15027800

15027800 - CIFP Imaxe e Son

981173181 cifp.imaxe.son@edu.xunta.es
981134224 CIFP Imaxe e Son
Latitude: 43.338198
Lonxitude: -8.413842
Rúa Someso 6

15008, Coruña, A
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos
ZMP0923 Formación e orientación laboral
ZMP0915 Planificación de proxectos audiovisuais
ZMP0916 Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia
ZSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
ZMP0912 Formación e orientación laboral
ZMP0904 Planificación da realización en televisión
ZMP0905 Procesos de realización en televisión
ZMP0907 Realización da montaxe e a posprodución de audiovisuais
ZSIMS03 Animacións 3D, xogos e contornos interactivos
ZMP1094 Formación e orientación laboral
ZMP1090 Realización de proxectos multimedia interactivos
ZMP1091 Desenvolvemento de contornos interactivos multidispositivo
ZMP1089 Proxectos de xogos e contornos interactivos
ZSIMS04 Son para audiovisuais e espectáculos
ZMP1104 Comunicación e expresión sonora
ZMP1103 Electroacústica
ZMP1106 Formación e orientación laboral
ZMP1100 Gravación en estudio
ZSIMS05 Iluminación, captación e tratamento de imaxe
ZMP1169 Formación e orientación laboral
ZMP1158 Planificación de cámara en audiovisuais
ZMP1159 Toma de imaxe audiovisual
ZMP1167 Gravación e edición de reportaxes audiovisuais
ZSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos
ZMP0923 Formación e orientación laboral
ZMP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos
ZMP0915 Planificación de proxectos audiovisuais
ZMP0918 Planificación de proxectos de espectáculos e eventos
ZMP0920 Recursos expresivos audiovisuais e escénicos
ZMP0921 Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos
ZMP0924 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0916 Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia
ZMP0919 Xestión de proxectos de espectáculos e eventos
ZMP0917 Xestión de proxectos de televisión e radio