Descrición da actividade


Título

Simulación de redes locais con VirtualBox

Competencias profesionais

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Forma de participación

En rede

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1501077
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  11/02/2016  -  27/04/2016
Data límite de inscrición: 14/01/2016
Lugar: En rede
Prazas:  25

Horas totais

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 50
 

Destinatarios

 • Ciclos formativos
 •   + Electricidade e electrónica
      # Ciclos formativos de grao superior
        - CSELE02 - Sistemas de telecomunicacións e informáticos
          * MP0552 - Sistemas informáticos e redes locais
          * MP0555 - Redes telemáticas
        - CS09004 - Sistemas de telecomunicación e informáticos (Tít. LOXSE)
          * CS0196 - Seguridade nas instalacións de telecomunicación e informática
    + Informática e comunicacións
      # Ciclos formativos de grao medio
      # Ciclos formativos de grao superior

Corpos e especialidades

511107 - Catedráticos de ensino secundario. Informática

511124 - Catedráticos de ensino secundario. Sistemas electrónicos

511125 - Catedráticos de ensino secundario. Sistemas electrotécnicos e automáticos

590107 - Profesores de ensino secundario. Informática

590124 - Profesores de ensino secundario. Sistemas electrónicos

590125 - Profesores de ensino secundario. Sistemas electrotécnicos e automáticos

591202 - Profesores técnicos de formación profesional. Equipos electrónicos

591206 - Profesores técnicos de formación profesional. Instalacións electrotécnicas

591227 - Profesores técnicos de formación profesional. Sistemas e aplicacións informáticas

Temas e subtemas

Plan anual - 2015-2016

Criterios de selección

Os do plan anual.

Obxectivos

1.Configurar equipamentos para establecer comunicacións en rede.

2.Configurar recursos do sistema e o seu uso a través da rede.

3.Configurar a conexión a internet para o equipamento dunha rede local.

Contidos

1.Introdución á virtualización: Tipos e software de virtualización.

2.Características, instalación e parámetros de configuración de VirtualBox.

3.Instalación de VirtualBox.

4.Instalación de sistemas operativos de escritorio sobre VirtualBox. Instalación de Guest Additions.

5.Clonar, copiar, importar e exportar máquinas virtuais.

6.Snapshots ou instantáneas.

7.Xestor de medios virtuais. Acceso a recursos da maquina física dende as máquinas virtuais.

8.8. Conceptos básicos de redes: OSI, TCP-IP, MAC, Enderezo IP, switch, encamiñador, porto, NAT...

9.Parámetros básicos para configurar ás tarxetas de rede nas máquinas virtuais. Configuración básica da rede nunha máquina virtual.

10.Instalación de sistemas operativos de servidor sobre VirtualBox.

11.Compartición de carpetas e impresoras nas redes locais.

12.Os servizos de encamiñamento. Encamiñamento básico con Servidores Windows.

13.Instalación e configuración dunha pasarela de acceso a Internet con Linux.

14.Conceptos básicos de DNS. Instalación e configuración do servidor DNS en Windows e Linux.

15.Conceptos básicos do servizo DHCP. Instalación e configuración do servidor DHCP en Windows e Linux.

16.Instalación e configuración de ferramentas de control remoto nas redes locais.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Porteiro Rives, Manuel Antonio

Enderezo Electrónico:  manelrives@edu.xunta.es

Programa

guia_curso_platega_G1501077 Simulacion de redes locais con VirtualBox.pdf