Información e Novidades

Solicitudes para as axudas para dos libros (cheque)

As datas para solicitar as axudas dos libros de texto (cheque):

 • 1º ESO: 6 xullo
 • 3º ESO: 7 xullo

Orde reguladora das axudas (Orde do 22 de maio de 2015)

IMPORTANTE: A data de publicación da listaxe de libros para o curso 2015-16 non será antes do 1 de xullo

Datas para realizar a matrícula no curso 2015-16

As datas de matrícula para o curso 2015-16:

 • 1º ESO: 25 xuño
 • 2º, 4º ESO: 26 xuño
 • 3º ESO: 29 xuño
 • 1º BACH: 1 xullo
 • 2º BACH: 2 xullo

Aberto o Plazo de Admisión para Ciclos Formativos

Xa está aberto o plazo de admisión para ciclos formativos. O plazo comenza o día 17 de Xuño de 2015 e remata o 02 de Xullo de 2015. Este ano da comenzo un novo ciclo en modalidade de ensino a Distancia (Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web).

Oferta de Ciclos Formativos para o Curso 2015/2016

Réxime a Distancia (NOVO !!!)

* Ciclo Formativo de Grao Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web

En este réxime se poden cursar módulos de xeito individual. Os módulos ofertados para o curso 2015/2016 serán os seguintes:
 • MP0484 - Bases de datos (187 horas)
 • MP0487 - Contornos de desenvolvemento (107 horas)
 • MP0617 - Formación e orientación laboral (107 horas)
 • MP0373 - Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información (133 horas)
 • MP0485 - Programación (240 horas)

 

Oferta Modular para Adultos

* Ciclo Formativo de Grao Superior de Administración e Finanzas

En este réxime se poden cursar módulos de xeito individual. Os módulos ofertados para o curso 2015/2016 serán os seguintes:
 • MP0651 - Comunicación e atención á clientela (160 horas)
 • MP0654 - Contabilidade e fiscalidade (157 horas)
 • MP0658 - Formación e orientación laboral (107 horas)
 • MP0650 - Proceso integral da actividade comercial (133 horas)
 • MP0656 - Simulación empresarial (140 horas)
 • MP0652 - Xestión de recursos humanos (105 horas)
 • MP0653 - Xestión financeira (123 horas)
 • MP0655 - Xestión loxística e comercial (105 horas)

 

* Ciclo Formativo de Grao Superior de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

En este réxime se poden cursar módulos de xeito individual. Os módulos ofertados para o curso 2015/2016 serán os seguintes:
 • MP0525 - Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións (107 horas)
 • MP0551 - Elementos de sistemas de telecomunicacións (240 horas)
 • MP0560 - Empresa e iniciativa emprendedora (53 horas)
 • MP0553 - Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións (160 horas)

 

Réxime Ordinario

* Ciclo Formativo de Grao Superior de Administración de Sistemas Informáticos
* Ciclo Formativo de Grao Medio de Instalación de Telecomunicacións
* Ciclo Formativo de Grao Medio de Xestión Administrativa
* Ciclo Formativo de Grao Básico de Servizos Administrativos

Listaxe de Alumnos Admitidos para o curso 2015/2016

Nos seguintes enlaces poderás descargar as listaxes dos alumnos admitidos para o curso 2015/2016 :

  O prazo de reclamacións será do 24 ao 30 de abril, ambos inclusives.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer