Curso académico: 2019/2020
Centro: 27007259 - IES Río Cabe

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ensinanzas técnico deportivas Plan LOXSE Réxime especial Non
Grao medio de ensinanzas técnico deportivas Non
Fútbol Non
Grao superior de ensinanzas técnico deportivas Non
Fútbol Non
Ciclos formativos Plan LOE Réxime de adultos Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Guía, información e asistencia turísticas - Márketing turístico Non
Guía, información e asistencia turísticas - Destinos turísticos Non
Guía, información e asistencia turísticas - Recursos turísticos Non
Guía, información e asistencia turísticas - Servizos de información turística Non
Guía, información e asistencia turísticas - Segunda lingua estranxeira - Alemán Non
Guía, información e asistencia turísticas - Segunda lingua estranxeira - Francés Non
Guía, información e asistencia turísticas - Segunda lingua estranxeira - Italiano Non
Guía, información e asistencia turísticas - Segunda lingua estranxeira - Portugués Non
Ciclos formativos Proba libre Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Guía, información e asistencia turísticas Non
Educación secundaria obrigatoria Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Bacharelato Non
Ciencias Non
Humanidades e ciencias sociais Non
Bacharelato Réxime de adultos Non
Ciencias Non
Humanidades e ciencias sociais Non
Educación secundaria para persoas adultas Non
Ensinanzas non regradas - Réxime de adultos Non