Preguntas frecuentes 

1. A quen van dirixidas as bolsas?

Poderán concorrer a esta convocatoria a cidadanía galega residente no exterior e que cumpran o disposto no artigo 3 da Orde do 9 de abril de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 26/4/2019) [enlace ao DOG]

Quedan excluídas as persoas beneficiarias que foran adxudicatarias da bolsa na convocatoria anterior, ou aqueloutras que causaran baixa ou renunciaran á bolsa.

Subir ao índice

2. Que se entende por mocidade do exterior para os efectos destas bolsas?

 

As persoas galegas e nadas en Galicia menores de 30 anos que permaneceran nun país estranxeiro como mínimo 2 anos antes da data de presentación da solicitude.

 

 

Descendentes menores de 30 anos das persoas emigrantes nadas en Galicia, con nacionalidade española, que permaneceran como mínimo 2 anos no estranxeiro antes da data de presentación da solicitude.

 

 

As persoas estranxeiras menores de 30 anos que residiran de maneira continuada en Galicia e con nacionalidade española durante 10 anos e posteriormente residiran no estranxeiro 2 anos como mínimo antes da data de presentación da solicitude.

 

Descendentes menores de 30 anos das persoas estranxeiras que residiran de maneira continuada en Galicia e con nacionalidade española durante 10 anos e que permaneceran no estranxeiro como mínimo 2 anos antes da data de presentación da solicitude.

Subir ao índice

3. Cantas bolsas se ofrecen?

Ofrécense 100 bolsas en total cunha contía por bolsa de 10000 euros. Os requisitos e a distribución dos pagamentos serán os establecidos na Orde do...

Subir ao índice

4. Cal é o prazo para solicitar a bolsa?

O prazo remata ás 23.59 horas (hora peninsular española) do 2 de xullo de 2019.

Subir ao índice

5. Que requisitos hai que cumprir?

Requisitos que se deberán cumprir e acreditar no prazo de presentación de solicitudes:

 

  1. Ser menor de 30 anos.

  2. Estar en posesión da nacionalidade española.

  3. Residir no estranxeiro.

  4. Ter residido no estranxeiro os dous anos anteriores á data de presentación da solicitude.

  5. Cumprir polo menos unha das seguintes condicións:

e.1 Ser emigrante nado/a en Galicia ou residir en Galicia de maneira continuada durante dez anos con nacionalidade española antes de emigrar.

e.2 Ter nacido no estranxeiro e ser descendente dunha persoa que cumpra algunha das condicións do apartado e.1.

  1. No caso das persoas nacidas no estranxeiro, estar vinculadas a un concello galego. Este requisito poderase acreditar con posterioridade, pero sempre antes de que remate o prazo de emenda da documentación preceptiva.

Requisitos que se deberán cumprir con carácter previo á concesión da bolsa:

 

Estar matriculado no curso 2019-2020 no 1º curso de formación profesional de grao superior sostido con fondos públicos no réxime ordinario, no 1º ano dun proxecto de formación profesional dual ou nun mínimo de 800 horas no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial.

Subir ao índice

6. Que documentación complementaria debo presentar?

As persoas interesadas deberán presentar por vía electrónica, xunto coa solicitude, a seguinte documentación:

 

 1. Pasaporte ou outro documento acreditativo da identidade e nacionalidade española, para as persoas solicitantes que non teñan DNI (documento nacional de identidade español).

 2. Documentación acreditativa da residencia actual no estranxeiro.

 3. Documentación xustificativa do tempo de residencia no estranxeiro durante un mínimo de dous anos ininterrompidos inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.

 4. Documentación acreditativa da súa vinculación con Galicia: do nacemento en Galicia ou a residencia nesta comunidade autónoma de xeito continuado durante dez anos con nacionalidade española antes de emigrar ou, no seu caso, do seu nacemento no estranxeiro e de ser descendente dunha persoa que cumpra algunha destas condicións.

 5. Para as persoas solicitantes nadas no estranxeiro, documentación acreditativa da súa vinculación cun concello galego no Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro (PERE), ou calquera outra documentación acreditativa deste aspecto.

 

Subir ao índice

7. Como acredito a vinculación con Galicia?

 

As persoas nadas en Galicia: co seu DNI español, o seu pasaporte español ou o seu certificado de nacemento.

 

As persoas non nadas en Galicia e que residiran nesta comunidade autónoma de maneira continuada durante dez anos con nacionalidade española antes de emigrar: certificado histórico de empadroamento nun concello galego acreditativo desta residencia de dez anos.

 

Os/as descendentes dalgunha das persoas sinaladas nos dous subapartados anteriores e nados no estranxeiro, deben acreditar toda a liña de descendencia desde a persoa nada en Galicia ou que residira dez anos en Galicia, ata a persoa solicitante da bolsa a través de certificados de nacemento, ou libros de familia, etc. Por exemplo: Deberás acreditar o nacemento do teu avó en Galicia, o do teu pai ou nai e por último o teu nacemento.

Para os/as solicitantes nados no estranxeiro, documentación acreditativa da súa vinculación cun concello galego, presentando o certificado de inscrición no Rexistro de Matrícula Consular (certificado do Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro – PERE-).

 

Subir ao índice

8. Como acredito a miña residencia actual no estranxeiro?

 

Este requisito pódese xustificar con calquera da seguinte documentación:

 

 • Certificado de inscrición no Rexistro de Matrícula Consular correspondente á demarcación na que teña o seu domicilio.

 • Certificado da policía.

 • Certificado de empadroamento.

 • Constancia de residencia actual no seu concello ou localidade.

 • Acta notarial.

 • Nómina ou semellante.

O certificado de inscrición no Rexistro de Matrícula Consular podes solicitalo por correo electrónico. Debes dirixirche á provincia correspondente en Galicia e enviar un formulario que podes descargar aquí

, enviando tamén unha copia do teu pasaporte ou DNI escaneado.

 

INE A Coruña: dpoce.coruna@ine.es

INE Lugo: dp-lugo@ine.es

INE Ourense: dp-ourense@ine.es

INE Pontevedra: dpoce.pontevedra@ine.es

Subir ao índice

9. Como acredito o tempo de residencia no estranxeiro?

 

Este requisito pódese xustificar con calquera da seguinte documentación:

 • Certificado de inscrición de matrícula no Rexistro de Matrícula Consular.

 • Páxina do pasaporte español co selo do consulado que acredita a data desde a que se reside no exterior.

 • Contratos de traballo con prórrogas e nóminas.

 • Historia ou vida laboral.

 • Constancia de residencia acreditada polo concello estranxeiro.

 • Expedientes de Cursos ou Posgraos, que acrediten a súa matriculación e estudos durante ese período.

Subir ao índice

10. Como e onde presento a solicitude e a documentación para solicitar a bolsa?

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado que figura na aplicación dispoñible desde o enderezo web: http://www.edu.xunta.es/ciclosadmision ou directamente desde a sede electrónica por medio da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED333A

A documentación xustificativa do cumprimento dos requisitos así como a documentación complementaria tamén se presentarán por medios electrónicos do mesmo xeito que a solicitude, para o cal se seguirán as instrucións que figuran na sede electrónica no apartado “Galicia exterior”, ou ben directamente a través das ligazóns facilitadas no parágrafo anterior. Será imprescindible especificar unha conta de correo electrónico á cal se enviará un código persoal que permitirá a tramitación e carga da documentación a través da aplicación. Este código será necesario para efectuar calquera trámite a través da aplicación.

Unha vez cubertos os campos do formulario de solicitude e cargada a documentación preceptiva, deberase confirmar a solicitude que unha vez enviada non poderá ser modificada.

 

As persoas solicitantes residentes en Cuba e que así o desexen poderanse dirixir á Federación de Sociedades Galegas da Habana, na cal existen persoas habilitadas para a presentación electrónica das súas solicitudes.

Subir ao índice

11. Cales son os requisitos para acceder a ciclos formativos de grao superior de formación profesional?

 

Para acceder a ciclos formativos de grao superior de formación profesional e poder efectuar a matrícula deberase xustificar a posesión dalgún dos seguintes requisitos:

 

 1. Título de bacharelato ou equivalente homologado.

 2. Título de técnico de grao medio de formación profesional ou equivalente homologado.

 3. Certificación de superación das probas de acceso a ciclos superiores ou outras vías de acceso a ciclos de grao superior.

 4. Título universitario.

 5. Título de técnico superior ou de técnico especialista.

 6. Volante de inicio dos trámites de homologación de títulos, de ser o caso.

Subir ao índice

12. Como homologo os meus títulos?

Para poder concorrer á bolsa e matricularte na formación profesional, é necesario que, polo menos, se inicien os trámites de homologación, xa que se poden demorar uns meses.

O trámite pódese realizar de forma telemática a través do formulario accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia.

Se non tes DNI ou certificado electrónico español, poderás presentar a solicitude de forma presencial en calquera rexistro oficial de España (Embaixadas, Consulados, Delegacións da Xunta de Galicia, oficinas de emprego, cultura, etc.).

Nese caso, no rexistro selaranche un volante co que poderás acreditar o inicio dos trámites de homologación, con este volante poderás acceder ao procedemento de admisión e realizar a túa matrícula, de ser o caso, e concorrer á bolsa.

É importante salientar que cando a resolución definitiva denegue a homologación solicitada, quedarán sen efecto os resultados dos estudos e/ou exames realizados, segundo o especificado na Orde do 9 de xullo de 2018 reguladora do procedemento de homologación e/ ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias.

O cobro da bolsa quedará supeditado á homologación definitiva da titulación.

Subir ao índice

13. Cales son os réximes e modalidades para cursar un ciclo superior de FP compatibles coa bolsa?

Será imprescindible ter formalizada matrícula no 1º curso dun ciclo formativo de grao superior de FP sostido con fondos públicos tanto no réxime ordinario como nun proxecto de formación profesional dual, tamén no réxime das persoas adultas modalidade presencial, neste caso cada módulo ten atribuída unha carga horaria e será imprescindible a matrícula nun número de módulos tal que a suma da carga horaria total de todos os módulos sexa como mínimo de 800 horas.

Subir ao índice

14. Onde se pode consultar a oferta de ciclos formativos de grao superior de FP en Galicia?

A oferta de ciclos formativos de FP en Galicia poderase consultar no enderezo web: http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp

Subir ao índice

15. Cales son os prazos para participar no procedemento de admisión a ciclos de FP en Galicia?

 

Os prazos de presentación de solicitudes así como as datas de publicación das distintas listaxes do procedemento de admisión poderanse consultar no calendario que está accesible a través da seguinte ligazón: http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral.

Lembramos que é fundamental estar debidamente informado/a deste proceso xa que calquera acción á marxe dos prazos impedirá a matrícula e polo tanto as opcións de acceder aos beneficios da bolsa.

Subir ao índice

16. Cales son os criterios para a adxudicación de praza nos ciclos formativos de grao superior de FP en Galicia?

A información sobre os criterios de adxudicación de praza no procedemento de admisión en Galicia está accesible a través do seguinte enderezo web: http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral.

Subir ao índice

17. Como se formaliza unha matrícula na FP en Galicia?

Cumprirá, en primeiro lugar, entregar a solicitude e a documentación complementaria nos prazos establecidos no calendario de admisión; posteriormente publícase a lista provisional de solicitudes co obxecto de emendar calquera defecto nos datos especificados. A seguir, e segundo o día establecido no calendario, faise pública a lista de adxudicacións onde caben dúas situacións: praza adxudicada ou non adxudicada. No primeiro caso deberase formalizar a matrícula no prazo establecido para este fin no calendario, ou ben renunciar, se as nosas preferencias son para unha petición máis desexable. No caso de non adxudicación de praza, e asemade cando se renunciara á praza, continúase na lista de espera para a seguinte adxudicación. Facilitamos o acceso ao calendario e á información sobre admisión e matrícula a través da seguinte ligazón:

 

Tamén será posible matricularse directamente en prazas liberadas ou vacantes, unha vez que se publiquen estas listas na páxina web edu.xunta.es/fp.

 

O pagamento da bolsa quedará supeditado á matriculación definitiva, nas condicións establecidas.

Subir ao índice

18. É obrigatorio estar matriculado antes de solicitar a bolsa?

Non, pero a matrícula deberá estar formalizada con carácter previo á concesión da bolsa.

Subir ao índice

19. A matrícula para cursar ensinanzas de FP, ten algún custo?

A matrícula na formación profesional para ciclos formativos sostidos con fondos públicos é completamente gratuíta.

Subir ao índice

20. Cal é o importe de cada bolsa e cando o percibirei?

 

O importe total de cada bolsa recibida é de 10000 euros, que se aboarán nos seguintes prazos, se se cumpren os requisitos expostos:

 

 

Distribución dos pagamentos

 

Curso 2019/20 (5000 euros)

 

1er pagamento, do 60 %, no 1er trimestre

 

3000 euros

 

Estar matriculado/a

 

2º pagamento, do 40 %, no 2º trimestre

 

2000 euros

 

Ter aprobado o 70 % dos módulos da 1ª avaliación

 

Curso 2020/21 (5000 euros)

 

1er pagamento, do 60 %, no 1er trimestre

 

3000 euros

 

Estar matriculado/a

 

2º pagamento, do 40 %, no 2º trimestre

 

2000 euros

 

Ter aprobado o 70 % dos módulos da 1ª avaliación

 

Subir ao índice

21. Cal é a forma de ingreso do importe da bolsa?

Unha vez concedida a axuda, deberase indicar un número de conta radicada en España na que conste como titular a persoa adxudicataria da bolsa. A certificación desta conta bancaria deberá achegarse por vía electrónica (a través do correo electrónico retornafp@edu.xunta.gal) con data límite do 15 de outubro. Nesta conta aboarase o importe da bolsa nos prazos establecidos.

Subir ao índice

22. É compatible percibir esta bolsa con outras axudas?

Estas bolsas son compatibles con outras axudas de carácter xeral, aínda que o importe total recibido nunca poderá superar, illadamente ou en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, o custo da actividade subvencionada.

A persoa beneficiaria está obrigada a comunicar a obtención de axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas.

Subir ao índice

23. Como podo ampliar a información sobre as bolsas?

Podes remitir todas as túas dúbidas a retornafp@edu.xunta.gal, ou nos teléfonos: +34 881 99 73 31, +34 981 54 65 38. Horario de consultas: de 9.00 a 15.00 horas (hora peninsular española).

Subir ao índice