PÁXINA WEB DA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE FERROL

AUSENCIA DE PROFESORADO

Profesor/a Idioma Grupo/s Observación

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO PROBAS DE CERTIFICACIÓN

Alumnado oficial, CALC e CUALE:

Calendario probas de certificación alumnado oficial (convocatoria de xuño e setembro)

Alumnado libre:

Calendario probas de certificación alumnado libre (só convocatoria de xuño)

Consultar convocatoria información específica sobre probas escritas e orais na sección do departamente correspondente.

 
GUÍAS DAS PROBAS:
 

PROBAS DE CLASIFICACIÓN (ANTIGA PROBA DE NIVEL)

INFORMACIÓN

Probas de clasificación que darán acceso ao curso 2015 – 2016 nas Escolas Oficiais de Idiomas 

As probas de clasificación teñen por obxectivo identificar o nivel de dominio no idioma da persoa candidata, que desexe matricularse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia nun nivel superior ao 1º curso de nivel básico.

Terán dereito a realizar as probas de clasificación para cada idioma aquelas persoas que desexen acceder por primeira vez ás ensinanzas de idiomas na modalidade presencial. Así mesmo, poderán realizar estas probas as persoas que cursaron con anterioridade estudos do idioma e que non se matricularon en réxime oficial nos dous cursos anteriores (2013-14 e 2014-15) ao que dexexen acceder. Este alumnado deberá ter en conta que se o resultado da proba lle dá acceso a un curso que xa superou nese idioma non poderá cursalo de novo, polo que o resultado da proba non terá efecto.

Os aspirantes ás probas de clasificación deberán ter dezaseis anos cumpridos no ano natural da realización das probas se se trata do primeiro idioma cursado no ensino secundario obrigatorio, e catorce anos de non ser así.

A incorporación ao curso que corresponda estará supeditada á dispoñibilidade de prazas na EOI.

Os resultados da proba terán validez durante dous cursos académicos en calquera das escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Guía proba de clasificación

Datas das probas: 

IDIOMA PROBA ESCRITA HORA AULA PROBA ORAL HORA AULA
Galego 1  de xuño 16.00 4 1  de xuño 18.30 4
Alemán 15 de xuño 10.00 7 15 de xuño 12.30 7
Inglés  5 de xuño 16.00        
Francés 15 de xuño 16.00 19 15 de xuño 18.15 4 e 5
Italiano 15 de xuño 17.30 16 15 de xuño 20.00 16
Portugués 16 de xuño 16.00 7 16 de xuño  18.30  7
 
Datas de matrícula do: 15 de maio ó 29 de maio de 2015
 
Documentación: 
  1. Instancia cumprimentada preme aquí
  2. Xustificante de abono de taxas bancarias (pode recollerse na corserxaría da escola)
  3. Fotocopia do DNI ou pasaporte
  4. Orixinal e copia do libro de familia numerosa ( cando proceda )
  5. Certificado de exención de taxas para os funcionarios/as docentes da Consellería de educación e O.U. expedido pola Delegación Provincial ( cando proceda )
  6. Certificado de exención de taxas para persoas cun grao de minusvalía igual o superior ao 33%.
  7. Certificado de exención de taxas as vítimas de actos terroristas, así como os seus cónxuxes e fillos.
  8. Os menores de dezaseis terán que aportar un certificado do seu centro indicando o primeiro idioma estranxeiro que cursan no ensino secundario obrigatorio.

IMPORTES A ABOAR ( POR CADA IDIOMA NO QUE SE MATRICULAN )

Matrícula ordinaria
17 €
Familia numerosa xeral  
8.5 €
Familia numerosa especial,
persoas con minusvalía igual ou superior ao 33%,
vítimas actos terroristas, 
vítimas de violencia de xénero,
matrícula gratuita  
0 €

 

 

A Associação Beco da Língua já tem logótipo!

 
 
A proposta de Bruno Lopes Teixeiro foi a eleita pelo júri. Damos os parabéns ao ganhador e esperamos que as outras pessoas sócias gostem do design tanto como nós.
 
Desde já, ficamos muito agradecidas pela vossa participação e interesse, e nestes dias entraremos em contacto para combinarmos a entrega do prémio.

XA PODEDES VER OS VIDEOS DE EOIVISIÓN 2015!!!

Para acceder ide á sección Alumnado - Xornadas Culturais na columna da dereita.

Curso de italiano básico no verán.

Información na sección da asociación L'Armata Brancaleone, columna dereita.

IMPORTANTE: CAMBIO NO ACCESO A CENTROSNET

Para garantir a protección de datos do alumnado, a partir do 20 de marzo de 2014 activarase o sistema seguro de acceso á aplicación CENTROSNET.

O procedemento a seguir será o seguinte:

- Acceder á aplicación co contrasinal actual.

- Introducir o novo contrasinal elixido no momento que sexa solicitado. Repetir o novo contrasinal.

- Introducir un enderezo electrónico.

Distribuir contido