservación en cociña Non
Dirección de cociña - Procesos de elaboración culinaria Non
Dirección de cociña - Xestión da produción en cociña Non
Dirección de cociña - Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña Non
Dirección de servizos de restauración - Segunda lingua estranxeira - Francés Non
Dirección de servizos de restauración - Segunda lingua estranxeira - Italiano Non
Dirección de servizos de restauración - Segunda lingua estranxeira - Portugués Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Segunda lingua estranxeira - Alemán Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Segunda lingua estranxeira - Portugués Non
Xestión de aloxamentos turísticos - Segunda lingua estranxeira - Italiano Non
Ciclos formativos Proba libre Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Cociña e gastronomía Non
Panadaría, repostaría e confeitaría Non
Servizos en restauración Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Xestión de aloxamentos turísticos Non
Guía, información e asistencia turísticas Non
Dirección de cociña Non
Dirección de servizos de restauración Non
Ciclos formativos Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Formación Profesional Básica Non
Cociña e restauración Non