Inicio

 

APERTURA DO PRAZO PARA REALIZAR AS SOLICITUDES DE PRESTAR SERVIZOS NUNHA OU EN VARIAS PROVINCIAS ASÍ COMO EN DETERMINADOS CONCELLOS

Os artigos 33 e 34 da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destinos provisionais establece que o persoal docente ao que fai referencia o punto décimo cuarto do Acordo do 20 de xuño de 1995, poderá optar durante os períodos máximo e mínimo previstos nel, por realizar substitucións nunha ou varias provincias (artigo 33) ou en concellos determinados (artigo 34).

A opción debe formularse na páxina https://www.edu.xunta.gal/substitutos e a solicitude xunto coa documentación xustificativa deberá presentarse nos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo comprendido entre o día 16 de xullo ao 17  de agosto de 2020.

No caso de solicitude para prestar servizos en determinados concellos, é obrigatorio incluír na petición concellos en que se impartan materias ou áreas ou módulos profesionais atribuídos á especialidade correspondente.

Calquera destas opcións será por todo o curso académico.

 

 

APERTURA DO PRAZO DE SOLICITUDES DE NON PARTICIPACIÓN NO CONCURSO DE ADXUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONAIS (CADP)

NORMATIVA DE APLICACIÓN: Orde do 7 de xuño de 2018 ditáronse normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (Diario Oficial de Galicia n.º 113, do 14 de xuño).

PRAZO: desde o 25 de maio ata o 12 de xuño de 2020, ambos incluídos (Artigo 2 da Orde do 14 de maio de 2020 publicada no Diario Oficial de Galicia núm 97 do 20 de maio)

 

QUEN PODE SOLICITAR A NON PARTICIPACIÓN? : Artigo 39 da Orde do 7 de xuño de 2018, onde se establece:

o persoal interino e substituto que estea nunha situación das que se relacionan a continuación poderá solicitar cada curso académico non participar nesta convocatoria (...) sen perder o número de orde na lista correspondente e sen que se admitan renuncias parciais, nos supostos recollidos no punto décimo cuarto da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias:

Atender o coidado dunha/dun filla/fillo menor de seis anos, tanto cando o sexa por natureza como por adopción ou acollemento permanente ou preadoptivo.

Para atender o coidado dun familiar que teña ao seu cargo, ata o primeiro grao de consanguinidade ou afinidade que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade, non poida valerse por si mesmo e non desempeñe actividade retribuída.

Excepcionalmente, para atender o coidado dun familiar que teña ao seu cargo, en segundo grao de consanguinidade ou afinidade que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade, non poida valerse por si mesmo e non desempeñe actividade retribuída, cando non existan superviventes de primeiro grao ou estean incapacitados para atender o seu coidado ou se trate de persoas conviventes.

Por enfermidade grave do propio docente.

Por ter concedida unha bolsa de estudos.

Por ser vítima de violencia de xénero.

Por ampliación de estudos. Enténdese que hai ampliación de estudos cando se realizan estudos para obter un título de doutor, máster oficial ou grao, ou equivalente, ou de técnico superior. Cando sexa o caso, deberá efectuarse a matrícula de, polo menos, 30 créditos e acreditar a realización das correspondentes probas ao final do curso académico.

Por calquera das circunstancias que permite ao persoal funcionario a concesión dos servizos especiais.

Por ter un contrato de traballo de carácter temporal ou prestar servizos, tamén con carácter temporal, noutro posto do sector público, sempre que non se esgotaran os tres cursos académicos recollidos no acordo.

 

COMO REALIZAR A SOLICITUDE DE NON PARTICIPACIÓN?

1º) Acceder a aplicación de Substitutos a través do seguinte enderezo: https://www.edu.xunta.gal/substitutos/

2º) Ir a: Solicitar renuncia CADP

3º) Incluir datos DNI

4º) Premer en “Nova Solicitude”

5) En “Datos da Solicitude”, debe seleccionar o Corpo, a Causa da renuncia e a Documentación xustificativa. Unha vez cubertos eses campos, prema en “Gardar” e aparecerá unha mensaxe “A solicitude foi gardada correctamente”.

6) Prema agora en “Validar solicitude” e revise se todo está correcto e de ser así , prema en “Confirmar”, e sairá a seguinte mensaxe “ A solicitude foi validada correctamente”. Prema agora en “Comprobante”, e debe aparecerlle a seguinte mensaxe. “A súa petición de informe está sendo procesada. Para ver o informe debe ir ao buzón de informes. Pode acceder ao buzón empregando o enlace do menú”.

7) Acceda ao Buzón de informes e descargue e imprima a solicitude.

8) Asinar a solicitude e presentala preferentemente na sede electrónica da Xunta de Galicia mediante o modelo de Solicitude xenérica (código de procedemento PR004A) seguindo os pasos que se indican a continuación:

-Acceda a ligazón premendo aquí

-Prema no botón en cor laranxa “Tramitar en liña”

-Abrirase unha pantalla informativa sobre a necesidade de dispor de Chave 365 ou certificado electrónico para acceder. Prema no botón “Aceptar”

-Introduza o seu NIF e o seu contrasinal de Chave 365 ou identifíquese co seu certificado dixital

-Nestre intre xa pode cubrir a solicitude para a presentación electrónica da solicitude (código PR004A). No campo DESTINATARIO debe elexir no desplegable á esquerda a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e no desplegable á dereita Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Unha vez cuberta a solicitude prema no botón “Continuar”

-Neste paso debe anexar a seguinte documentación: 

a) a solicitude de non participación cuberta anteriormente no enderezo https://www.edu.xunta.gal/substitutos asinada.

b) a documentación xustificativa da solicitude de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais.

Unha vez anexada a dita documentación, prema no botón “Continuar”

-A seguir deberá asinar a solicitude xenérica e presentala no rexistro para o que se lle enviará o seu teléfono móbil un pin que deberá introducir para finalizar a presentación.

-Por último, a sede electrónica informaralle que a súa solicitude foi presentada e poderá obter o recibo xustificativo coa data e hora de presentación e o número de rexistro.

No seu defecto, poderá presentar a solicitude nalgún dos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, xunto coa documentación xustificativa.

QUE DOCUMENTACIÓN HAI QUE ACHEGAR XUNTO COA SOLICITUDE?

Xunto coa solicitude deberá achegarse a documentación xustificativa de que o persoal interino ou substituto se atopa nalgunha das situacións relacionadas no punto décimo cuarto da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm.131 do 11 de xullo).