PÁXINA WEB DA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE FERROL

APERTURA DA EOI NO NADAL

A EOI DE FERROL PERMANECERÁ ABERTA EN HORARIO DE 10.30 A 12.30 OS SEGUINTES DÍAS:

22,23,29 E 30 DE DECEMBRO

2 DE XANEIRO

MATRÍCULA CURSOS CELGA

 
NÚMERO DE PRAZAS:       Os cursos terán un número mínimo de 15 participantes e un número máximo de 25.
 
ASIGNACIÓN DE PRAZAS:
Se un curso ten máis solicitantes que cumpran os requisitos que prazas dispoñibles, a asignación farase por sorteo (segundo o DOG do 27 de agosto de 2014)
No caso de que un curso non acade o número mínimo de solicitantes, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá autorizar expresa­mente a súa realización. No caso de non realizarse o curso, a escola oficial de idiomas comunicarállelo ás persoas solicitantes.
 
DIRIXIDO A:        
Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen preparar as probas convocadas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística para certificar a súa competencia en lingua galega.
 
PRAZO DE MATRÍCULA:
  • do 15 de decembro ao 16 de xaneiro de 2015 NA SECRETARÍA DA EOI
LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:
As solicitudes presentaranse na secretaría da escola oficial de idiomas onde teña lugar o curso, sen prexuízo da súa presentación en soporte papel por calquera dos medios es­tablecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das ad­ministracións públicas e do procedemento administrativo común, e utilizarase o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da convocatoria.
 
DOCUMENTACIÓN:

- Fotocopia DNI

- Anexo III (DOG do 27 de agosto de 2014)

 
HORARIOS:

Nivel Data de inicio Data de fin Horarios Días
Mañá Tarde
Celga 3 23 de Febreiro 2015 Maio 2015 9.30-11.30 - Luns, xoves e venres
Celga 4 23 de Febreiro 2015 Maio 2015 11.30-13.30 - Luns, xoves e venres
Celga 4 24 de Febreiro 2015 Maio 2015   16.00-19.00 Martes e mércores

 
Sorteo (en caso de habelo): 16 de xaneiro ás 12.00
Publicación da lista de seleccionados: día 20 de xaneiro a partir das 12.00 no taboleiro principal da EOI de Ferrol e na súa páxina web (www.eoiferrol.org)
 

RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

Durante o mes de novembro de 2014 levarase a cabo a renovación parcial do Consello Escolar. O 4 de novembro de 2014 levouse a cabo o sorteo público de constitución da Xunta Electoral.

Consulta aqui a información sobre o proceso

Calendario electoral

Ficha de presentación de candidaturas para alumnado

Ficha de presentación de candidaturas para pais, nais, titores legais de alumnado menor de idade

 

AUSENCIA DE PROFESORADO

Profesor/a Idioma Grupo/s Observación

Mar Socas

inglés TODOS venres, 19 de decembro 

Giada Barcellona

italiano

TODOS

xoves, 8 e venres, 9 de xaneiro

Nieves Parada

italiano

TODOS

xoves, 8 e venres, 9 de xaneiro

 

 

 

GRUPOS E AULAS CURSO 2014-2015

 HORARIOS: Pode consultar AQUÍ as aulas de cada grupo

Distribuir contido