PÁXINA WEB DA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE FERROL

MATRÍCULA CURSOS CELGA

NÚMERO DE PRAZAS: Os cursos terán un número mínimo de 15 participantes e un número máximo de 25. 
 
PREZO: GRATUÍTO
 
ASIGNACIÓN DE PRAZAS:
Se un curso ten máis solicitantes que cumpran os requisitos que prazas dispoñibles, a asignación farase por sorteo (segundo o DOG 13 de agosto 2015)
No caso de que un curso non acade o número mínimo de solicitantes, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá autorizar expresa­mente a súa realización. No caso de non realizarse o curso, a escola oficial de idiomas comunicarállelo ás persoas solicitantes. 
 
DIRIXIDO A:     
Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen preparar as probas convocadas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística para certificar a súa competencia en lingua galega.
 
PRAZO DE MATRÍCULA:   
O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 14 de agostao ata o 11 de setembro de 2015, para os cursos do primeiro cuadrimestre; e desde o 14 de decembro de 2015 ata o 4 de xaneiro de2016 para os cursos do segundo cuadrimestre.
ATENCIÓN: só se poderá solicitar un único curso por cuadrimestre nunha única escola oficial de idiomas.

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:
As solicitudes presentaranse na secretaría da escola oficial de idiomas onde teña lugar o curso, sen prexuízo da súa presentación en soporte papel por calquera dos medios es­tablecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das ad­ministracións públicas e do procedemento administrativo común, e utilizarase o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da convocatoria.

 
DOCUMENTACIÓN :

Fotocopia DNI

 
DURACIÓN DO CURSO :  
60 horas lectivas
 
HORARIO:
 

Nivel Data de inicio Data de fin Mañá Tarde Días
Celga 3   Outubro 2015 Xaneiro 2016 11.00-12.30 - Luns, xoves e venres
Celga 4  Febreiro 2016 Maio 2016 11.00-12.30 - Luns, xoves e venres
Celga 4 Febreiro 2016 Maio 2016  - 16.30-18.30 Martes e mércores

 

 

  

MATRÍCULA CURSO SUPERIOR DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA

NÚMERO DE PRAZAS: Os cursos terán un número mínimo de 15 participantes e un número máximo de 25.

PREZOGRATUÍTO

ASIGNACIÓN DE PRAZAS:

Se un curso ten máis solicitantes que cumpran os requisitos que prazas dispoñibles, a asignación farase por sorteo (segundo o DOG do 13 de agosto de 2015)

No caso de que un curso non acade o número mínimo de solicitantes, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá autorizar expresa­mente a súa realización. No caso de non realizarse o curso, a escola oficial de idiomas comunicarállelo ás persoas solicitantes.

DIRIXIDO A:     

Os cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior van dirixidos ao persoal das diferentes administracións públicas de Galicia, exceptuando o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario.

Toda persoa solicitante deberá encontrarse en situación de servizo activo ou ben en excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/dunha familiar; e aquela que ao inicio do curso se atope en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automati­camente excluída da listaxe do persoal seleccionado.

Poderán tamén solicitar a realización destes cursos as persoas maiores de dezaseis anos que non sexan empregados/as públicos/as e posúan os certificados ou acreditacións equivalentes recollidos artigo 5 desta orde. Neste suposto só se poderá optar ás prazas no caso de que non sexan cubertas por empregados/as públicos/as as prazas ofertadas para cada curso.

PRAZO DE MATRÍCULA:

O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 14 de agostao ata o 11 de setembro de 2015 para o primeiro cuadrimestre, e desde o 14 de decembro de 2015 ata o 4 de xaneiro para o segundo cuadrimestre. 

DOCUMENTACIÓN:

  • Fotocopia DNI
  • Anexo I (DOG do 13 de agosto de 2015)
  • Para acceder ao curso superior de linguaxe administrativa os/as aspirantes deberán estar en posesión dalgún dos certificados seguintes: curso medio de linguaxe administra­tiva galega, curso medio de linguaxe xurídica galega ou calquera dos cursos equivalentes a estes.
  • Xustificante de ser persoal en activo ao servizo das diferentes administracións públicas de Galicia ou de estar en excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/dunha familiar

LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:

As solicitudes presentaranse na secretaría da escola oficial de idiomas onde teña lugar o curso, sen prexuízo da súa presentación en soporte papel por calquera dos medios es­tablecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das ad­ministracións públicas e do procedemento administrativo común, e utilizarase o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da convocatoria.

 HORARIO:

 

Linguaxe administrativa superior

Outubro 2015

Xaneiro 2016

9.30-11.30

Luns, xoves e venres

 

Linguaxe administrativa superior

Outubro 2015

Xaneiro 2016

16.30-18.30

Martes e mércores

 

HORARIO DO CENTRO DURANTE O VERÁN

-    Ata o 17 de xullo: de 9.00 a 14.00

-   Do 20 ao 31 de xullo: de 10.30 a 12.30 

-   Do 3 ao 31 de agosto: martes e xoves de 10.30 a 12.30

MATRÍCULA: CALENDARIO DE MATRÍCULA E PREINSCRICIÓN (CURSO 2015-2016)

A matrícula en modalidade oficial está dirixida ao alumnado que desexa asistir presencialmente aos cursos ordinarios que ofrece a EOI de Ferrol. (A matrícula oficial está regulada pola circular de matrícula)

Pinche nas seguintes ligazóns para obter máis información sobre:                                        

 

CALENDARIO PROBAS DE CERTIFICACIÓN

Alumnado oficial, CALC e CUALE:

Calendario probas de certificación alumnado oficial (convocatoria de xuño e setembro)

Alumnado libre:

Calendario probas de certificación alumnado libre (só convocatoria de xuño)

Consultar convocatoria información específica sobre probas escritas e orais na sección do departamente correspondente.

 
GUÍAS DAS PROBAS:
 

XA PODEDES VER OS VIDEOS DE EOIVISIÓN 2015!!!

Para acceder ide á sección Alumnado - Xornadas Culturais na columna da dereita.

AUSENCIA DE PROFESORADO

Profesor/a Idioma Grupo/s Observación

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido