Skip to Content

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2016/2017.

ORDE do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17. http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18988

 

Prazo de presentación: do 17 de maio ao 23 de xuño.

Os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado presentarán UNHA ÚNICA SOLICITUDE PARA TODOS OS FILLOS. (ANEXO I).

A solicitude deberá estar asinada e con TODOS os datos ben cubertos.

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. 3º, 4º, 5º e 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

A asignación dos libros de texto efectuarase:

1. Por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgotes as existencias.

2. Esgotados os libros dispoñibles, o centro adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios para garantir:

     - 6 LIBROS: ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400€.

     - 6 LIBROS: ao alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia.

     - 4 LIBROS: ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 5400€ e igual ou inferior a 9000€.

 

 AXUDA PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO. 1º e 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

A contía da axuda para adquirir libros de texto será a seguinte:

- Para o alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400€: 170€

- Para o alumnado con renda per cápita familiar superior a 5400€ e igual ou inferior a 9000€: 90€.

 

 AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR.

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en Educación Primaria con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400€ será de 50€.

 

 A RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR do exercicio fiscal 2014.

* Computarán por 2 os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% ou percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total , absoluta ou gran invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

Sumaranse:

                    a base impoñible xeral (recadro 430)

              +

                    a base impoñible de aforro (recadro 445)

                _________________________________

Dividida  entre o número de membros da unidade familiar.

 

 OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS.

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2015/2016. O prazo máximo para devolvelos será o 23 de xuño de 2016.

Está excluido desta obriga o alumnado de 1º e 2º de Eduación Primaria.

A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo soliadrio e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2016/2017.

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario e devolvelos ao rematar o curso.

3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado.

4. Destinar o impirte do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

 

 DOCUMENTACIÓN. (orixinais e copias).

Os documentos deberán reflectir a situación persoal, familiar e económica en 31 de decembro de 2014.

- Libro de familia onde figuren todos os membros computables.

- Certificado de discapacidade (se non foi emitido pola Xunta de Galicia).

-Violencia de xénero.Acreditarase en calquera das formas da Lei 11/2007, do 27 de xullo.

- As solicitudes do alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galiciairán acompañadas unicamente da documentación acreditativada identidade da persoa solicitante, cando non autorice a consulta telemática, e da resolución administrativa ou xudicial xustificativa do acollemento ou do certificado do centro de menores.

-Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. Acreditarase coa correspondente resolución xudicial

DOCUMENTACIÓN NO CASO DE NON AUTORIZAR A CONSULTA TELEMÁTICA:

-Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar.

-Certificado acreditativo do grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.

-Resolucióndo Instituto Nacional da Seguridadde Social de recoñecemento dunha pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez.

- Recoñecemento dunha pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

-Renda familiar ou, na falta desta, certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante correspondente ao exercicio 2014.

A documentación será entregada na Secretaría do centro, no seguinte horario:

LUNS

12:20 – 13:20

MARTES

10:10 – 11:00

MÉRCORES

12:20 – 13:20

XOVES

11:00 – 11:50

VENRES

9:15 – 11:00

 

Resumo feito a partir da Orde do 27 de abril de 2016.

DOCUMENTOS ADXUNTOS: ANEXO I

LISTAXES DEFINITIVAS. ADMISIÓN DE ALUMNOS 2016/2017

As persoas interesadas poden interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Data da publicación no centro: 9/05/2016

DOCUMENTOS ADXUNTOS:

1. ADMITIDOS. 4º EDUCACIÓN INFANTIL

2. NON ADMITIDOS. 4º EDUCACIÓN INFANTIL

3. NON ADMITIDOS. 6º EDUCACIÓN INFANTIL

4. NON ADMITIDOS. 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

5. ADMITIDOS. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA.

6. NON ADMITIDOS. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA

LISTAXES PROVISIONAIS. ADMISIÓN DE ALUMNOS 2016/2017

Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido para o vindeiro curso 2016/2017.

Prazo de reclamación ante o Consello escolar: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Data da publicación (xoves 21 de abril).

DOCUMENTOS ADXUNTOS:

1. ADMITIDOS. 4º EDUCACIÓN INFANTIL

2. NON ADMITIDOS. 4º EDUCACIÓN INFANTIL

3. NON ADMITIDOS. 6º EDUCACIÓN INFANTIL

4. NON ADMITIDOS. 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

5. ADMITIDOS. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA.

6. NON ADMITIDOS. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA

ADMISIÓN DE ALUMNOS 2016/2017. NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA

O prazo será dende o 1 de Abril ata o 12 de Abril.

Como o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas ábrese o prazo para achegar a documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo.

 

A falta de presentación en prazo da documentación impedirá valorar o criterio ou criterios para efectos de determinar a puntuación. 

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS.

NIVEL

VACANTES PARA O PROCESO DE ADMISIÓN 2016/2017

 

Nº DE SOLICITUDES

 

BAREMACIÓN

4º EDUCACIÓN INFANTIL

 

50(44+6)

54

5º EDUCACIÓN INFANTIL

 

0

 

 

6º EDUCACIÓN INFANTIL

 

0

1

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

0

2

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

0

 

 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

2

4

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

3

 

 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

3

 

 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

14

 

 

* VACANTES PARA O PROCESO DE ADMISIÓN 2016/2017: As prazas reservadas non adxudicadas a este alumnado asignaranse conforme o procedemento ordinario.

 

 

A documentación será entregada na Secretaría do centro, no seguinte horario:

 

LUNS

12:20 – 13:20

MARTES

10:10 – 11:00

MÉRCORES

12:20 – 13:20

XOVES

11:00 – 11:50

VENRES

9:15 – 11:00

 

DOCUMENTOS ADXUNTOS:

SOLICITUDES PRESENTADAS. LISTAXES:4º EDUCACIÓN INFANTIL, 6º EDUCACIÓN INFANTIL, 1º EDUCACIÓN PRIMARIA e 3º EDUCACIÓN PRIMARIA

ADMISIÓN ALUMNADO 2016/2017

XORNADA DE PORTAS ABERTAS 

LUNS 29 DE FEBREIRO

17:00HORAS

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 2016/2017

 

NORMATIVA: ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

 

O prazo será do 1 ao 29 de Marzo.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA CANDO A DEMANDA DE PRAZAS ESCOLARES SEXA SUPERIOR Á OFERTA.

O prazo será dende o 1 de Abril ata o 12 de Abril.

 

Se o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas abrirase o prazo para achegar a documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo.

 • A falta de presentación en prazo da documentación impedirá valorar o criterio ou criterios, e en consecuencia, impedirá valoralos para efectos de determinar a puntuación.

 

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DO ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO

Antes do 25 de Abril.

PRAZO DE RECLAMACIÓNS:5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación. (Reclamacións ante o Consello Escolar).

 

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO

Antes do 15 de Maio.

IMPUGNACIÓN:As persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 

FORMALIZACIÓN DE MATRICÚLA.

O prazo para a formalización de matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

 

DOCUMENTACIÓN

 • Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. Se presenta máis dunha solicitude (é dicir, se presenta a solicitude en 2 centros ou máis) perderá os dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 • O alumnado ten garantía de permanencia no seu centro, se presente solicitude de admisión noutro centro deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe. Se xa ten reservada a praza noutro centro deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 • As solicitudes axustaranse ao modelo oficial, anexo II , da ORDE do 12 de marzo de 2013. O impreso será facilitado gratuitamente no centro ou poderá descargarse da páxina web da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

 • A solicitude deberá ir acompañada da documentación acreditativa do requisito de idade (ORIXINAL) e, se fose necesario, de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo. E o DNI do pai e da nai.

 • Cada solicitude poderá conter unha relación de ata 6 centros, por orde de preferencia.

 • A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais.

 • No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos/as proxenitores/as, agás que a patria potestade estea atribuída , con carácter exclusivo , a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, a resolución oficial para o seu cotexo polo centro educativo.

 • Adxudicación de postos escolares reservados a alumnado con NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO: Deberán especificar que optan a unha praza reservada. Xunto a solicitude deberán achegar a documentación xustificativa para o seu cotexo polo centro educativo. (ORIXINAL).

 •  
 • A documentación será entregada na Secretaría do centro, no seguinte horario:

 

LUNS

12:20 – 13:20

MARTES

10:10 – 11:00

MÉRCORES

12:20 – 13:20

XOVES

11:00 – 11:50

VENRES

9:15 – 11:00

 

 • O CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios está adscrito ó IES EDUARDO PONDAL.

 DOCUMENTOS ADXUNTOS. 

1. ANEXO II

2. CALENDARIO

 

UNHA VISITA MOI ESPECIAL!!!!

UNHA VISITA MOI ESPECIAL!!!!

Que ben o pasamos hoxe!!!!

Paco Nogueiras estivo na Biblioteca do centro cos nenos e nenas de Educación Infantil.

Gozamos dunha xornada inesquecible cos seus contos e coa súa música.

Grazas Paco!!!

ENTROIDO OLÍMPICO 2016!!!

ENTROIDO OLÍMPICO 2016!!!

Chegou o día!!!


Parece que teremos sorte e a climatoloxía permitirá que celebremos o noso ENTROIDO OLÍMPICO!!!


Esperamos que nos acompañedes durante o desfile para encher as rúas de Conxo da ledicia olímpica!!!


Animádevos e vide disfrazados!!!


FELIZ ENTROIDO A TODOS E TODAS!!!

COLABORACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA CO BANCO DE ALIMENTOS DE SANTIAGO

COLABORACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA CO BANCO DE ALIMENTOS DE SANTIAGO

¡Grazas pola vosa colaboración!


Amosamos unha foto con todos os alimentos que entregamos o venres 29 de xaneiro ao Banco de alimentos de Santiago de Compostela.


 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a orde de convocatoria das axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16. 

Poden solicitar esta axuda as familias cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros

A partir do 02 de setembro e ata o 2 de outubro, as nais e pais poderán solicitar a axuda no centro no que estean escolarizados os seus fillos onde, unha vez constatado o cumprimento dos requisitos, se lles facilitará un vale de 50 euros por neno que poderán consumir nos establecementos adheridos ao programa ata o 31 de outubro de 2015. Estas bolsas serán complementarias ao uso do fondo público de libros de texto ou ás axudas á adquisición de libros de texto, segundo sexa o caso.

ACCEDE AOS REQUISITOS

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut